Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 931          Година 21.10.2008          Град Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІІІ–състав, на двадесет и пети септември две хиляди и осма година, в публично заседание, в състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.  

                                             ЧЛЕНОВЕ:1.З.Б.

                                                                2.Д.Д.

 

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор В. Ч.

Като разгледа докладваното от съдия Д. касационно наказателно административен характер дело номер 1024 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от ЕТ”Добимар. Я.” със седалище и адрес на управление *** представляван от М. Я. С.    срещу решение № 619 от 09.06.2008г., постановено по н.а.х.д. № 1155 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Бургас. С подадената касационна жалба иска от съда да постанови решение с което да отмени обжалваното съдебно решение, с което е потвърдено наказателното постановление. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата и моли да бъде уважена.

Ответникът по жалбата – Директора на РИОКОЗ гр.Бургас, редовно уведомен не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение, че жалбата е неоснователна, а решението на районния съд е обосновано и законосъобразно и следва да се остави в сила.

Административен съд Бургас, намери, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното  решение № 619 от 09.06.2008г.,  Районен съд гр.Бургас е потвърдил наказателно постановление № 03-92/28.02.2008г. на  Директора на РИОКОЗ гр.Бургас с което за нарушения на чл.12, ал.7 от Закона за храните /ЗХ/ и на основание чл.42, ал.2 от ЗХ на ЕТ”Добимар. Я.  е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.. За да постанови решението си съдът е приел, че при съставяне на АУАН и издаването на НП не са допуснати съществени процесуални нарушение. Изложената в тях фактическа обстановка се потвърждава от събраните по делото писмени и гласни доказателства, поради което правилно е ангажирана отговорността на жалбоподателя на основание чл.42, ал.2 от ЗХ и размера на наказанието е индивидуализиран към минималния предвиден в закона. Ето защо наказателното постановление е потвърдено като правилно и законосъобразно.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

В касационната жалба посочения порок е необоснованост, неправилност на обжалваното решение, поради нарушение на материалния закон и процесуалните правила.

Настоящия състав намира, че съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон.

При постановяване на своето решение съдът е изследвал всички обстоятелства по установяването на административното нарушение и налагането на административното наказание. В хода на съдебното следствие са събрани писмени и гласни доказателства, който заедно с възраженията на жалбоподателя съдът е разгледал и обсъдил  всестранно и обективно, при постановяването на своето решение.

С обжалваното пред първоинстанционния съд  наказателно постановление на едноличния търговец е наложена имуществена санкция за това, че е извършила търговия с групи храни, които не са вписани в удостоверението му за регистрация. Съгласно чл.12, ал.1 от ЗХ производство и търговия с храни в страната се извършва само в обекти, регистрирани по реда на закона. Съгласно чл.15, ал.2 от ЗХ в  случаите на промяна на групите храни, които обектът ще произвежда или търгува, се извършва нова регистрация. Безспорно за обекта стопанисван от жалбоподателката е издадено удостоверение за регистрация за търговия с храни, като след групата разрешени храни не фигурират скара, салати, готвени ястия. Възраженията в касационната жалба, че в наказателното постановление не са конкретизирани количествата открити храни, чии са и за какво се ползват, поради което е нарушено правото на защита на жалбоподателя са неоснователни. Видно от събраните в хода на първоинстанционното производство гласни  доказателства, в момента на проверката в заведението са се предлагали и са се консумирали от клиенти посочените храни. Тези храни са били включени в предлаганото от заведението меню, до което са имали достъп и клиентите. Също така акта за установяване на административно нарушение е редовно връчен на лицето представляващо едноличния търговец и както в него така и в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН не са постъпили възражения, относно извършените констатации. Едва за първи път в жалбата с която е сезиран съдът се правят възражения в тази насока, но не са ангажирани доказателства, посредством които би могло да се приеме, че предлаганите храни са били за лична консумация.

С оглед изложеното обжалваното решения се явява правилно и законосъобразно и при постановяването му не са допуснати нарушения на процесуалните правила, поради което следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, ХІV-ти състав

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 619 от 09.06.2008г., постановено по н.а.х.д. № 1155 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                   ЧЛЕНОВЕ: 1. 

 

                                                            2.