ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 23.10.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети октомври                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1007 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:26 часа се явиха:

 

Жалбоподателят М.Р.М., редовно призован, не се явява. За него се явява адв. А., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – кмет на Община Карнобат, редовно призован, се явява адв. М., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните  и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът докладва, че по делото е постъпило писмено становище с вх. № 7527/03.07.2018 г. от ответника, с което е изразено становище по съществото на спора и е формулирано искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на конкретно поставени в становището въпроси.

 

Адв. А.: Моля да се запозная със становището в днешно съдебно заседание.

 

Адв М.: Поддържам доводите си със становището, но с оглед разпределението на доказателствената тежест оттеглям искането си за експертиза. Вие сте указали в определението си чия е доказателствената  тежест на тези обстоятелства.

 

АДВ. А.: Моля да измените определението си от 03.07.2018 г. в частта, в която в наша тежест е възложено задължението да установим, че обектът, предмет на оспорената заповед, представлява строеж, като затова е указана доказателствената тежест и се сочи, че не сочим в тази посока доказателства. В случая това фактическо обстоятелство се съдържа в заповедта, т.е. административният орган е посочил, че обектът представлява строеж и че същият е незаконосъобразен. Следователно в тежест на административния орган е задължението да докаже фактическите основания, съдържащи се в самата заповед, както и нейната законосъобразност. В жалбата ние оспорваме това твърдение, т.е. твърдим, че тази гаражна клетка не представлява строеж, т.е. ние няма как да доказваме отрицателния факт. В тежест на административния орган е да докаже както фактическите основания, изложени в заповедта, така и положителната предпоставка, че същата представлява строеж, ведно с останалите фактически основания в заповедта. Ето защо моля да измените определението си в тази част, като възложите в тежест на административния орган установяването на тези обстоятелства.

 

Съдът, с оглед изявлението на страните, както и предвид възражението, формулирано в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя, намира същото за неоснователно. Безспорно съгласно разпоредбата на чл. 170 АПК административният орган следва да установи фактическите основания, посочени в него, с разбиране в мотивите на административния акт. Видно от самия административен акт – оспорената заповед, така и в съдържанието на административна преписка административният орган е формулирал извода относно характера на констатирания строеж въз основа на надлежно съставен, изготвен и приложен по преписката Констативен акт (КА), подписан от длъжностни лица от Общинската администрация, разполагащи с необходимия опит и квалификация. В този смисъл административният орган обосновава фактическите си констатации, съставляващи част от мотивите на оспорения акт именно въз основа на това писмено доказателство.  Както в предходно съдебно заседание съдът констатира това обстоятелство, тази фактическа констатация, обективирана в КА и залегнала в мотивите на заповедта, се оспорват от жалбоподателя, който изрично заявява, че обект на издадената заповед е метална гаражна клетка, която не представлява строеж по смисъла на закона, като е направено позоваване с разпоредбата на §5, т. 38 от ДР на ЗУТ, където е цитирано легалното определение на понятието строеж. Именно в този смисъл и с оглед разпоредбата на чл. 171, ал. 4 АПК съдът е указал на страните в случая на жалбоподателя констатацията, че именно за това относимо към предмета на спора обстоятелство от страна на жалбоподателя не са ангажирани доказателства, в това число и съдебно-техническа експертиза, която по безпротиворечив начин да установи обектa, предмет на оспорената заповед, представлява ли строеж с оглед  конкретните характеристики по изграждането му или не. В този смисъл по мнение на настоящия състав именно в тежест на жалбоподателя е да ангажира доказателства, с които да подкрепи твърдението си, обективирано в жалбата, поради което не са налице основания за изменение на протоколното определение от предходно съдебно заседание в какъвто смисъл е искането на адв. А..

Предвид това, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

отхвърля искането за изменение на предходно постановено от съда определение, с което в тежест на жалбоподателя е указана възможността да ангажира доказателства по реда на чл. 171, ал. 4 АПК в подкрепа на заявените в жалбата факти и обстоятелства. 

 

адв А.: Нямам възможност да правя искане за назначаване на експертиза. Представям удостоверение за постоянен и настоящ адрес на жалбоподателя, издаден от Община Карнобат. От същото е видно, че жалбоподателят е с постоянен и настоящ адрес в с. Огнен, вписан официално през 2006 г. Водим допуснатия от Вас свидетел, като моля същият да бъде разпитан.

 

Адв. М.: Считам, че е без значение постоянният и настоящ адрес на жалбоподателя по две причини. Дори да се приеме нередовно връчване на КА по друг адрес, то практиката на ВАС сочи, че нередовността на връчването на КА не е основание за отмяна на заповедта по чл. 225а и чл. 225 ЗУТ, защото самият акт няма окончателно действие и не накърнява неотстранимо правото на защита. На второ място  наличието на друг адрес не променя качеството на адресат на заповедта, тъй като такъв е възложителят и извършителят на строежа, който е извършен много преди 2006 г. Не възразявам да се разпита свидетелят.

С оглед изявлението на страните съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

пристъпва към разпит на свидетеля, на когото снема самоличността, както следва:

 

Д.М.Л. на ** години, българин, български гражданин, без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

Свидетелят на въпроси на адв. А.:

 

Въпрос: Живял ли сте в жилищна кооперация на ул. „Кирил и Методий”, бл. 50 в гр. Карнобат и ако да – откога докога?

 

отговор: Живях в кооперацията от 1994 г. до 2007 г.

 

Въпрос: Познавате ли жалбоподателя М.?

 

отговор: Да.

 

Въпрос: Къде живее той, знаете ли?

 

отговор: От края на 1997 г. – началото на 1998 г. живя в кооперацията в гр. Карнобат и оттам нататък се премести на село и не живее вече там.

 

Въпрос: Кой живее в неговия апартамент?

 

отговор: Доколкото знам, докато бях там, вече големият му син живее в апартамента.

 

Въпрос: В дворното място на тази жилищна кооперация има ли поставени гаражи?

 

отговор: По принцип да.

 

Въпрос: Колко са гаражите?

 

отговор: Те са променлива величина, в рамките на 16-17 гаража.

 

Въпрос: Как са разположени?

 

отговор: Под формата на буквата „Г” са разположени на юг и на запад.

 

Въпрос: Колко гаража има в едната и в другата редица?

 

отговор: Ако на късата страна може би има пет или шест на дългата са около 10.

 

Въпрос: Като посока да кажете коя е късата страна?

 

отговор: Късата е западната страна, по-дългата е южната.

 

Въпрос: Кога бяха поставени тези гаражи?

 

отговор: В периода някъде след 1990 година, по-точно някъде 1992 г. – 1993 г. – 1994 г. Някои сложиха и малко по-късно, но основно тогава.

 

Въпрос: До коя година горе - долу?

 

отговор: До 1996 г. – 1997 г. вече.

 

Въпрос: Знаете ли жалбоподателят да е поставил гараж и да ползва такъв?

 

отговор: Аз отначало казах, че той от 1997 г. – 1998 г. се вдигна от там и нямам спомен за такова нещо.

 

адв. А.: Нямам повече въпроси.

 

Адв. М.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Въпрос на съда:  Във връзка с начина, по който ориентирахте и казахте, че там са около 16-17 гаража, т.е. не е само един гараж понятието югозападна част може ли да кажете колко гаража са в тази югозападна част?

 

Свидетелят: Там да има най-много пет, но не е само един.

 

С оглед изчерпване на въпросите към свидетеля същият беше освободен.

 

Адв. А.:  Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Адв. М.: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становището на страните и предвид изчерпване на доказателствените им искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

адв. А.: Моля да уважите жалбата изцяло, като отмените обжалваната заповед. Моля за възможност да представя подробни съображения в писмени бележки. Моля да ни присъдите направените по делото разноски.

 

Адв. М.: Уважаеми административен съдия, моля да потвърдите заповедта. Липсват съществени процесуални нарушения. Правилно е приложената хипотезата на чл. 225а от ЗУТ. Независимо от начина на закрепване гаражът не представлява преместваем обект по чл. 56 и чл. 57 ЗУТ. Отделно от това считам, че обектът е индивидуализиран в достатъчна степен, а и такива възражения досега не бяха правени от жалбоподателя. За него е ясно за кой гараж става дума. Посочен е размер, материал и заета площ на гаража. Моля да ни се присъдят разноските по делото съобразно представения от мен договор за правна помощ,  платежно нареждане и фактура. Представям писмена защита.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Предоставя възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да изготви и представи по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: