Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1206             06.07.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на седми юни две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Павлина Стойчева

                  2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Галина Колева като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 86 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на С.П.Ж., ЕГН ********** *** против решение № 2555/21.11.2011г., постановено по НАХД № 3311/2011г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № Д 345/29.08.2011г., издадено от директор на Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Бургас, с което на Ж. е наложена глоба в размер на 1500 лева за нарушение на чл. 12, ал. 1 от Закон за храните (ЗХ). Иска се от съда да отмени оспорваното решение, като отмени изцяло и оспореното наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява, не представя доказателства.

Ответникът – директор на Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Бургас не се явява, не се представлява и не взема становище по съществото на спора.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас изразява становище за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд - Бургас е образувано по жалба на С.П.Ж. против наказателно постановление № Д 345/29.08.2011г., издадено от директор на Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Бургас, с което на Ж. е наложена глоба в размер на 1500 лева за нарушение на чл. 12, ал. 1 от ЗХ. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на БРС е потвърдил наказателното постановление, като е приел че при съставяне на АУАН и при издаване на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл. 42, респ. чл. 57 от ЗАНН. АУАН и НП са издадени от компетентни органи, съдържат всички изискуеми от ЗАНН реквизити - описано е нарушението и обстоятелствата, при които то е извършено, посочени са дата и място на извършване на деянието, както и нарушената законова разпоредба и нормата, въз основа на която е определена санкцията. В случая не са налице формални предпоставки за отмяна на обжалваното НП, тъй като при реализиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до порочност на административнонаказателното производство против него. Районния съд е обсъдил събраните доказателства .

При постановяването на решението не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът е възприел фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

 

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Настоящата инстанция намира, че съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът е изследвал фактическата обстановка и е описал същата в мотивната част на оспореното решение. Изложените от решаващия съд мотиви, относно липсата на възможност за ангажиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя се споделят и от настоящия касационен състав. Обсъдени са събраните по делото доказателства.

Възраженията на касатора относно наличие на противоречие на материалния закон и процесуални нарушения  са неоснователни.

Съдът счита, че не е необходимо в процесното НП да бъдат посочени конкретно кои нормативни актове определят на хигиенните и/или на ветеринарно-санитарните изисквания, тъй като законодателството е ноторно известно и всеки гражданин дължи спазването му. Ако Ж. беше подала надлежно документи за регистрация на обекта за продажба на хранителни стоки, същата щеше да спази необходимите изисквания и при неяснота за нея административния орган по силата на задължението си по чл. 12, ал. 7 от ЗХ щеше да й даде необходимите указания. Безспорно е установено, че Ж. не е предприела подобни действия.

Не се установи твърдяното от касатора приемане от районния съд, че основанието за наложената глоба е различно от установеното с констативния протокол. Всички събрани по делото доказателства сочат на факта, че лицето е санкционирано за нарушение на изискването, въведено с нормата на чл. 12, ал. 1 от ЗХ, съгласно която производство и търговия с храни в страната се извършва само в обекти, регистрирани по реда на закона. И в АУАН, и в НП изрично и точно е посочена нормата на чл. 12 от ЗХ като законна разпоредба, която е била нарушена.

Ирелевантно за изхода на настоящото дело е в какво качество Ж. е извършвала търговията с хранителни продукти, тъй като нормата на чл. 12 от ЗХ въвежда изискване за мястото на извършване на продажбата, а не за качеството на продавача.

Без опора в доказателствата е твърдението на касатора, че е нарушено правото му на защита, тъй като съществува неяснота кои точно от кои точно нормативни актове е нарушила Ж.. Съгласно чл. 12, ал. 2 от ЗХ, регистрацията на обект за производство или за търговия с храни, с изключение на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, се извършва от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението на обекта. Липсата на такава регистрация е безспорно налице към момента на извършване на проверката, така че не е необходимо наказващият орган да установява какви точно нормативни актове е нарушила Ж..

Касационния съд напълно възприема и споделя мотивите на първата инстанция относно неприложимостта на чл. 28 от ЗАНН към настоящия казус, поради което не намира за необходимо да преповтаря същите.

Безспорно по делото пред районния съд е доказано, че съставения АУАН е връчен на Ж. при условията на отказ, като са спазени напълно изискването на чл. 43, ал. 2 от ЗАНН. Отделно от това в хода на първоинстанционното производство са събрани и гласни доказателства в тази насока.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Относно направеното от касатора искане за присъждане на съдебни разноски такива не се дължат съобразно Тълкувателно решение № 2/03.06.2009 на Общото събрание на колегиите във ВАС по тълкувателно дело № 7/2008г.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2555/21.11.2011г., постановено по НАХД № 3311/2011г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № Д 345/29.08.2011г., издадено от директор на Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Бургас, с което на С.П.Ж., ЕГН ********** *** е наложена глоба в размер на 1500 лева за нарушение на чл. 12, ал. 1 от ЗХ.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                           

 

                                                                                                                  2.