ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 14.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четиринадесети юни                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1024 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „ПОБЕДА“ АД не се явява представител, редовно уведомен.

Жалбоподателите Д.Г.Б., К.С.Р., К.А.А. и Н.М.К. не се явяват и не изпращат представител, редовно уведомени.

За ответника- Комисия за защита от дискриминация не се явява представител, редовно уведомен.

За заинтересованите страни „Слънчев бряг“ АД и З.Т.Д., се явява юрисконсулт С.Д., надлежно упълномощена.

За заинтересованите страни Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на туризма не се явяват представители, редовно уведомени.

Заинтересованата страна С.П.Д. не се явява, редовно уведомен.

 

СЪДЪТ докладва постъпили по делото молби от „Победа“ АД и от Н.М.К. с искане да се даде ход на делото в отсъствие на техен представител. Заявено е и становище по съществото на спора.

 

Юрисконсулт Д.: Моля да се даде ход на делото. Не възразяваме за неспазения срок за призоваване на заинтересованата страна З.Т.Д..

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

ОП Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Победа“ АД, Д.Г.Б., К.С.Р., К.А.А. и Н.М.К., представлявани от пълномощника адвокат С.Г. от САК, против решение № 401/19.10.2016г. на Комисията за защита от дискриминация по преписка № 270/2011г.

По делото е постъпила административната преписка.

Съдът УКАЗВА на страните, че следва да докажат фактите, на които основават своите искания или възражения.

 

Юрисконсулт Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна. В имуществото на „Слънчев бряг“ АД са включени пътища и алейна мрежа, които са неотворени за обществено ползване. По отношение на собствеността е налице съдебно постановяване, съдебно решение, което е приложено в административната преписка. Статутът на пътищата като неотворени за обществено ползване е определен с решение на съвета на директорите от 2011г., което решение също е част от административната преписка. Единственото, което можем да добавим на този етап е, че по повод три броя протести на Окръжна прокуратура Бургас от 2016г. за обявяване на нищожност на статута на пътищата като неотворени за обществено ползване на решението на съвета на директорите за приемане на общи условия за извършване на търговски сделки с инфраструктурата на „Слънчев бряг“ АД и за решението за определяне на цени на права и услуги за ползване на тази инфраструктура, е упражнен съдебен контрол, като представям шест броя определения на Административен съд Бургас и съответно на Върховен административен съд. Моля да се приемат тези определения като доказателства. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Следва да се приемат и днес представените от пълномощника на заинтересованите страни „Слънчев бряг“ АД и З.Т.Д. определения на Административен съд- Бургас и на Върховния административен съд. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в преписката писмени доказателства, както и днес представените от пълномощника на заинтересованите страни „Слънчев бряг“ АД и З.Т.Д. определения № 1712/10.10.2016г. по адм.д. № 1944/2016г., № 2118/15.12.2016г. по адм.д.№1945/2016г. и № 1964/06.10.2016г. по адм.д.№1946/2016г., трите по описа на Административен съд Бургас, както и определения № 1723/10.02.2017г. по адм.д.№957/2017г., № 12864/29.11.2016г. по адм.д.№12545/2016г. и №505/16.01.2017г. по адм.д.№13054/206г., трите по описа на Върховния административен съд.

 

СЪДЪТ, като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт Д.: Моля уважаемият съд да отхвърли жалбата като неоснователна и недоказана. Претендираме разноски в размер на минималното юрисконсултско възнаграждение съгласно Наредбата. Моля да ми се предостави възможност за писмени бележки в подходящ срок.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане, определи на пълномощника на заинтересованите страни „Слънчев бряг“ АД и З.Т.Д. 7-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: