Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер              01.06.2012г.            град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на трети май две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Галина Радикова

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Галина Колева като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 8 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на директора на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, чрез юрисконсулт С.Н. против решение №2344/07.11.2011г., постановено по НАХД №3178/2011г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено издаденото от касатора наказателно постановление №02-0201670/29.07.2011г. на Началник отдел “АИПО”, изпълняващ длъжността Директор на Дирекция “Инспекция по труда”-гр.Бургас съгласно Заповед №ЧР-484/21.07.2011г., с което за извършено от дружеството в качеството му на работодател нарушение на чл.153, ал.1 от Кодекса на труда (КТ), на основание чл. 416, ал.5 във връзка с чл.414, ал.1 от КТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1500 лева на „Тера ин” ООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление в гр.***. Иска се от съда да отмени оспореното решение и да потвърди процесното наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание.  В съдебно заседание касаторът чрез надлежно упълномощения си процесуален представител юрисконсулт Н. поддържа жалбата на основанията, изложени в нея.

Ответникът - „Тера ин” ООД, ЕИК ***, редовно уведомен, чрез писмена молба от процесуалния си представител адв.Н.Б., САК, оспорва касационната жалба и иска от съда да потвърди обжалваното решение. Претендира присъждане на разноски.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, като иска от съда да потвърди обжалваното решение.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, В преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК поради което се явява процесуално допустима.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на „Тера ин” ООД, ЕИК *** против наказателно постановление №02-0201670/29.07.2011г. и наложената на дружеството имуществена санкция в размер на 1500 лева на основание чл.416, ал.5 във връзка чл.414, ал.1 от КТ за нарушение на чл.152 от КТ. Приема за установено от фактическа страна, че при извършена проверка от служители на дирекция „Инспекция по труда” е констатирано, че „Тера ин” ООД, в качеството си на работодател, на не е осигурил 48 часа непрекъсната седмична почивка на Б.Г.Д., работеща като продавач-консултант в магазин за керамични плочки, стопанисван от дружеството-жалбоподател. Съставен е акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който е издадено атакуваното наказателно постановление. След преценка на събраните по делото доказателства съдът е достигнал до правен извод за неправилност на оспореното НП поради обстоятелството, че в същото не е посочена датата на допускане на нарушението. Съдът е обърнал правилно внимание, че това е дата различна от тази на установяването му, като двете дати са свързани с различни правни последици. Първата от тях е съществена с оглед проследяване на обстоятелството изтекла ли е абсолютната погасителна давност, кой е приложимият материален закон и т.н., като наред с това датата на нарушението е негов съществен индивидуализиращ белег.

Решението на Районен съд – Правилно  е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Районният съд е установил фактическата обстановка, от която безспорно се установява, че Б.Д. е била в трудово правоотношение с „Тера Ин” ООД, изпълнявала е трудовите си задължения в магазин за керамични плочки в гр.Бургас, но неясен остава времевият интервал, респ. моментът, в който работодателят не е спазил изискването на чл.153, ал.1 от КТ за осигуряване на непрекъсната седчична почивка не по-малко от 48 часа.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №2344/07.11.2011г., постановено по НАХД №3178/2011г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено издаденото от касатора наказателно постановление №02-0201670/29.07.2011г. на Началник отдел “АИПО”, изпълняващ длъжността Директор на Дирекция “Инспекция по труда”-гр.Бургас съгласно Заповед №ЧР-484/21.07.2011г., с което за извършено от дружеството в качеството му на работодател нарушение на чл.153, ал.1 от Кодекса на труда (КТ), на основание чл. 416, ал.5 във връзка с чл.414, ал.1 от КТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1500 лева на „Тера ин” ООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление в гр.***.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                 2.