ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 18.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осемнадесети септември                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1039  по описа за 2018 година

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Монолитстрой 3“ЕООД, редовно призован, се явява адвокат Н., с пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция“Обжалване и данъчно- осигурителна практика“ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.Ш..

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, което в срока по чл.199 от ГПК.

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша в днешното съдебно заседание.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

П.С.Ш. -  години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните по делото.  ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Нямам какво да добавя към момента.

АДВОКАТ Н.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Имам въпроси, които са по отношение на обекта попадащ на ул.“Тодор Александров“ и касае работите извършени според документите в този имот. Посочили сте, че е извършен ремонт на тротоарната настилка на тази улица, като въпросът ми е тази тротоарна настилка част от парцела ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Съществувал е един тротоар, като оградата е била по навътре. Измествайки оградата навън към улицата се засяга съответно тротоарът и се налага да се извадят някакви плочки и се поправят други. Не е част от парцела тротоарът, но понеже парцелът е с една чупка и изравнявайки кадастралната и регулационната карта е трябвало да излезе навън към улицата и по този начин част от тротоара влиза в парцела измествайки оградата навън и се е наложило ремонт.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Кога е извършен този ремонт? Има ли документи, които сочат годината на този ремонт?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: През 2014 година е посочено, че е извършен ремонта по фактурата.

ЮРИСКОСНСУЛТ Т.: Единствено по документите – фактурите, ли посочвате годината на СМР-тата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, по фактурите и актовете, които са приложени към тях, от там съдя за годината на ремонта.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Що се отнася до оградата, можете ли да кажете кога е изградена тя. Става въпрос за тази, която сте видели при огледа и сочите в заключението си?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Всичките ми заключения са направени на база на издадените факти и актовете към тях към 2014 г., съответно обясненията на жалбоподателя. Няма как да установя нещо което е било преди толкова години въз основа на оглед.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Извършили ли сте или може ли да извършите съпоставка на състоянието на оградата на място и на снимките в Google maps и на тези приложени към ревизионната преписка, тъй като е извършен оглед на място от оперативен контрол през 2016г. и те са направени от тях. Има ли разлика оградата, която видяхте сега и изглежда ли еднаква с тези снимки ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм правила такава съпоставка. Част от снимките са мрачни в преписката и показват ограда, която в момента на огледа е обрасла с декоративни храсти, които пълзят и не мога да направя съпоставка дали точно тогава е извършеното СМР. Затова и изрично съм казала не мога да дам категорично по количество и качество какво е вложено и съответно не мога да кажа дали оградата е същата.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Значи да приема, че не можете да кажете дали заснетата и тази ограда която сте видели, е една и съща?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм го изследвала и не смятам за необходимо да го изследвам.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: ВиК шахта има ли изградена?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, има ВиК шахта и тя е точно в чупката на оградата. Шахтата се намира на границата на двата имота и заради нея, съседния имот не си е изместил оградата напред. От ъгъла на улицата има изградена нова ограда, после прави чупка оградата заради шахтата и после е изместена по нататък към улицата оградата. На място може да се установи видимо, че оградите действително са били навътре, но в кой период са изместени, аз не мога да кажа от огледа.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В протоколите образец 19 и фактурите има посочено като материал чакъл и СМР изравняване. Въпросът ми е целият парцел ли е чакълиран?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  При огледа на място видимо, парцелът е абсолютно изравнен и макар, че улицата има наклон леко към кръстовището на главната улица, има някакво израняване, което по вероятност, т.е. не само където се намира металния павилион, а и в долната част на УПИ-то видимо се вижда на места, макар че на места е леко затревен, но не в този вид който е в Google с големи треви, има заравняване. Чакълиран е, но не мога да кажа каква е дълбочината на чакъла.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Тази преместваема постройка, какво представлява? Въпросът ми е във връзка с това, че на снимките се вижда стар павилион, в документите пише фургон, какво е в крайна сметка поставеното в парцела, понеже не сте направили снимки на парцела за да видим?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Описала съм в заключението, че представлява един павилион. Фургон не е, тъй като фургонът е нещо което може да се качи на колесар и да се движи. Поставеното в парцела е тип павилион и тъй като по обясненията на жалбоподателя във връзка с това, че УПИ-то има особен статут на исторически паметник, тоест района в който попада УПИ-то, то в тази връзка се налагало и все още продължава една дълга сага по промяна на ПУП за застрояване. Тяхната идея е била този имот, това УПИ да го направят платен паркинг и в тази връзка казват, че са монтирали този павилион с цел да обслужва паркинга и за това са изместили ел.таблото, направили са ВиК инсталацията за да се отводнява паркинга. Такива са обясненията на жалбоподателя, че тяхното намерение е било, докато изчакат този период на промени по ПУП-вете имота да носи някакъв приход.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да предявите снимките направени от оперативния контрол на вещото лице и да каже това ли е видяло на място?

Съдът ПРЕДЯВЯВА на вещото лице снимка находяща се на л.280 от делото.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тази част е с лице към двора. Това е павилионът, който съм видяла на място. Така предполагам по общия му изглед, но снимката е черно-бяла и не мога точно да преценя.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Може ли да кажете, въпреки че не сте имали такава задача, материалът който е описан за СМР в образец 19 и всички останали документи, положени ли са в УПИ-то на този етап.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Както съм написала в заключението, поради това че са скрити работи 99%, не мога да ги оценя по количество и качество и не мога да кажа категорично дали са вложени. Принципно такива материали са били необходими, ако са извършени твърдените работи.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други въпроси към вещото лице. С уточненията които направихме, да се приеме заключението.

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице Ш., като му определя възнаграждение в размер на 400лв., платими от внесения депозит /л.328 от делото/.

АДВОКАТ Н.: Имам искане да бъде допусната съдебно-счетоводна експертиза с въпроси формулирани в писмена молба, която представям в днешното съдебно заседание. Във връзка с допуснатите свидетели, се отказвам от единия, който е служител на „Булеелектрис“, тъй като не считам,че с неговите показания ще се изясни допълнително фактическата обстановка, а там твърдим отрицателни факти. Моля за следващото съдебно заседание да ни се предостави възможност да водим другите двама свидетели, тъй като управителя на дружеството има сериозен здравословен проблем в семейството и нямаше как да организира довеждането на свидетелите от София.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Не се противопоставям на направените доказателствени искания.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза вещото лице по която да отговори на поставените въпроси от процесуалния представител на жалбоподателя, в днес представената молба.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 400 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

Вещото лице ще бъде определено след представяне на доказателство за внесен депозит.

ОТМЕНЯ определение №1372/18.06.2018г., в частта, в която са допуснати исканите от жалбоподателя трима свидетели, като допуска при режим на довеждане двама свидетели, които да бъдат разпитани в следващото съдебно заседание.

УКАЗВА на жалбоподателя, че в случай, че не бъдат доведени свидетелите в следващото съдебно заседание, определението за тяхното допускане ще бъде отменено и делото решено с оглед наличните доказателства.

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

АДВОКАТ Н.: Моля делото да не бъде отлагано за дати 20.11.2018г. и 27.11.2018г., тъй като съм служебно ангажирана във Върховен административен съд.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други доказателства към момента.

Съдът с оглед на така направеното изявление от адвокат Н., предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.12.2018г. от 11.30 за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: