ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 18.09.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети септември                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1010 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 09:50 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.С.Д., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат А., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Кмет на Община Карнобат, редовно уведомен, представител не се явява.

Явява се вещото лице Р..

 

По хода на делото:

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:    

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № РД-272/19.03.2018 г. на кмета на Община Карнобат, за премахване на незаконен строеж: „Метална гаражна клетка, разположена в южната част на УПИ ХV, кв.14, по плана на гр. Карнобат.

          В открито съдебно заседание на 12.06.2018 г. по искане на жалбоподателя съдът допусна до разпит на един свидетел в условията на довеждане в днешно съдебно заседание, а по искане на ответника допусна извършването на съдебно-техническа експертиза. Експертизата е изготвена и е представена в срок по делото.

          Вчера постъпи писмено становище от пълномощника на ответника – адв. М., с искане да се даде ход на делото в негово отсъствие и да се приеме експертизата, като са направени твърдения във връзка със съществото на правния спор. Към становището са приложени договор за правна помощ, фактура и платежно нареждане.

 

          АДВ. А.: Не възразявам да се разпита вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

          С.С.Р. – ** г., българска гражданка, неосъждана, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

          ВЪПРОС НА АДВ. А.: Колко гаражни клетки са разположени в поземления имот, който доколкото разбирам сте посетили на място?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Посетих процесния недвижим имот и направих оглед на гаража, който е предмет на делото. Нямам поставена задача да описвам всички гаражни клетки. Има и други такъв тип гаражни клетки и метални има, но не мога да кажа каква е конструкцията на другите. Има и други клетки и от лявата страна на процесния гараж, и от дясната. Гаража ми го отвори съпругата на жалбоподателя - така поне ми се представи. Предварително си бях направила справка в Община Карнобат и по тяхната схема установих, че именно на този гараж ползвател е жалбоподателят. Първо се свързах по телефона и женски глас ми се представи, че е съпругата на С., тъй като той е извън България. Телефонът го взех от моя позната – колежка, която е вещо лице. Договорихме се за ден и час за огледа и съответно като отидох на огледа на имота, слезе въпросната дама и ми отвори гаража.

          ВЪПРОС НА АДВ. А.: Има ли гаражни клетки с приблизително същите размери?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По принцип гаражните клетки от метална конструкция са типови. Имаше и друга клетки, но не мога да кажа точно броят им и колко са същите метални клетки.

          ВЪПРОС НА АДВ. А.: При отговора на втория поставен въпрос по законността на строежа, съобразихте ли отговора си с годината на поставяне на гаражните клетки?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз не съм записала годината на построяване и монтиране на гаража.

 

          СЪДЪТ уведомява страните, че поставения въпрос е правен и дали процесният обект е законен или не е, това е отговор, който дължи съдът, а не вещото лице.

 

          АДВ. А.: Нямам други въпроси към вещото лице. Оспорвам експертизата.

 

          Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице Р., като й ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лева, платими в рамките на внесения депозит.(изд. РКО-300 лв.-18.09.2018 г.)

 

          АДВ. А.: В една предходна молба за отлагане на първото по делото съдебно заседание сме уточнили, че жалбоподателят не е поставил гаражната клетка, не е неин ползвател и в която връзка сме представили доказателства за придобиване на имота с нотариален акт от 2008 г. и за периода на поставяне на гаражите в същия поземлен имот, който не се оспорва от ответната страна. В жалбата сме посочили периода на поставяне и това не се оспорва от ответника, в която връзка считам, че тежестта на доказване за това, че именно жалбоподателят е ползвател на тази гаражна клетка е в тежест на Община Карнобат, поради което оттеглям искането си за разпит на допуснатия свидетел. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид направеното изявление от пълномощника на жалбоподателя и поради липсата на други доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ОТМЕНЯ определението си от предходно открито съдебно заседание, с което е допуснат до разпит един свидетел в условията на довеждане от жалбоподателя.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

          АДВ. А.: Уважаеми г-н председател, моля да уважите изцяло като основателна и доказана предявената жалба и да отмените обжалваната заповед на Община Карнобат. Моля в тази връзка да ми предоставите възможност да изложа моите съображения в писмен вид.

Моля да ни присъдите направените съдебно-деловодни разноски. Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение на ответната страна.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

          ДАВА 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:05 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: