ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На седемнадесети май                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1016 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 15:30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Г.Я.Т., редовно уведомен, се явява лично.

ОТВЕТНИКЪТ АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ СОФИЯ, редовно уведомен, се представлява от гл.юрисконсулт К.Т.и ст.юрисконсулт Д.Т.-И.с пълномощни, приложени към писмения отговор по исковата молба.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.Г.П. се явява.

 

По хода на делото:

 

ИЩЕЦЪТ Т.: Да се даде ход на делото.

ГЛ.ЮК.Т. и СТ.ЮК.Т.-И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило с вх. № 5095/03.05.2018г. заключение на вещо лице П.П. по назначената съдебно-счетоводна експертиза.

 

СТРАНИТЕ:  Моля да бъде изслушано вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

П.Г.П. – 63 години, български гражданин, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.:Представила съм писмено заключение, което поддържам. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Предупредена съм за наказателната отговорност.

ИЩЕЦЪТ Т.: Справката за какъв срок е направена?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.:  Справката е за периода от 15.02.2016 г. до 15.08.2016 г., така както е зададен и въпросът към мен.

ИЩЕЦЪТ Т.: Заповедта беше отменена на 06.11.2016 г., затова справката трябваше да бъде за целия период. Нямам въпроси към вещото лице. Съгласен съм с всичко, което е написало. Съгласен съм с тази справка за 6 месеца. Считам, че трябва да е за по-голям период от време, дотогава, докогато е отменена заповедта.

ГЛ.ЮК.Т.:Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

СТ.ЮК.Т.-И.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Предвид липсата на допълнителни въпроси към вещото лице съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице П..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит 200 лева.

/Изд. РКО на 29.03.2018 г., платежно нареждане на лист 229/

 

ИЩЕЦЪТ Т.: Справката трябва да бъде от 15.02.2016 г. до 6.11.2017г. Няма да представям други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ГЛ.ЮК.Т.: Нямаме доказателствени искания. Няма да представяме други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

СТ.ЮК.Т.-И.: Нямаме доказателствени искания. Няма да представяме други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

ИЩЕЦЪТ Т.: Тъй като заповедта за прекратяване на служебното ми правоотношение е отменена с решение № 13374/06.11.2017 г. на ВАС, затова на основание чл. 204, ал.2 от АПК, във връзка с чл.121, ал.1, т.3 и чл.104, ал.1 от Закона за държавния служител, моля да осъдите с решение Агенция „Митници“ – гр. София да ми изплати обезщетение за времето, през което не съм бил на държавна служба, поради прекратяването на служебното ми правоотношение, а именно 6 месеца, считано от 15.02.2016 г. до 06.11.2017 г., в размер на общо 3600 лева, представляващи основната ми заплата за 6 месеца, изчислена към момента на признаване на уволнението за незаконно – чл. 104, ал.1 от Закона за държавния служител, както и да присъдите в моя полза всички направени разноски, включително и депозита за експертизата 200 лева, както и 10 лева държавна такса.

Няма да представям писмени бележки.

ГЛ.ЮК.Т.: Във връзка с решение, с което служителят е възстановен на работа и отменена заповедта на директора на Агенция „Митници“ и при наличие, че са налице основанията за изплащане на обезщетение на служителя, моля да уважите жалбата му при съобразяване разпоредбите на чл.104 от Закона за държавния служител.

Моля да ни бъде изплатено юрисконсултско възнаграждение.

СТ.ЮК.Т.-И.: Моля да съобразите, че в рамките на изследваните 6 месеца - за месеците юни и юли 2017 г., лицето е работило по трудово правоотношение и в случая за тези месеци трябва да се изплати обезщетение за разликата до 600 лева.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: