ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 11.06.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  единадесети юни                                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1036 по описа за 2018 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Й.И., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

ЗА ОТВЕТНИКА – ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР БУРГАС, редовно уведомен, се явява процесуален представител гл.ю.к.В., с представено пълномощно по делото.

         

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

          ГЛ.Ю.К. В.: Да се даде ход на делото.  

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ГЛ.Ю.К.В.: Във връзка с представената в предходното съдебно заседание докладна записка от процесуалния представител на оспорващия заявявам, че след проверка в деловодната система на ОД на МВР Бургас установих, че документ с посочения регистрационен номер е приобщен към ДП №431 ЗМ -199/21.02.2018 година по описа на Първо РУ на МВР Бургас, което досъдебно производство на 18.05.2018 година е предадено в Районна прокуратура Бургас, където се намира и до настоящия момент, с оглед на което не мога да извърша проверка дали този документ е наличен в кориците на досъдебното производство и не съм в състояние да го представя.

Отделно от това, с писмо до РП от комисията, назначена като дисциплинарно-разследващ орган са изискани всички материали по образуваното досъдебно производство №431 ЗМ-199/21.02.2018г. и след резолюция на районен прокурор тези материали на 06.03.2018 са предоставени на разледващия орган. Между документите, които се намират  в преписката не се намира документ докладна записка с този рег.№431-2490/21.02.2018г. Същият за първи път е представен в предходното съдебно заседание. Оспорващият не се е позовал на него до настоящия момент  и  в хода на административното производство и до издаване на оспорената  заповед такъв документ не е представен на дисциплинарно-разследващия и дасциплинарно-наказващия орган. Намира се докладна записка от същата дата, издадена от същия служител и е адресирана до *** на Първо РУ-Бургас, която е без входящ номер и без поставени  резолюции. Именно тази докладна е представена при извършената дисциплинарна проверка и е дало основание на комисията да установи допуснатото дисциплинарно нарушение.

Съдът намира, че цитираната докладна записка, представена в предходна съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя е от значение за установяване на фактическата обстановка,  поради което е необходимо да бъде поискана справка от Районна прокуратура Бургас дали същата се съдържа в ДП №431 ЗМ-199/21.02.2018г и при налчието й да бъде изпратено заверено копие от същата, за прилагане по настоящето дело.

 Предвид горното, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА БЪДЕ ИЗИСКАНА от Районна прокуратура Бургас справка дали докладна записка с вх. №431-2490/ 21.02.2018 година,  изготвена от Мл. ПИ Б.Д. се намира  в ДП №431 ЗМ-199/21.02.2018г.по описа на Първо РУ  при ОД на МВР Бургас и при наличието на такава да бъде изпратено заверено копие на същата, за прилагане към настоящето дело.

 

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 09.07.2018 година от 13:40 часа за която дата и час страните се считат редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: