Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер              06.07.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на седми юни две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Павлина Стойчева

                  2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Галина Колева като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 91 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на  Л.И.П., ЕГН **********;*** против решение № 2624/16.12.2011г., постановено по НАХД № 3358/2011г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 22-0000548/31.08.2011г., издадено от началник на Областен отдел „КД - ДАИ” гр. Бургас при Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация” – София, с което на касатора за нарушение на чл. 139, ал. 1, т. 2, предложение 2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3, б”а” от Наредба № 11/03.07.2001г. на основание чл. 177, ал. 3 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1000 лева. Иска се от съда да отмени оспорваното решение, като отмени изцяло и оспореното наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява, не представя доказателства.

Ответникът – Началник на Областен отдел “КД – ДАИ” гр. Бургас не се явява, не се представлява и не взема становище по съществото на спора.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас изразява становище за основателност на оспорването, тъй като П. не е извършил нарушението виновно и е налице несъставомерност от обективна страна.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл. 211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд - Бургас е образувано по жалба на Л.И.П. против наказателно постановление № 22-0000548/31.08.2011г., издадено от началник на Областен отдел „КД - ДАИ” гр. Бургас, с което на П. за нарушение на чл. 139, ал. 1, т. 2, предложение 2 от ЗДвП във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3, б”а” от Наредба № 11/03.07.2001г. на основание чл. 177, ал. 3 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1000 лева. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на БРС е потвърдил наказателното постановление, като е приел за безспорно установено, че на 14.07.2011г. около 7,30 часа в Бургас в района на Свободна безмитна зона до склад на фирма „Метро” по посока на движението към Пристанище – Бургас, длъжностни лица от състава на  ОО „КД – ДАИ” – Бургас  извършват проверка на съчленено ППС с 5 оси: влекач марка „Мерцедес” с рег. № У 5717 АВ с две оси, с прикачено полуремарке с рег. № У 4153 ЕЕ с три оси. Установяват, че водач е жалбоподателят, който извършва обществен превоз на товар – 24 520 кг. ечемик от с. Мамарчево до гр.Бургас. При проверката констатират, че при допустима максимална маса за движение на съчленени ППС с пет оси до 40 тона, провереното ППС е с тегло 43 720 кг., което се установява чрез измерване с помощта на електронна везна на фирма „Порт ойл” ООД, който се намира в близост до Пристанище - Бургас. Измервателното средство е тип “PWI – T/ДР №3322 SC20T”, от одобрен тип и към датата на измерването е преминало последваща проверка за техническа годност. Максимално допустимата обща маса на посочения вид превозно средство е 40 000 кг, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3, б.”а” от Наредба № 11/03.07.2001г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Безспорно е установено, че водачът П. няма издадено разрешение от администрацията, управляваща пътя, за извършване на превоза с посоченото тегло на ППС и товара.

Съставен бил акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който е издадено атакуваното наказателно постановление. Правно значимите обстоятелства са установени чрез събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства.

 

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Съгласно разпоредбата на чл. 139, ал. 1, т. 2, пр. 2 от ЗДвП, движещите се по пътя пътни превозни средства трябва да бъдат с маса и натоварване на ос, които не надвишават нормите, установени от министъра на регионалното развитие и благоустройството. В Наредба № 11/03.07.2001г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства са определени допустимите размери, маса и натоварване на ос на различните категории пътни превозни средства и техните ремаркета, които не представляват опасност за участниците в движението. За да е съставомерно нарушението на чл. 139, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, е необходимо ППС да е с маса надвишаваща нормите от Наредбата. За целта трябва да се установят стойностите на допустимата му максимална маса, която трябва да е по-голяма от тези, регламентирани в нормата на чл. 6 от закона.

В настоящият случай, масата на пътното превозно средство е била надлежно претеглена на електронна везна на фирма „Порт ойл” ООД. В касационната жалба са развити единствено доводи относно техническата годност на измервателното средство, посредством което е удостоверена действителната маса на товарния автомобил.

Настоящия съдебен състав изцяло споделя доводите развити в първоинстанционния съдебен акт. Правилно и обосновано Районен съд гр. Бургас е обсъдил представеното в хода на съдебното следствие писмено доказателство – заявление вх. № 138/24.01.2005 год. за последваща периодична проверка на средства за измерване тип “PWI – T/ДР №3322 SC20T” с фабр. № 1012, одобрен тип 3322 с обхват 80т. Видно от регистрация на извършените проверки, последната такава е извършена на 13.05.2011 год., като резултата е, че измервателното средство отговаря и проверката важи до м. юни 2012 год. Така представеното писмено доказателство оборва твърденията на касатора за липса на доказателства относно техническата пригодност на измервателното средство.

По същество от приложената по делото кантарна бележка се установява, че след измерване на цитираното по-горе електронна везна на фирма „Порт ойл” ООД, по безспорен начин е установена действителната маса на товарния автомобил – 43 720 кг., т.е. в нарушение на чл. 139, ал. 1, т. 2, предложение 2 от Закона за движение по пътищата във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3, б”а” от Наредба № 11/03.07.2001г.

С оглед горното, настоящия съдебен състав намира за безспорно доказано осъщественото от касатора административно нарушение, поради което, постановения от Бургаския районен съд съдебен акт, като правилен и законосъобразен следва да бъде оставен в сила.

Мотивиран от изложеното, Бургаският административен съд, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2624/16.12.2011г., постановено по НАХД № 3358/2011г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 22-0000548/31.08.2011г., издадено от началник на Областен отдел „КД - ДАИ” гр.Бургас при Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация” – София, с което на Л.И.П., ЕГН ********** ***  за нарушение на чл. 139, ал. 1, т. 2, предложение 2 от ЗДвП във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 2, б.”а” от Наредба № 11/03.07.2001г. на основание чл. 177, ал. 3 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1000 лева

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                 2.