Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1179             05.07.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на седми юни две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Павлина Стойчева

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Галина Колева като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 93 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Я.И.Г. в качеството му на ЕТ „Контакт - 90 – Я.Г.”, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление гр. *** против решение № 430/23.11.2011г., постановено по НАХД № 694/2011г. по описа на Районен съд гр.Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № 02-0202033/29.07.2011г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Бургас, с което на касатора за нарушение по чл. 63, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и на основани чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 414, ал. 3 от КТ е наложена имуществена в размер на 1500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт и да отмени процесното наказателно постановление, а при условията на евентуалност – да преквалифицира нарушението като маловажен случай по чл.415в от КТ и наложи имуществена санкция в размер на 100 лева.  Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание чрез процесуалния си представител адв. Ж. И., БАК, поддържа жалбата на основанията, изложени в нея, като не ангажира нови доказателства.

Ответникът по касация Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Бургас не се явява, не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователно оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – гр. Несебър е образувано по жалба на ЕТ „Контакт - 90 – Я.Г.” против наказателно постановление наказателно постановление № 02-0202033/29.07.2011г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Бургас, с което на касатора за нарушение по чл. 63, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и на основани чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 414, ал. 3 от КТ е наложена имуществена в размер на 1500 лева. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на районния съд е потвърдил атакуваното постановление като е приел за безспорно установено, че на 06.07.2011г. около 20,20ч. в бистро „Палма”, находящо се в гр.***, стопанисвано от едноличния търговец лицето Д.Я.В.  извършва в проверявания обект дейност като сервитьор, като обслужва клиенти на бистрото (сервира и отсервира). Съставен е акт за установяване на административно нарушение № 02-0202033/12.07.2011г., въз основа на който е издадено атакуваното наказателно постановление. Правно значимите обстоятелства са установени чрез събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства.

 

Решението на Районен съд Несебър е неправилно и следва да бъде отменено.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са основателни.

Съгласно разпоредба на чл. 63, ал. 2 от КТ работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави документите по ал.1, сред които са и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ, заверено от ТД на НАП. Неизпълнението на това задължение е скрепено със санкция за работодателя, която е регламентирана в чл. 414, ал. 3 от КТ - имуществена санкция или глоба в размер от 1 500 лева до 15 000 лева.

От събраните по делото доказателства безспорно се установява, че едноличният търговец е сключил трудов договор № 135/03.07.2011г. с Д. В., т.е. преди датата на проверката от контролния орган. От представения по делото график на работните смени за месец юли 2011г. се установява, че В. е започнала работа от 03.07.2011г. Видно от справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ, изготвена на 12.07.2011г. (л.31 от първоинстанционното дело), търговецът с придружително писмо № 263901101056582/ 03.07.2011г. е уведомил ТД на НАП Пловдив за договора на В.. Районният съд е обсъдил тези доказателства, но е стигнал до неправилния извод, че същите са без значение по делото – напротив, представените доказателства са от значение за определяне на случая като маловажен, тъй като търговецът е изпълнил задължението си да уведоми НАП и от неговото поведение не са настъпили вреди нито за държавата, нито за работника В. Всичко това сочи на допустимост на прилагането на чл. 415в от КТ за маловажност на нарушението – посочената правна норма не освобождава работодателя изцяло от административнонаказателна отговорност, но предвижда размер на санкцията, който е пропорционален на нарушението.

Според нормата на чл. 415в от КТ (в редакцията към датата на констатиране на нарушението), за нарушение, което може да бъде отстранено веднага след установяването му по реда, предвиден в този кодекс, и от което не са произтекли вредни последици за работници и служители, работодателя се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 100 до 300 лева.

Предвид горната фактическа обстановка, настоящия съдебен състав намира, че в конкретния случай са били налице предпоставките за прилагане на привилегирования състав на чл. 415в от КТ, поради което, наказващия орган е следвало да се съобрази с установените обстоятелства и сам да приложи нормата на чл. 415в от КТ. В този смисъл е и Тълкувателно решение № 3/10.05.2011г. на ВАС, съгласно което, разпоредбата на чл. 415в от КТ представлява привилегирован състав, приложим в хипотезата на налагане на санкция за нарушенията, изрично упоменати в чл. 414, ал.3 от същия кодекс. Като не е направил подобно съобразяване районния съд от своя страна е постановил неправилно решение.

 Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за неправилно, поради което същото следва да се отмени, а касационната жалба като основателна да се уважи.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 430/23.11.2011г., постановено по НАХД № 694/2011г. по описа на Районен съд гр.Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № 02-0202033/ 29.07.2011г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Бургас, с което на Я.И.Г. в качеството му на ЕТ „Контакт - 90 – Я.Г.”, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление гр. *** за нарушение по чл. 63, ал. 2 от КТ и на основани чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 414, ал. 3 от КТ е наложена имуществена в размер на 1500 лева

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0202033/29.07.2011 г., издадено от  Директор на Дирекция ”Инспекция по труда”- гр.Бургас, с което за нарушение на чл. 63, ал. 2, на основание чл. 416, ал.5 във връзка с чл. 414, ал. 3 от КТ, на ЕТ „Контакт - 90 – Я.Г.”, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление гр. *** в качеството му на работодател, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева, като на основание чл. 415 в от КТ НАМАЛЯВА размера на наложената санкция от 1 500 лева на 200 (двеста) лева.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                 2.