Р Е Ш Е Н И Е

 

 

гр.Бургас, 18. 02.2010 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. БУРГАС, в закрито съдебно заседание на осемнадесети февруари през две хиляди и десета година в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лилия Александрова

 

като разгледа докладваното от съдията административно дело номер 98 по описа за 2009 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 175 АПК.

Образувано е по оплакване на жалбоподателят Ж.Ж. обективирано в касационната му жалба подадена против Решение № 307, постановено по адм.дело №98/09г., в което се твърди, че постановеното от съда по делото решение е с дата от 2008г., а производството по жалбата е образувано през 2009г.

При служебна справка в деловодната система съдът установи, че съдебното производство по делото е образувано на 26.01.2009. и е приключило с постановяване на решението на 18.03.2009г.

Оплакването за наличие на очевидна фактическа грешка е като допустимо и основателно. На първа страница на постановеното по делото решение от АСБ, ред втори от горе на долу, под наименованието «Решение» е записана датата 18.03.2008г. вместо 18.03.2009г.  Налице е очевидна фактическа грешка, която следва да бъде поправена.

Мотивиран от горното и на основание чл.175, ал.2 от АПК, Административен съд-Бургас, VІ състав

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение № 307, постановено по адм.дело №98/09г., като на първа страница под наименованието «Решение»  записаната датата 18.03.2008г. следва да се чете 18.03.2009г.

Решението може да се обжалва пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                          СЪДИЯ: