Р Е Ш Е Н И Е  № 1339

 

Град Бургас, 4.07.2018г.

 

Административен съд-Бургас, ХIII-ти административен състав, на четвърти юли през две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1. ДИАНА ПЕТКОВА

                                                                                                    2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Петкова к.н.а.х. дело № 1025 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.175, във вр. с чл.228 от АПК, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Делото е образувано по касационна жалба от Г.С.Х. *** против Решение № 5/26.03.2018 год. постановено по н.а.х. дело № 9/2018 год. по описа на Районен съд-Малко Търново, с което е потвърдено наказателно постановление № 1267/17.01.2018 год., издадено от Началника на Митница Бургас, с което на касаторката е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лв. и на основание чл.20, ал.1 от Валутния закон са отнети в полза на Държавата предметите на нарушението.

С Решение № 1178/15.06.2018 год. постановено по к.н.а.х. дело № 1025 по описа за 2018 год. на Административен съд-Бургас е оставено в сила оспореното решение на районния съд, след като касационната инстанция е приела, че то е валидно, допустимо и съответстващо на закона.

Съгласно разпоредбата на чл.175, ал.1 от АПК, по свой почин или по искане на страна съдът може да поправи допуснати в решението писмени грешки, грешки в пресмятането или други подобни очевидни неточности. Съобразно чл.175, ал.2 от АПК, решението за поправката се постановява в закрито заседание и подлежи на обжалване по реда на самото решение. След влизането си в сила то се отбелязва върху поправеното решение и преписите.

Настоящият съдебен състав констатира, че в мотивите и диспозитива на Решение № 1178/15.06.2018 год. постановено по к.н.а.х. дело № 1025 по описа за 2018 год. на Административен съд-Бургас е посочен погрешно Районен съд-Бургас, вместо Районен съд-Малко Търново, който в действителност е постановил решението, предмет на касационната проверка. Налице е процесуална необходимост от поправка на решението на Административен съд-Бургас. Допусната е очевидна фактическа грешка по смисъла на чл.175, ал.1 от АПК, която следва да се поправи по реда на чл.175, ал.2 от АПК, приложим съгласно препращащата разпоредба на чл.228 от АПК.

Воден от горното и на основание чл.175, ал.2 от АПК, във връзка с във вр. с чл.228 от АПК, Административен съд-Бургас, ХIII-ти административен състав,

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1178/15.06.2018 год. постановено по к.н.а.х. дело № 1025 по описа за 2018 год. на Административен съд-Бургас, като навсякъде в мотивите и диспозитива на решението да се чете: “Районен съд-Малко Търново“, вместо: „Районен съд-Бургас“.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Решението да се отбележи върху поправеното решение и преписите след влизането му в сила.

 

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

 

 

 

 

          ЧЛЕНОВЕ:     1./       

                                  

                                 

 

  2./