ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 18.09.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети септември                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1004 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 09:30 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.С.Х., редовно уведомена, не се явява.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Кмет на Община Приморско, редовно уведомен, не се явява.

Явява се вещото лице С.И..

 

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № 152/06.03.2018 г. на кмета на Община Приморско, за премахване на незаконен строеж: „Допълващо застрояване – лятна кухня, с приблизителни размери 6,00м./6,30м., изграден в северозападната част на УПИ VІІІ, кв.19, по плана на гр. Приморско, с идентификатор  58356.506.196 по кадастралната карта.

 В открито съдебно заседание на 05.06.2018 г. по искане на жалбоподателя, съдът допусна извършването на съдебно-техническа експертиза и разпит на един свидетел в условията на довеждане в днешно съдебно заседание. Експертизата е изготвена и е представена в срок по делото.

 

Съдът предвид горното, ПРИСТЪПВА към изслушване на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

 

С.Ж.И. – ** г., български гражданин, женен, неосъждан, предупреден за отговорността по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

Съдът, като намери, че изготвеното от вещото лице заключение е обосновано и компетентно дадено,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението по съдебно-техническата експертиза, дадено от вещото лице С.И., като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева, от които внесени като депозит 350 лева, а за остатъка ОСЪЖДА Х.С.Х., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати сумата от 50 лв. по депозитната сметка на съда, след което същата да бъде преведена на вещото лице.

 

Съдът предвид обстоятелството, че жалбоподателката не е довела в днешно съдебно заседание допуснатия до разпит един свидетел в условията на довеждане, намери, че следва да бъде отменено определението, с което той е допуснат до разпит, а предвид липсата на други доказателствени искания, съдът счете, че следва да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид горното,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определението си от предходното открито съдебно заседание, с което е допуснат до разпит един свидетел от страна на жалбоподателя, в условия на довеждане за днешно съдебно заседание.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 09:35 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: