ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 20.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На двадесети септември                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1005 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 15:28 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Хърайзън Девелопмънтс“ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. Т. с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмета на Община Несебър, редовно призован, се представлява от юк. В. Р. с пълномощно, находящо се на лист 542 по делото.

 

         ВЕЩИТЕ ЛИЦА Т.Ж.Д. и П.Ш. се явяват.

        

 

         Становище по молбата и хода на делото :

 

         АДВ.Т.: Да се даде ход на делото.

ЮК.Р.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпило в срок с вх. № 10129/11.09.2018 г. заключение на вещото лице Т.Д. по назначената съдебно-икономическа експертиза и постъпило с вх.№ 10153/12.9.2018г. в срок заключение по назначената съдебно-техническа експертиза на вещото лице П.Ш..

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

АДВ.Т.: Да се изслушат заключенията на вещите лица.

ЮК.Р.: Да се изслушат заключенията на вещите лица.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, изготвило съдебно-техническата експертиза, както следва:

 

П.С.Ш. 61 години, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение.

АДВ.Т.: Нямам въпроси съм вещото лице Ш..

ЮК.Р.: Понеже няма изрично упоменаване има или няма промени в обектите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Няма комини в обектите. Не се изискват, защото са за сезонно ползване, не са задължителна норма.

ЮК.Р.: По отношение местата за паркиране – да разбирам ли, че приемате, че сградата е по хипотезата на чл. 95, ал.2 от Наредба №7/1993 година и затова не са необходими изискуемите за жилищните сгради за постоянно обитаване нормативи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Така приемам. Направила съм оглед на място.

ЮК.Р.: По отношение на складовите помещения и нишата - дали вещото лице е разглеждало техническата документация и установило ли е наличието им в тази техническа документация?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Не съм се ползвала от представените проекти. Направила съм огледа с архитектурните планове пред мен, оглеждайки сградата апартамент по апартамент. По делото е друго, но не е архитектура. Абсолютно съм сигурна, че по делото архитектурни планове няма – не са приложени от ответната страна. Тези, приложените са част  „ВиК“ – технически проект.

ЮК.Р.: Предвид отговора на вещото лице представям противопожарна система: планове на обект вила „Зора“, жилища за временно настаняване на курортисти, Община Несебър, в.з***, пожароизвестяване секции 1 и 2 -гараж К-5,90, К-2,84, К±0,00, К±2,84, К±5,68,  К±8,52,  разпределение на подпокривен етаж секция 1-К+11,36 (общо 7 броя плана), които по-късно ще искам да бъдат приложени към делото. Въпросът ми към вещото лице е: противопожарна система, отопление и вентилация, ВиК - върху каква подложка се изготвят тези проекти? Това е във връзка със следващите ми въпроси и това, че вещото лице е разглеждало архитектурните планове и по принцип всяка подложка се прави върху тях.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Естествено, че архитектурата служи за подложка на всеки следващ етап на проектирането.

ЮК.Р.: Ако може вещото лице нагледно да посочи нишите /склад, дрешник или друго/ примерно на 5 произволно избрани апартамента, за да бъдат отбелязани на екземпляра, който представям и бих искал да бъде приет като доказателство.

АДВ.Т.: Изцяло възразявам по приемането на доказателствата. В жалбата изрично съм казал да бъде приложена цялата преписка, налична в общината, а не във всяко едно заседание да се представят нови доказателства, делата да се протакват, тъй като личното ми убеждение е, че това е злоупотреба. Възразявам по въпроса и моля да задължите общината да приложи всички по делото налични документи.

 

Съдът ДОПУСКА въпроса и ДАВА възможност на вещото лице да отговори:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Бих искала да кажа, че моето заключение е, че това е жилищна сграда, която отговаря на разпоредбата на чл. 95 от Наредба № 7/2003 г., т.е. всички правила, които важат за жилищни сгради за постоянно обитаване, не са задължителен елемент при жилищните сгради за сезонно /временно/ ползване, т.е. включая тези складове и дрешници не са задължителен елемент. Но понеже имаше и такива въпроси дали отговаря на изискванията, в чл. 108, ал.2, т.Г от наредбата изрично е записано, че складовите помещения могат да бъдат вътре в сградата и вън от сградата, килери, дрешници, вградени гардероби и др., т.е. в тези апартаменти /за нишите те си съществуват/, понеже има скосове в подпокривните етажи, има вертикални трегери стомано-бенови, които образуват тези ниши, понякога са от двете страни, понякога от една, конструкторът е решил. В другите апартаменти, където пише „да“, „да“, няма самостоятелни помещения, което юрисконсулт Р. търси като склад, то не е задължително, но има Г-образни чупки в коридорите, която чупка може да се изгради като вграден гардероб и да служи за дрешник. А където няма - си пише,че няма. Бих могла за всеки апартамент да направя по една мини скица, в която да посоча в кой апартамент къде точно се намира нишата, дрешника или склада. Където е ниша си пише, че е нища- това е подпокривния етаж.

ЮК.Р.: Моля вещото лице да ми посочи на апартамент № 3 кое къде се намира?

АДВ.Т.: Възразявам.Не съм видял тези документи, които искат да приложат. Тези документи не са приложени по делото и не съм запознат с тях. Категорично възразявам. Не са приложени всичките документи по делото.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: В тези скици, които са по делото, апартаментите не са нанесени по номерации и няма как да отговоря.

ЮК.Р.: Моля да ми бъде дадена възможност да посоча произволно номера на апартаменти. Предвид изявлението на вещото лице, че в момента в днешното съдебно заседание не може да посочи на тези документи, които са налични по делото къде се намират складовите помещения в съответните обекти, то моля да бъде допуснат допълнителен въпрос към вещото лице, на който същото да отговори, след като посети Община Несебър и разгледа всички документи, които са му необходими. Моля в днешното съдебно заседание да не се приема заключението на вещото лице Ш.. След изготвяне на допълнителното заключение ще дам становище дали да се приеме заключението на вещото лице.

АДВ.Т.: Не възразявам. Стига апартаментите да не са категоризирани или продадени.

Съдът по направеното доказателствено искане за допускане на допълнителен въпрос към вещото лице, счита, че НЕ СЛЕДВА ДА ПРИЕМА заключението на вещото лице в днешното съдено заседание, а произнасяне следва да има след изслушване на допълнителния въпрос към вещото лице, за което предоставя едноседмичен срок на юк.Р. да формулира въпроса или въпросите си в нарочна молба, с копие за другата страна.

 

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ едноседмичен срок на юк.Р. да формулира въпросите си към вещото лице в нарочна молба, с копие за другата страна.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя след като се запознае с въпросите от молбата на юк.Р. да вземе отношение и да формулира други въпроси.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към снемане самоличността на второто вещо лице:

Т.Ж.Д. - 65 години, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение.

АДВ.Т.: Нямам въпроси към вещото лице по съдебно-икономическата експертиза. Да се приеме заключението.

ЮК.Р.: Обектите, описани в т.5, т.20, т.23, т.31 и следващите, относно които е посочено, че са търговски обекти изрично, също ли ги преизчислихте също като жилищни?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: За тях не са правени преизчисления, тъй като са категоризирани в търговски обекти и ако виждате преизчисленията в следващите таблици, в последната колона разликата при тях е нула. Това е на следващата таблица, където пише „разлика“. Където липсват в следващите години нанесени обекти значи, че обектът вече е продаден и не съществува в съответната година. Но за тези обекти практически няма начислена разлика в данъка и ТБО. Таблиците започват от стр.6 по години. Експертизата установи разлика между определените данък недвижими имоти и ТБО и изчисленията на експертизата. Не участват тези обекти, които са били категоризирани. Тъй като категоризацията е през 2014 г., затова през 2013 г. няма нулеви разлики. За всяка година съм изготвила поотделно таблица. През 2014 г. са категоризирани, така че през 2013 г. съм ги изчислила като жилищни, след това съм ги изчислила в следващите години си вървят с изчисления като за нежилищни.

ЮК.Р.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

СЪДЪТ след изслушване на становища на процесуалните представители на страните и предвид липсата на допълнителни въпроси към вещото лице

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице Т.Д..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице Д. определения депозит в размер на 300 лева.

/изд.РКО на 20.09.2018 г., сума 300 лв.,платежно нареждане на лист 582 – 300 лв./

 

         АДВ.Т.: Още в жалбата съм направил доказателствени искания, които до настоящия момент не са изпълнени.

ЮК.Р.: По време на разпита на вещото лице представих противопожарни секции 1 и 2 на проектите. Представям на съда същите с молба да бъде приети по делото като доказателства. Представям и копие за колегата.

АДВ.Т.:  Моля да ми дадете възможност да се запозная с днес представените доказателства, по които ще дам становище в следващото съдебно заседание.

 

Съдът УКАЗВА на страните да изчерпят доказателствените си искания до следващото съдебно заседание и ДА ПРЕДСТАВЯТ всички изискани от тях документи.

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 22.11.2018 г. от 15:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в16:19 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: