Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер   925                      09  октомври 2008 година                   Град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, в публично  заседание на двадесет и пети септември,  две хиляди и осма година, в състав:                                               

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Т.Е.

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:  1.З.Б.

                                                                                             2. Д.Д.                                                                                                                         Секретар Г.Ф.

Прокурор В. Ч.

като разгледа докладваното от съдията З.Б.                              

касационно административно дело номер  1014 по описа за  2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на И.Щ.С. ***, адрес *** против решение № 460 от 21.05.2008 година, постановено  по административно - наказателно дело № 502/ 2008 година по описа на Районен съд - Бургас, с което  е изменено наказателно постановление №02-001 от 14.01.2008 година, издадено от ръководител на териториално звено на Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/, издадено на основание чл. 91, ал.4 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/ , за нарушение на чл.86  във връзка с чл.50, ал.1,2,3 от с.з., в частта относно размера на наложеното административно наказание „глоба” в размер от  1000.00 /хиляда/ лева на 200.00 / двеста/ лева.

Касаторът се явява лично в съдебно заседание и поддържа жалбата си по изложените в нея подробни съображения. Твърди, че решението на  Районен съд - Бургас е неправилно и незаконосъобразно. Моли съда да го отмени изцяло, тъй като е постановено в нарушение на закона представляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. Счита, че съдът е следвало да приложи разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН. Представя писмено становище със същите доводи, изложени в касационната жалба.Не представя нови доказателства.

Ответникът по касационната жалба, редовно уведомен, не се явява и не взема становище по жалбата. Не представя доказателства.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение, че касационната жалба е основателна, счита, че е приложима нормата на чл. 28 от ЗАНН, поради което решението на районния съд следва да бъде отменено, както и наказателното постановление.

          Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 от АПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, Административен съд - Бургас, ХIІІ състав, като обсъди касационните оплаквания, прецени доказателствата по делото и съгласно правомощията си по чл. 218, ал. 2 АПК, намира за  основателна по следните съображения :

С решение № 460 от 21.05.2008 година, постановено  по административно- наказателно дело № 502/ 2008 година по описа на Районен съд - Бургас, е изменено наказателно постановление постановление №02-001 от 14.01.2008 година, издадено от ръководител на териториално звено на Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/, издадено на основание чл. 91, ал.4 от ЗРА , за нарушение на чл.86 от ЗРА във връзка с чл.50, ал.1,2,3 от с.з., в частта, с която на И.Щ.С. ***, адрес *** е наложено  административно наказание „глоба” в размер от  1000.00 /хиляда/ лева 1 като размерът на санкцията е намален на 200.00 / двеста/ лева.

        Касаторът твърди, че правилно съдът е изменил  наказателното постановление, в частта относно наложеното наказание, но счита, че е следвало да приложи нормата на чл. 28 от ЗАНН и изцяло да отмени наказателното постановление, поради наличието на многобройните смекчаващи обстоятелства - тежкото му здравословно, материално и семейно положение.

         Така постановено, решението  на Районен  съд-Бургас,  е неправилно.

Санкцията на нарушителя е наложена, затова, че на 29.12.2007 година, около 17.00 часа в гр. Бургас, при извършена проверка от служители на ИАРА – Бургас, на правия участък на контрадигата на езеро ”Мандра” било констатирано, че същият е извършвал превоз на риба с моторно превозно средство - марка „Форд Транзит”, с рег. №А1225ВТ, което не отговаря на ветеринарномедицинските изисквания за превоз на риба. Не били представени декларация за произхода, ветеринорномедицинско свидетелство,  документ за първа продажба, както и копия от тях. Било установено, че превозваната риба е по вид сребриста каракуда” със среден размер 6 см. и общо тегло 831 кг., съхранявана в 37 каси. Въз основа на тези обстоятелства, на нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение № 11475 от 29.12.2007 година и е издадено наказателно постановление №02-001 от 14.01.2008 година.

Районният съд е приел, че нарушението, за което е ангажирана административнонаказателната отговорност на С.,  е доказано по безспорен начин, но огтчитайки, че нарушението е извършено за първи път и няма данни да са настъпили имуществени вреди, е намалил размера на наложеното наказание от 1000.00 лева на 200.00 лева.

Съдът, в настоящия състав не споделя изцяло изводите на на районния съд. От представените по делото доказателства се установява, че касаторът е пенсионер, с влошено здравословно и недобро материално състояние. Ето защо, съдът намира, че случаят се явява маловажен и е приложима нормата на чл. 28 от ЗАНН, тъй като извършеното деяние, макар и формално да осъществява признаците на предвиденото в закона административно нарушение се явява малозначително, поради своята явно незначителна обществена опасност и не може да обуслови ангажирането на неговата административнонаказателна отговорност.

Мотивиран от изложеното, Административен съд – Бургас, в решаващия състав, решението на районния съд като неправилно и незаконосъобразно следва да бъде отменено, както и измененото с него наказателно постановление.

Мотивиран от изложеното и на основание  чл. 221, ал.1 и 2 от АПК, Административен съд- Бургас, ХІІІ - ти състав,

 

                                           Р     Е     Ш     И  :

 

           ОТМЕНЯ  решение № 460 от 21.05.2008 година, постановено  по административно - наказателно дело №  502 / 2008 година по описа на Районен съд –Бургас като  вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 02-001 от 14.01.2008 година, издадено от ръководител на териториално звено на Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/, издадено на основание чл. 91, ал.4 от ЗРА , за нарушение на чл.86 от ЗРА във връзка с чл.50, ал.1,2,3 от с.з., с което на И.Щ.С. ***, адрес *** е  наложено  административно наказание „глоба” в размер от  1000.00 / хиляда/ лева.

  РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ: 1

 

 

                                                                                       2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер                  09 октомври 2008 Година         Град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, в публично  заседание на двадесет и пети септември,   две хиляди и осма година, в състав:                                              

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1. З.Б.

                                                                         2.ДаниелаДрагнева                                                                                                                          Секретар Г.Ф.

Прокурор Валентина Чакърова

като разгледа докладваното от съдията З.Б.                              

касационно административно дело номер  1056 по описа за  2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на директора на РИОКОЗ – Бургас, подадена чрез процесуален представител против решение № 647 от 09.06.2008 година, постановено по административно- наказателно дело №  1051 / 2008 година по описа на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 03-57/20.02.2008 година на Директора на РИОКОЗ-Бургас, с което, на основание чл. 48, ал.2 от Закона за храните /ЗХ/, за нарушение на чл. 31, ал.1, т.3 от с.з., на ЕТ „Ник- 92-Божана Великова” със седалище и адрес на управление – гр. Бургас, к-с „Меден Рудник”, бл.430, вх.4, ет.4, ап.44 с ЕИК по Булстат 102053668Е, представлявано от Божана Томова Великова, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1000.00 / хиляда/ лева.

Касаторът, твърди, че решението на Районен съд – Бургас е неправилно и незаконосъобразно. Моли съда да го отмени, тъй като е постановено в нарушение на закона, представляващо касационно основание по чл. 348, ал.1 т.1 от НПК. Не представя доказателства.

Ответникът по касационната жалба се явява лично в съдебно заседание, счита, че първоинсатнционното решение е правилно и законосъобразно и моли да бъде оставено в сила.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за отхвърляне на жалбата. Счита същата за неоснователна, а решението на първоинстанционния съд като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

          Касационната жалба,  подадена в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 от АПК, е в предвидената от закона форма и съдържа необходимите реквизити, поради което е процесуално допустима.

Административен съд- Бургас, ХIІІ-ти състав, като обсъди касационните оплаквания, прецени доказателствата по делото и съгласно правомощията си по чл. 218, ал. 2 АПК, намира решението, за правилно, по следните съображения:

С решение № 647 от 09.06.2008 година, постановено по административно- наказателно дело № 1051/ 2008 година по описа на Районен съд - Бургас, е отменено наказателно постановление № 03-57/20.02.2008 година на Директора на РИОКОЗ-Бургас, с което, на основание чл. 48, ал.2 от Закона за храните /ЗХ/, за нарушение на чл. 31, ал.1, т.3 от с.з., на ЕТ „Ник- 92-Божана Великова” със седалище и адрес на управление – гр. Бургас, к-с „Меден Рудник”, бл.430, вх.4, ет.4, ап.44 с ЕИК по Булстат 102053668Е, представлявано от Божана Томова Великова, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1000.00 / хиляда/ лева.

Касаторът твърди, че неправилно съдът е отменил наказателното постановление като е приел, че в конкретния случай е приложима нормата на чл. 28 от ЗАНН. Твърди още, че преди да издаде наказателното постановление е съобразил разпоредбите на чл.27 и сл. от ЗАНН и в пределите на оперативната си самостоятелност е преценил, че не касае за маловажен случай, поради което е наложил на нарушителя административно наказание „имуществена санкция” в предвидения минимален размер за този вид нарушения.

Така постановено, решението  на Районен  съд-Бургас,  е правилно.

Санкцията на нарушителя е наложена затова, че при извършена проверка от служители на РИОКОЗ- Бургас, на 05.11.2007 година,  в специализиран магазин за плодове и зеленчуци, находящ се в гр. Бургас, к-с  „Меден Рудник”- зона А, за който има издадено Удостоверение за регистрация №Т021100417 от 15.04.2004 година, било установено, Великова в качеството й на ЕТ извършва търговия с храни / пресни плодове и зеленчуци/ без да води необходимата документация, съгласно изискванията на Закона за храните. Не били представени записи за входния контрол за наличните партиди храни и придружаващата ги документация, а последните записи за приети храни в обекта били от 18.04.2007 година.  Въз основа на тези обстоятелства, на нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение № 02123 /05.11.2007 година и е издадено наказателно постановление № 03-57/20.02.2008 година.

  За да постанови решението си, Районният съд е приел, че о нарушението, за което е ангажирана отговорността  на едноличния търговец,  е доказано по безспорен начин. Извършителят е осъществил признаците на предвиденото в нормата на чл.31, ал.1,т.3 от ЗХ нарушение, съобразно която лицата, които произвеждат и търгуват с храни са длъжни да водят документация  съгласно изискванията на този закон. Счел е, че се касае за маловажен случай, независимо от обстоятелството, че формално са осъществени признаците на предвиденото в закона административно нарушение.

 Административен съд – Бургас, в решаващия състав,  изцяло споделя изводите  на БРС, относно  установените факти, кореспондиращи със събраните по делото доказателства, както и относно приложението на нормата на чл.28 от ЗАНН. Преценката на административнонаказващия орган за маловажност на случая по чл. 28 от ЗАНН се прави по законосъобразност и подлежи на съдебен контрол. Когато съдът констатира, че предпоставките на чл. 28 от ЗАНН са налице, но наказващият орган не го е приложил, е налице основание за отмяна на НП, поради издаването му в противоречие със закона.

Предвид  изложеното, следва извода, че първоинстанционният съд е постановил акт, който като правилен и законосъобразен, следва да бъде оставен в сила, а жалбата като неоснователна, при липса на наведените в нея касационни основания, отхвърлена.

          Ето защо и на основание  чл. 221, ал.1 и 2 от АПК, Административен съд- Бургас, ХІІІ състав,

 

                                           Р     Е     Ш     И  :

 

         ОСТАВЯ В СИЛА решение № 647/ 09.06.2008 година, постановено  по административно-   наказателно дело №  1051 / 2008 година по описа на Районен съд – Бургас.

         РЕШЕНИЕТО е окончателно.

     

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: 1.                     

 

 

                                                                                    2.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер                         09  октомври 2008 година                   Град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, в публично  заседание на двадесет и пети септември,  две хиляди и осма година, в състав:                                              

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Т.Е.

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:  1.З.Б.

                                                                                             2. Д.Д.                                                                                                                         Секретар Г.Ф.

Прокурор Валентина Чакърова

като разгледа докладваното от съдията З.Б.                              

касационно административно дело номер  1014 по описа за  2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на И.Щ.С. ***„Илинденска” №15 против решение № 460 от 21.05.2008 година, постановено  по административно - наказателно дело № 502/ 2008 година по описа на Районен съд - Бургас, с което  е изменено наказателно постановление №02-001 от 14.01.2008 година, издадено от ръководител на териториално звено на Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/, издадено на основание чл. 91, ал.4 от ЗРА , за нарушение на чл.86 от ЗРА във връзка с чл.50, ал.1,2,3 от с.з., в частта на наложеното му  административно наказание „глоба” в размер от  1000.00 / хиляда/ лева на 200.00 / двеста/ лева.

Касаторът се явява лично в съдебно заседание и поддържа жалбата си по изложените в нея подробни съображения. Твърди, че решението на  Районен съд - Бургас е неправилно и незаконосъобразно. Моли съда да го отмени изцяло, тъй като е постановено в нарушение на закона представляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. Счита, че съдът е следвало да приложи разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН. Представя писмено становище със същите доводи, изложени в касационната жалба.Не представя нови доказателства.

Ответникът по касационната жалба, редовно уведомен, не се явява и не взема становище по жалбата. Не представя доказателства.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение, че касационната жалба е основателна, счита, че е приложима нормата на чл. 28 от ЗАНН, поради което решението на районния съд следва да бъде отменено, както и наказателното постановление.

          Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 от АПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, Административен съд - Бургас, ХIІІ състав, като обсъди касационните оплаквания, прецени доказателствата по делото и съгласно правомощията си по чл. 218, ал. 2 АПК, намира за  основателна по следните съображения :

С решение № 460 от 21.05.2008 година, постановено  по административно- наказателно дело № 502/ 2008 година по описа на Районен съд - Бургас, е изменено наказателно постановление постановление №02-001 от 14.01.2008 година, издадено от ръководител на териториално звено на Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/, издадено на основание чл. 91, ал.4 от ЗРА , за нарушение на чл.86 от ЗРА във връзка с чл.50, ал.1,2,3 от с.з., в частта, с която на И.Щ.С. ***„Победа”, ул. „Илинденска”№15 е наложено  административно наказание „глоба” в размер от  1000.00 / хиляда/ лева на 200.00 / двеста/ лева.

        Касаторът твърди, че правилно съдът е изменил  наказателното постановление, в частта относно наложеното наказание, но счита, че е следвало да приложи нормата на чл. 28 от ЗАНН и изцяло да отмени наказателното постановление, поради наличието на многобройните смекчаващи обстоятелства - тежкото му здравословно, материално и семейно положение.

         Така постановено, решението  на Районен  съд-Бургас,  е неправилно.

Санкцията на нарушителя е наложена, затова, че на 29.12.2007 година, около 17.00 часа в гр. Бургас, при извършена проверка от служители на ИАРА – Бургас, на правия участък на контрадигата на езеро ”Мандра” било констатирано, че е допуснал да извърши превоз на риба с превозно средство автомобил „Форд Транзит” с рег. №А1225ВТ, който не отговарял на ветеринарномедицинските изисквания за превоз на риба. Не били представени декларация за произхода, ветеринорномедицинско свидетелство,  документ за първа продажба, както и копия от тях. Било установено, че превозваната риба е по вид сребриста каракуда” със среден размер 6 см. и общо тегло 831 кг., съхранявана в 37 каси. Въз основа на тези обстоятелства, на нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение № 11475 от 29.12.2007 година и е издадено наказателно постановление №02-001 от 14.01.2008 година.

Районният съд е приел, че нарушението, за което е ангажирана административно - наказателната отговорност на Дюлгеров,  е доказано по безспорен начин, но тъй като е счел, че наложеното наказание е значително завишено като е съобразил, че нарушението е извършено за първи път и няма данни да са настъпили имуществени вреди, е намалил наложеното наказание от 1000.00 лева на 200.00 лева.

Съдът, в настоящия състав не споделя изцяло изводите на на районния съд. От представените по делото доказателства се установява, че касаторът е пенсионер, с влошено здравословно и недобро материално състояние. Ето защо, съдът намира, че случаят се явява маловажен и е приложима нормата на чл. 28 от ЗАНН, тъй като извършеното деяние, макар и формално да осъществява признаците на предвиденото в закона административно нарушение се явява малозначително, поради своята явно незначителна обществена опасност и не може да обуслови ангажирането на неговата административнонаказателна отговорност.

Мотивиран от изложеното, Административен съд – Бургас, в решаващия състав, решението на районния съд като неправилно и незаконосъобразно следва да бъде отменено, както и измененото с него наказателно постановление.

Мотивиран от изложеното и на основание  чл. 221, ал.1 и 2 от АПК, Административен съд- Бургас, ХІІІ - ти състав,

 

                                           Р     Е     Ш     И  :

 

           ОТМЕНЯ  решение № 460 от 21.05.2008 година, постановено  по административно - наказателно дело №  502 / 2008 година по описа на Районен съд –Бургас като  вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 02-001 от 14.01.2008 година, издадено от ръководител на териториално звено на Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/, издадено на основание чл. 91, ал.4 от ЗРА , за нарушение на чл.86 от ЗРА във връзка с чл.50, ал.1,2,3 от с.з., с което на И.Щ.С. ***„Победа”, ул. „Илинденска” №15 е  наложено  административно наказание „глоба” в размер от  1000.00 / хиляда/ лева.

  РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ: 1

 

 

                                                                                       2.