ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 22.10.                                                                           град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,          ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и втори октомври                     две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО Х.

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х.

Административно дело номер 1024 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.В.Г., редовно уведомен, не се явява  и не изпраща представител. 

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО „СТРОИТЕЛСТВО, ИВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ НА ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, изпраща за представител гл.ю.к.Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

 

 Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Нямам доказателствени искания. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът счете, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

 ДАВА ход на делото по същество.

          ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Уважаеми административен съдия, моля да отхвърлите жалбата, тъй като считам, че същата е неоснователна и недоказана. Не се представиха доказателства от жалбоподателя удостоверяващи търпимост на строежа. Считам, че същия е бил изграден в нарушение на ПУП, без издадени строителни книжа, поради което безспорно попада в хипотезата на чл.225а от ЗУТ. Видно от представените доказателства по делото същия не е бил отразен на предходните планове, като такъв предвиден за запазване. Всички сгради с идентификатор 07079.650.88.2 и  07079.650.88.3, както и пристройката към сградата с идентификатор 07079.650.88.2  не съответства на полумасивна жилищна сграда, която е съществувала преди изграждането на процесната постройка, което е видно от заключението на вещото лице, представено по административно дело №390 от 2017 година. Считам също така, че строежът е бил изграден преди 1973 година и дали е отговарял на строителните норми тогава е безпредметно. По данни на самата  жалбоподателка строежът е бил изграден през 1991 година. По отношение на твърдението на жалбоподателката, че заповедта няма предмет и че и трите сгради са с различен от идентификатора изписан в заповедта, а именно т.6 считам,  че промяната, която е отразена в КК е незаконосъобразна, тъй като жалбоподателката е представила нотариален акт за собственост за сграда в имота с идентификатор „.1“, а същата към настоящия момент и към момента на подаване на заявлението няма собственост в имота, който е частна общинска собственост. Съсобствеността й на втори етаж от сградата е продадена на публична продан. Моля да ми присъдите ю.к.възнаграждение.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: