Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер1026       08.06.2012г.      град Бургас

 

 

Административен съд – гр. Бургас, петнадесети състав, на десети май две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател:   Станимир Христов

                                                                                   Членове:   1. Веселин Енчев

                   2. Чавдар Д.

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Д. касационно наказателно административен характер дело номер 96 по описа за 2012 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на директора на Регионална Дирекция по горите Бургас чрез юрисконсулт М. против решение № 2693/29.11.2011г., постановено по НАХД № 3804/2011г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено издаденото от касатора наказателно постановление № 487/26.09.2011г. и наложените на Ж.Д.И. с ЕГН ********** административни наказания: глоба в размер на 300 лева на основание чл.84, ал.2 от ЗЛОД; и отнемане в полза на държавата на вещите послужили за извършване на нарушението – 13 бр. метални въжета примки, 2бр. раници, 2бр. найлонови торби и 2бр. ножове, на основание чл.95, ал.1 от ЗЛОД. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и да потвърди наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът се представлява от ю.к. Милушев, който поддържа жалбата, без да ангажира нови доказателства.

Ответникът – Ж.И. се представлява от адв. Пенев, който оспорва касационната жалба като неоснователна.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователно проведено оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд - Бургас е образувано по жалба на Ж.Д.И. против наказателно постановление № 487/26.09.2011г., издадено от директора на Регионална дирекция по горите – Бургас, с което са му наложени следните административни наказания: глоба в размер на 300 лева на основание чл.84, ал.2 от ЗЛОД; и отнемане в полза на държавата на вещите предмет на нарушението  на основание чл.95, ал.1 от ЗЛОД. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на БРС отменя наказателното постановление, като приема за безспорно установена следната фактическа обстановка:

На 12.07.2011г., в местността „Казанчето, землище на с. Равна гора, представляваща част от територията на ДЛС Ропотамо, служителите на РДГ – Бургас видели рано сутринта Ж.И., който с друго неустановено по делото лице с брадва в ръка е проверявал примки, заложени покрай гората в индивидуализирания участък от територията на ДЛС Ропотамо, това мотивирало актосъставителя да го задължи да ги махне и да му състави процесния АУАН. Въз основа на така съставения АУАН е издадено атакуваното наказателно постановление в срока по чл.52, ал.1 от ЗАНН. Правно значимите обстоятелства са установени чрез събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства.

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да бъде отменено.

Изводите на районния съд са направени въз основа на неправилна преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства, като пред настоящата инстанция се сочат убедителни доводи в противен смисъл. В конкретния казус не съществува спор между страните, че към момента на проверката длъжностните лица от РДГ - Бургас са възприели Ж.И. и същият е идентифициран. Спори се доколко констатираните от дл. лица действия представляват ловуване по смисъла на закона. Съгласно разпоредбата на чл.43, ал.3 ЗЛОД Ловуване е и престой или движение на лица извън населените места със стъпни капани, примки с метално въже и електрически звуковъзпроизвеждащи прибори за привличане на дивеча, т.е. касае се за движение или заемане на позиция с примки с метално въже.

От възприетите от дл. лица и приети за установени действия на И. става ясно, че същият е проверявал има ли животни в примките, носейки брадва. Обстоятелството, че именно нарушителят е премахнал 13 на брой примки, както и това че е проверявал същите сочи на знание от негова страна за разположението им, като законът не държи сметка за това кой е заложил примките, а кой стои при тях, като безспорно от събраните по делото доказателства това е бил Ж.И.. От събраните по делото доказателства надлежно се установява обективна връзка  - между предмета на нарушението - посочените примки и действията на нарушителя.

Като е достигнал до този извод в противен смисъл, Бургаският районен съд е постановил незаконосъобразен съдебен акт. Същият е необоснован с оглед на събраните по делото доказателства и в противоречие с приложимия материален закон.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 2693/29.11.2011г., постановено по НАХД № 3804/2011г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 487/26.09.2011г., издадено от директора на Регионална Дирекция по горите– гр. Бургас и наложените на Ж.Д.И. с ЕГН ********** административни наказания: глоба в размер на 300 лева на основание чл.84, ал.2 от ЗЛОД; и отнемане в полза на държавата на вещите послужили за извършване на нарушението – 13 бр. метални въжета примки, 2бр. раници, 2бр. найлонови торби и 2бр. ножове, на основание чл.95, ал.1 от ЗЛОД и вместо него ПОСТАНОВИ:

ПОТВЪРЖДАВА. наказателно постановление № 487/26.09.2011г., издадено от директора на Регионална Дирекция по горите– гр. Бургас и наложените на Ж.Д.И. с ЕГН ********** административни наказания: глоба в размер на 300 лева на основание чл.84, ал.2 от ЗЛОД; и отнемане в полза на държавата на вещите послужили за извършване на нарушението – 13 бр. метални въжета примки, 2бр. раници, 2бр. найлонови торби и 2бр. ножове, на основание чл.95, ал.1 от ЗЛОД

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………...

 

                                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1…………………….....

 

                                                                                                  2……………………......