ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 03.07.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На трети юли                                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1015 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят ЕТ „Жика – Г.Т.“, редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат Р., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За ответника директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при централно управление на Национална агенция за приходите, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт И., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице З.А..

 

АДВОКАТ Р.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Считам че няма пречки да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от вещото лице инж. З.А., с която е заявила, че е започнала работа по делото, направила е първоначален оглед на обекта и издирване на някои от проектите. Тъй като обемът на техническата работа е значителен, иска да й бъде дадена възможност за друго заседание да изготви заключението.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. А.: Проект има само за сградата „Замък”. За другите сгради, които са изградени, няма проект и следва, за да изготвя заключението, да извърша измервания на място, а тази дейност се утежнява от факта, че през целия ден има много туристи. Предполагам, че летните месеци ще са ми достатъчни, за да изготвя заключението.

 

АДВОКАТ Р.: По делото не е изготвено заключение, затова да се даде възможност на вещото лице да изготви същото.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

 

Съдът, като взе предвид становището на двете страни, както и факта, че с назначената съдебно-техническа експертиза ще се установяват обстоятелства, които имат значение за разрешаване на спора по делото, счита, че следва да даде възможност на вещото лице да изготви и представи в срок заключението си, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.10.2018 г. от 11:45 часа, за която дата страните са длъжни да се следят сами и да се считат за редовно призовани.

Вещото лице уведомено в съдебно заседание.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: