ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 07.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На седми ноември                                        две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1015по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:21 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПЕТРОЛ В 2016“ ЕООД, представлявано от управителя С.Г.Й., редовно уведомен, се явява лично, както и с процесуален представител адв.Я., с представено пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОДОП“ БУРГАС, редовно уведомен,  изпраща процесуален представител ю.к.И., с представено пълномощно по делото.

 

          Явява се вещото лице К. Х.К..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

АДВ.Я.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.И.: Да се даде ход на делото.

Предвид обстоятелството, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 11962/30.10.2018 година  т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което пристъпва към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

К.  Х. К.: На  42 години, българин, български гражданин, неосъждан, без родство или други отношения със страните по делото.

 Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

 Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

ВЪПРОС НА АДВ.Я.: Имам един въпрос. В крайна сметка от това, което сте видял и установил може ли да се каже, че при невъвеждане на номер може  да бъде изпратена информация до НАП или, ако не се извърши доставка може ли да се изпрати информация до НАП, чрез нивомерната система?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Без промяна на отчетените показания на нивомера няма как да бъде въведен номер на какъвто и да е документ.

ВЪПРОС НА АДВ.Я.: И ако не бъде въведен какво се случва?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Първо има зареждане.  Въвежда се чрез сервизен протокол. Трябва да има промяна на нивота и след това софтуера  позволява въвеждане. Винаги при увеличение. При повишение има зареждане и тогава позволява да са въведе документа и ако не го въведете НАП проучва въпроса защо не е въведено.

ВЪПРОС НА АДВ.Я. ако не се въведе номер пристига ли информация до НАП?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Пристига информация чрез фискалния принтер до НАП и автоматично принтера изпраща бон.Вижда се от снимката на софтуера какви са опциите за въвеждане на докумунти, какви са основанията за промяната. Софтуера има възможност да се въведе само едни вид документ. Така е разработен.

ВЪПРОС НА Ю.К.И.: Когото се въвеждат типовите документи има ли възм за сканиране на баркода, за какви документи се отнася?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Има баркод-скенер, но дали ще сканирати или въведете цифрите  на ръка, няма значение. Скенерът ги въвежда автоматично за всички документи. Дали ще се набере на клавиатурата или с баркод за апарата е все едно. Първо се въвежда видът на документа, т.е. това се избира от получателя на доставката, той има право да избира от 1 до 6.

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси.Да се приеме заключението на вещото лице.

Съдът след като изслуша вещото лице и становището на страните

                                         О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице К. Христов К..

На вещото лице К. да се изплати възнаграждение в размер на 300.00 /триста/  лева, съобразно представената справка-декларация и в рамките  на внесения депозит.

АДВ.Я.: Във връзка с доказване на реалността на получаване на доставките въпреки, че доказателствената тежест е на административния орган моля, да ни дадете възможност да докажем реалността на доставките, чрез свидетелски показания. Моля да допуснете до разпит един свидетел, когото водим, който ще докаже първо, че доставките по процесните фактури са извършени от въпросните дружества, че са направили необходимите проучвания на дружествата, като добър търговец.

Ю.К.И.: Предоставям на съда. Реалност на доставки със свидетелски показания не би следва да се допуска.

АДВ.Я.: Това лице е работило в бензиностанцията. Нямам доказателства, че е работила там. Ако съда прецени моля, да ми даде тази възможност да представя по-късно.

Съдът ДОПУСКА да разпит водения свидетел, на когото снема самоличност, както следва:

Р.А.П.: Родена на *** година, ЕГН**********, българка, български гражданин, неосъждана.

Р.П.: Работила съм в дружеството „Петрол В2016” ЕООД. От там се познавам с управителя.

Свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

ВЪПРОС НА СЪДА: Г-жо П., през кой период от време сте работила в дружеството и къде точно, като място?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Преди близо две години съм работила в дружеството, от 2016 година. Близо две години работих.През 2017 година също работих. От тази година, 2018 година престанах да работя, беше началото на годината.

ВЪПРОС НА АДВ.Я.: Като каква работехте, в какъв обект?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: В бензиностанция в кв.”Меден рудник”, като касиерка.

ВЪПРОС НА АДВ.Я.:Запозната ли сте с механизма и процеса на доставки?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Присъствала съм, когато е имало доставки.

ВЪПРОС НА АДВ.Я.: Като касиер извършвала  ли сте дейсност по отчитане?

СВИДЕТЕЛЯТ П.:Да, диктувала съм документи, номерата, които да се въведат, фирмите също.Случвало се е за „М Джи Транс”, „Димов” и др..

ВЪПРОС НА АДВ.Я.: Това как става, след всяка доставка ли?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: След всяка доставка, няма случай без доставка да съм правила това нещо.Счетоводството одобрява фирмите, най- вероятно ги проверяват.

ВЪПРОС НА АДВ.Я.: Когато има нов доставчик винаги ли се прави проверка?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Да.

Ю.К.И.: Уважаеми господин съдия моля, да се изключат въпросите, на които сведетелката не е била пряк свидетел!

ВЪПРОС НА СЪДА: Знаете ли къде е счетоводството?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Адрес не мога да кажа, мога да отида. Не е било в бензиностанцията.

ВЪПРОС НА СЪДА: Контактувала ли сте със счетоводител?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Виждали ли сме се със счетоводителя. Не знам как се казва. Жена е, не помня имена.

АДВ.Я.: Аз нямам други въпроси.

ВЪПРОС НА Ю.К.И.: Обяснете точно Вашата функция, кагото идва цистерна, колко човека сте, какви задължния имате, когато се сипва горивото?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Аз съм касиерка. Не се занимавам с цистерната. На смени работим. Има касиер, и зависи колко пълнача има- двама или трима.

ВЪПРОС НА Ю.К.И.: Когато се е налагало да диктувате нещо, кой въвежда тези данни?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Управителката е всеки ден там, диктувала съм когато има доставка на гориво, когато идва цистерна.Тя въвежда данни в компютъра, тя е до мен.Диктувала съм й доставката, която се получава.

ВЪПРОС НА Ю.К.И.: Откъде взимате тези цифри?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: От документите, които се представят след доствката на горивото.

ВЪПРОС НА СЪДА: Какъв  може да е той?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: На бял лист.

ВЪПРОС НА Ю.К.И.: Кажете няколко доставчика?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Доколкото се сещам „М Джи Транс”, „Димов пропърти”.

ВЪПРОС НА СЪДА: Със собствени ли камиони идваха?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Няма как да знам. Не съм обсъждала дали с наш камион се носи стоката или се доставя от дружествата доставчици.

ВЪПРОС НА Ю.К.И.: В кой период ли са били тези доставки?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: През двете години имаше.

ВЪПРОС НА СЪДА: След доставката, какъв документ въвеждахте в електронната система на НАП? Какъв документ сте виждали?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Аз съм виждала фактури. Мисля, че е било фактура, официални документи. Не знам точно какво е.

СТРАНИТЕ: Нямаме повече въпроси към свидетеля.

Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетеля.

АДВ.Я.: С оглед доказване на обстоятелството, че свидетелката Р.П. е бил служител в бензиностанцията на доверителя ми моля, да ми дадете възможност да представя трудов договор, ако прецените, че е необходимо.

Съдът счита, че следва да даде възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да представи надлежни писмени доказателства за обстоятелството работил ли е разпитаният свидетел през спорния период при жалбоподателя, поради което

 

                                         О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да представи надлежни писмени доказателства за обстоятелството работил ли е разпитаният свидетел през спорния период при него.

Съдът намира, че делото към настоящия момент не е пълно, всестранно и обективно изяснено, поради което събирането да доказателства  не следва да бъде приключвано, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането надоказателства.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 05.12.2018 година от 14:30 часа, за която дата и час страните се считат редовно уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

  Заседанието приключи в 13:45 часа.

 

 

  СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: