ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2008, 02.09                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІV-ти Административен състав

На втори септември                                                   две хиляди и осма година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 1003 по описа за 2008 година

 

На именното повикване в 9.15 часа се явиха:

 

Жалбоподател – К.Й.Н. , редовно призована, явява се лично.

Ответник по оспорването – Кмет на Община Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

СЪДЪТ намира, че ход на делото не следва да се дава. Жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството прекратено по следните съображения:

Жалбоподателката оспорва решение на Кмета на Община Бургас да остави без уважение жалба по незаконосъобразност на проведен конкурс за държавен служител в Община Бургас. По същество се оспорва писмо № Ж-94-К-328/17.06.2008 година, подписано от Кмета на Община Бургас и адресирано до г-жа К.Й.Н., с което Кметът изразява становището си по подадената до него жалба.  Настоящият състав на съда намира, че този акт няма характеристиките на индивидуален административен акт и не подлежи на обжалване по съдебен ред. От доказателствата в преписката, представена от административния орган, е видно, че в Община Бургас е проведен конкурс по Закона за държавния служител и Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители за заемане на длъжността Директор на Дирекция “ Образование и демографски въпроси”. Жалбоподателката е подала документи за участие в този конкурс, участвала е в него и е била класирана след провеждането на конкурса. Недоволна от класирането тя е подала жалба до Кмета на Община Бургас, в която жалба са изтъкнати аргументи, навеждащи доводи за незаконосъобразно провеждане на процедурата по обявения конкурс. В отговор на тази жалба е и полученото  от Кмета писмо, което е предмет на настоящото производство. Съгласно изричната разпоредба на чл.10д, ал.2 от Закона за държавния служител преценката на комисията и класирането на кандидатите не подлежат на съдебен контрол, а съгласно ал.3 на същия текст допуснатите кандидати, които не са класирани, могат да възразят пред органа по назначаването в 7-дневен срок от получаване на протокола на комисията. Когато органът намери възраженията за основателни, той прекратява конкурсната процедура и насрочва нов конкурс, дори това решение на органа по назначението не подлежи на съдебен контрол. В този смисъл, освен законовата забрана за съдебен контрол на актовете на органа по назначението и по аргумент на по-силното основание, преценката на този орган, че конкурсът е проведен законосъобразно, също не подлежи на съдебен контрол. Действително чл.120, ал.2 от Конституцията на Република България предвижда обжалваемост пред съдилищата на всички административни актове, с които се засягат права и законни интереси на граждани и юридически лица. Този върховен закон на страната, обаче, също предвижда необжалваемост на административните актове, когато това се предвижда по силата на специален нормативен акт. Именно в тази хипотеза попада и настоящия случай. Необжалваемостта на актовете на органа по назначението при провеждане на конкурси за назначаване на държавни служители е прогласена  със Закона за държавния служител. Поради това и на основание чл.160, ал.1 във вр. с чл.159, т.1 АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Й.Н. против писмо № Ж-94-К-328/17.06.2008 година.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1003/2008 година.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес за присъствалата в съдебно заседание страна и в същия срок за неприсъствалата страна от датата на получаване на съобщението.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: