Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер  923                09 октомври 2008 Година         Град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, в публично  заседание на двадесет и пети септември,   две хиляди и осма година, в състав:                                               

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1. З.Б.

                                                                         2.Д.Д.                                                                                                                          Секретар Г.Ф.

Прокурор В. Ч.

като разгледа докладваното от съдията З.Б.                              

касационно административно дело номер  1056 по описа за  2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на директора на РИОКОЗ – Бургас, подадена чрез процесуален представител против решение № 647 от 09.06.2008 година, постановено по административно- наказателно дело №  1051 / 2008 година по описа на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 03-57/20.02.2008 година на Директора на РИОКОЗ-Бургас, с което, на основание чл. 48, ал.2 от Закона за храните /ЗХ/, за нарушение на чл. 31, ал.1, т.3 от с.з., на ЕТ „Ник- 92-Б. В.” със седалище и адрес на управление *** с ЕИК по Булстат 102053668Е, представлявано от Б. Т. В., е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1000.00 / хиляда/ лева.

Касаторът, твърди, че решението на Районен съд – Бургас е неправилно и незаконосъобразно. Моли съда да го отмени, тъй като е постановено в нарушение на закона, представляващо касационно основание по чл. 348, ал.1 т.1 от НПК. Не представя доказателства.

Ответникът по касационната жалба се явява лично в съдебно заседание, счита, че първоинсатнционното решение е правилно и законосъобразно и моли да бъде оставено в сила.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за отхвърляне на жалбата. Счита същата за неоснователна, а решението на първоинстанционния съд като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

          Касационната жалба,  подадена в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 от АПК, е в предвидената от закона форма и съдържа необходимите реквизити, поради което е процесуално допустима.

Административен съд- Бургас, ХIІІ-ти състав, като обсъди касационните оплаквания, прецени доказателствата по делото и съгласно правомощията си по чл. 218, ал. 2 АПК, намира решението, за правилно, по следните съображения:

С решение № 647 от 09.06.2008 година, постановено по административно- наказателно дело № 1051/ 2008 година по описа на Районен съд - Бургас, е отменено наказателно постановление № 03-57/20.02.2008 година на Директора на РИОКОЗ-Бургас, с което, на основание чл. 48, ал.2 от Закона за храните /ЗХ/, за нарушение на чл. 31, ал.1, т.3 от с.з., на ЕТ „Ник- 92-Б. В.” със седалище и адрес на управление *** с ЕИК по Булстат 102053668Е, представлявано от Б. Т. В., е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1000.00 / хиляда/ лева.

Касаторът твърди, че неправилно съдът е отменил наказателното постановление като е приел, че в конкретния случай е приложима нормата на чл. 28 от ЗАНН. Твърди още, че преди да издаде наказателното постановление е съобразил разпоредбите на чл.27 и сл. от ЗАНН и в пределите на оперативната си самостоятелност е преценил, че не касае за маловажен случай, поради което е наложил на нарушителя административно наказание „имуществена санкция” в предвидения минимален размер за този вид нарушения.

Така постановено, решението  на Районен  съд-Бургас,  е правилно.

Санкцията на нарушителя е наложена затова, че при извършена проверка от служители на РИОКОЗ- Бургас, на 05.11.2007 година,  в специализиран магазин за плодове и зеленчуци, находящ се в гр. Бургас, к-с  „Меден Рудник”- зона А, за който има издадено Удостоверение за регистрация №Т021100417 от 15.04.2004 година, било установено, Великова в качеството й на ЕТ извършва търговия с храни / пресни плодове и зеленчуци/ без да води необходимата документация, съгласно изискванията на Закона за храните. Не били представени записи за входния контрол за наличните партиди храни и придружаващата ги документация, а последните записи за приети храни в обекта били от 18.04.2007 година.  Въз основа на тези обстоятелства, на нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение № 02123 /05.11.2007 година и е издадено наказателно постановление № 03-57/20.02.2008 година.

  За да постанови решението си, Районният съд е приел, че о нарушението, за което е ангажирана отговорността  на едноличния търговец,  е доказано по безспорен начин. Извършителят е осъществил признаците на предвиденото в нормата на чл.31, ал.1,т.3 от ЗХ нарушение, съобразно която лицата, които произвеждат и търгуват с храни са длъжни да водят документация  съгласно изискванията на този закон. Счел е, че се касае за маловажен случай, независимо от обстоятелството, че формално са осъществени признаците на предвиденото в закона административно нарушение.

 Административен съд – Бургас, в решаващия състав,  изцяло споделя изводите  на БРС, относно  установените факти, кореспондиращи със събраните по делото доказателства, както и относно приложението на нормата на чл.28 от ЗАНН. Преценката на административнонаказващия орган за маловажност на случая по чл. 28 от ЗАНН се прави по законосъобразност и подлежи на съдебен контрол. Когато съдът констатира, че предпоставките на чл. 28 от ЗАНН са налице, но наказващият орган не го е приложил, е налице основание за отмяна на НП, поради издаването му в противоречие със закона.

Предвид  изложеното, следва извода, че първоинстанционният съд е постановил акт, който като правилен и законосъобразен, следва да бъде оставен в сила, а жалбата като неоснователна, при липса на наведените в нея касационни основания, отхвърлена.

          Ето защо и на основание  чл. 221, ал.1 и 2 от АПК, Административен съд- Бургас, ХІІІ състав,

 

                                           Р     Е     Ш     И  :

 

         ОСТАВЯ В СИЛА решение № 647/ 09.06.2008 година, постановено  по административно-   наказателно дело №  1051 / 2008 година по описа на Районен съд – Бургас.

         РЕШЕНИЕТО е окончателно.

     

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: 1.                      

 

 

                                                                                    2.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер                  09 октомври 2008 Година         Град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, в публично  заседание на двадесет и пети септември,   две хиляди и осма година, в състав:                                              

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1. З.Б.

                                                                         2.ДаниелаДрагнева                                                                                                                          Секретар Г.Ф.

Прокурор Валентина Чакърова

като разгледа докладваното от съдията З.Б.                              

касационно административно дело номер  1056 по описа за  2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на директора на РИОКОЗ – Бургас, подадена чрез процесуален представител против решение № 647 от 09.06.2008 година, постановено по административно- наказателно дело №  1051 / 2008 година по описа на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 03-57/20.02.2008 година на Директора на РИОКОЗ-Бургас, с което, на основание чл. 48, ал.2 от Закона за храните /ЗХ/, за нарушение на чл. 31, ал.1, т.3 от с.з., на ЕТ „Ник- 92-Божана Великова” със седалище и адрес на управление – гр. Бургас, к-с „Меден Рудник”, бл.430, вх.4, ет.4, ап.44 с ЕИК по Булстат 102053668Е, представлявано от Божана Томова Великова, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1000.00 / хиляда/ лева.

Касаторът, твърди, че решението на Районен съд – Бургас е неправилно и незаконосъобразно. Моли съда да го отмени, тъй като е постановено в нарушение на закона, представляващо касационно основание по чл. 348, ал.1 т.1 от НПК. Не представя доказателства.

Ответникът по касационната жалба се явява лично в съдебно заседание, счита, че първоинсатнционното решение е правилно и законосъобразно и моли да бъде оставено в сила.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за отхвърляне на жалбата. Счита същата за неоснователна, а решението на първоинстанционния съд като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

          Касационната жалба,  подадена в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 от АПК, е в предвидената от закона форма и съдържа необходимите реквизити, поради което е процесуално допустима.

Административен съд- Бургас, ХIІІ-ти състав, като обсъди касационните оплаквания, прецени доказателствата по делото и съгласно правомощията си по чл. 218, ал. 2 АПК, намира решението, за правилно, по следните съображения:

С решение № 647 от 09.06.2008 година, постановено по административно- наказателно дело № 1051/ 2008 година по описа на Районен съд - Бургас, е отменено наказателно постановление № 03-57/20.02.2008 година на Директора на РИОКОЗ-Бургас, с което, на основание чл. 48, ал.2 от Закона за храните /ЗХ/, за нарушение на чл. 31, ал.1, т.3 от с.з., на ЕТ „Ник- 92-Божана Великова” със седалище и адрес на управление – гр. Бургас, к-с „Меден Рудник”, бл.430, вх.4, ет.4, ап.44 с ЕИК по Булстат 102053668Е, представлявано от Божана Томова Великова, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1000.00 / хиляда/ лева.

Касаторът твърди, че неправилно съдът е отменил наказателното постановление като приел, че в конкретния случай е приложима нормата на чл. 28 от ЗАНН. Твърди още, че преди да издаде наказателното постановление е съобразил разпоредбите на чл.27 и сл. от ЗАНН и в пределите на оперативната си самостоятелност е преценил, че не касае за маловажен случай, поради което е наложил на нарушителя административно наказание „имуществена санкция” в предвидения минимален размер за този вид нарушения.

Така постановено, решението  на Районен  съд-Бургас,  е правилно.

Санкцията на нарушителя е наложена затова, че при извършена проверка от служители на РИОКОЗ- Бургас, на 05.11.2007 година,  в специализиран магазин за плодове и зеленчуци, находящ се в гр. Бургас, к-с  „Меден Рудник”- зона А, за който има издадено Удостоверение за регистрация №Т021100417 от 15.04.2004 година, било установено, Великова в качеството й на ЕТ извършва търговия с храни / пресни плодове и зеленчуци/ без да води необходимата документация, съгласно изискванията на Закона за храните. Не били представени записи за входния контрол за наличните партиди храни и придружаващата ги документация, а последните записи за приети храни в обекта били от 18.04.2007 година.  Въз основа на тези обстоятелства, на нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение № 02123 /05.11.2007 година и е издадено наказателно постановление № 03-57/20.02.2008 година.

  За да постанови решението си, Районният съд е приел, че извършеното нарушение, за което е ангажирана отговорността  на едноличния търговец,  е доказано по безспорен начин. Извършителят е осъществил признаците на предвиденото в нормата на чл.31, ал.1,т.3 от ЗХ нарушение, съобразно която лицата, които произвеждат и търгуват с храни са длъжни да водят документация  съгласно изискванията на този закон. Счел е, че се касае за маловажен случай, независимо от обстоятелството, че формално са осъществени признаците на предвиденото в закона административно нарушение.

 Административен съд – Бургас, в решаващия състав,  изцяло споделя изводите  на БРС, относно  установените факти, кореспондиращи със събраните по делото доказателства, както и относно приложението на нормата на чл.28 от ЗАНН. Преценката на административнонаказващия орган за маловажност на случая по чл. 28 от ЗАНН се прави по законосъобразност и подлежи на съдебен контрол. Когато съдът констатира, че предпоставките на чл. 28 от ЗАНН са налице, но наказващият орган не го е приложил, това е основание за отмяна на НП, поради издаването му в противоречие със закона.

Предвид  изложеното, следва извода, че първоинстанционният съд е постановил акт, който като правилен и законосъобразен, следва да бъде оставен в сила, а жалбата като неоснователна, при липса на наведените в нея касационни основания, отхвърлена.

          Ето защо и на основание  чл. 221, ал.1 и 2 от АПК, Административен съд- Бургас, ХІІІ състав,

 

                                           Р     Е     Ш     И  :

 

         ОСТАВЯ В СИЛА решение № 647/ 09.06.2008 година, постановено  по административно-   наказателно дело №  1051 / 2008 година по описа на Районен съд – Бургас.

         РЕШЕНИЕТО е окончателно.

     

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: 1.                     

 

 

                                                                                    2.