Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1198              06.07.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на седми юни две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Павлина Стойчева

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Галина Колева като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 94 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „Успех -2005 ООД, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление гр. ***; представлявано от Л.Д.К. – Я. - управител против решение № 2695/2011г., постановено по НАХД № 3892/2011г. по описа на Районен съд гр.Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 72/15.09.2011г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас, с което на касатора за нарушение по чл. 25, т. 4 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и чл. 6, ал. 1 от Регламент (ЕО) №1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) на основание чл. 35, ал. 1, т. 33, буква „а” и чл. 35, ал. 3, т. 1 от ЗЗВВХВС е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт и да отмени процесното наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание чрез процесуалния си представител адв. Ж. А., БАК, поддържа жалбата на основанията, изложени в нея, като не ангажира нови доказателства.

Ответникът по касация - Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите  – Бургас не се явява, не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за основателност на оспорването, като излага доводи относно наличието на съществени процесуални нарушения в хода на административното производство, които са ограничили правото на защита на жалбоподателя, без да конкретизира съображения в тази насока.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – гр. Бургас е образувано по жалба на „Успех -2005 ООД против наказателно постановление № 72/15.09.2011г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите  – Бургас, с което на касатора за нарушение по чл. 25, т. 4 от ЗЗВВХВС и чл. 6, ал. 1 от Регламент (ЕО) №1907/2006 на основание чл. 35, ал. 1, т. 33, буква „а” и чл. 35, ал. 3, т. 1 от ЗЗВВХВС е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на районния съд е потвърдил атакуваното постановление като е приел, че нарушението е доказано, дружеството правилно е санкционирано и размерът на глобата е справедлив. Правно значимите обстоятелства са установени чрез събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства.

 

Решението на Районен съд Бургас е неправилно и следва да бъде отменено, но по мотиви, различни от изложените.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са основателни.

Първоинстанционното решение е напълно необосновано и с оглед на липсващите в него мотиви, за настоящия съдебен състав се оказва обективно невъзможно да упражни инстанционен контрол. От така постановеното решение не може да се направи извод каква точно фактическа обстановка е възприел районния съд - фактическите данни са крайно недостатъчни, за да бъдат преценявани при приложението на материалния закон. Съдът е посочил като нарушена нормата на чл. 25 от ЗЗВВХВС, без да е ясно коя хипотеза точно е възприел. Позовал се е и на нормата на чл. 35, ал. 1, т..33 като не е посочен съответния нормативен акт. Присъствието в мотивите само на тези две правни норми препятства провеждането на процеса по субсумиране на релевантните факти под хипотезата на приложимата правна норма.

Отделно от това основателно е и другото оплакване на касатора, че в обжалваното решение не са обсъдени възраженията, с които е сезиран районния съд и не са изложени никакви доводи в тази насока.

С оглед изложеното решението следва да бъде отменено, като постановено при съществено нарушаване на съдопроизводствените правила, като делото се върне за ново разглеждане от друг съдебен състав. 

Предвид факта, че фактическата обстановка по делото е останала неизяснена, касационната инстанция счита, че новият съдебен състав, пред който делото ще бъде сложено за решаване, следва да събере доказателства във връзка с наличието на декларация за произведеното количество дървени въглища, данни за която се съдържат както в констативен протокол № 0001109 В-2-17/02.05.2011г., така и в свидетелските показания на З.К.С. – актосъставител. Установяването на тези обстоятелства е от значение за приложението на материалния закон.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за неправилно и незаконосъобразно, поради което същото следва да бъде отменено, а делото върнато за ново разглеждане от друг състав на Районен съд гр. Бургас.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 3 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 2695/2011г., постановено по НАХД № 3892/2011г. по описа на Районен съд гр. Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 72/15.09.2011г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас, с което на „Успех -2005 ООД, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление гр.Бургас***; представлявано от Л.Д.К. – Я. - управител за нарушение по чл. 25, т. 4 от ЗЗВВХВС и чл. 6, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) на основание чл. 35, ал. 1, т. 33, буква „а” и чл. 35, ал. 3, т. 1 от ЗЗВВХВС е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на Районен съд гр. Бургас.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                 2.