ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 16.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На шестнадесети март                               две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2085 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15.30 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „****” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА Н.на ****”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт Т. и юрисконсулт К.-Г., надлежно упълномощени.

            Явява се вещото лице Д.Л.

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата допълнителна съдебно-химическа експертиза, като заключението е депозирано на 08.03.2016 г. – т.е., в законоустановения 7-дневен срок.

Ю.к.Т.- Моля да не бъде изслушвана  допълнителната съдебно-химическа експертиза в днешното съдебно заседание. Желаем вещото лице да посочи хронологията на вземане на пробите, деня и място на вземане на пробите, къде са съхранявани продуктите за анализ през едногодишния период. Да отговори налице ли е идентификация на това, че са остатък от същата проба. Второто съображение- видно от молбата на „Лукойл Нефтохим” от предходното с.з. изследването следва  да се извърши в акредитирана лаборатория, вещото лице да отговори притежават ли акредитация лабораториите по методите, по които се работи. ВХТИ има ли акредитация за метода АSТМ D 2007, също така за НИСИ и SGS. Алтернативно, ако не разполага с акредитация  да отговори на въпроса какви стандарти или референтни материали лабораториите са използвали  в хода на арбитражното изпитване методи.Да се представи списък на сертифицираните  материали с цел да установи,  че получените резултати извън обхвата на акредитация са верни. В предходното  заключение вещото лице твърди, че метода на определяне на тегловно съдържание  на ароматни съставки посочен в приложение „А” в обяснителните забележки от  глава 27 на КН  не е коректен.Тъй като  той регламентира определяне на ароматни съставки, а начина на провеждане на анализа и посочената форма изчислява посоченото съдържание на неароматни въглеводороди.Извод, който вещото лице вмени както на първоинстанционния  съд, така и на ВАС за посочения метод  АSТМ D 2007 като по-подходящ, никъде не се определя относно  ароматни съставки.Заглавието на метода метод  АSТМ D 2007 е стандартен американски метод за изпитване на характеристични групи при масла за обработка на каучук и други масла, получени на базата на нефт по абсорбционен  хроматографски метод с  глина и гел. Да бъде представен метода на български език и по- конкретно държим да бъдат представени още веднъж първичните записи по изпитването извършено от лабораторията на ВХТИ.

Ю.к.Г.- Алтернативно, да се изслуша самата експертиза. ВХТИ, ако нямат акредитация и не притежават сертифицирани материали, да уточнят как в същия протокол №469 в т.3  е посочен стандарт АSТМ D 2007,  а те използват вътрешно ведомствен или разработен от тях.

Ю.к.М.- Мола да се отхвърли молбата. Считам, че не са налице процесуални  пречки да се изслуша СХЕ. Формулираните  въпроси могат да бъдат зададени в рамките на разпита на вещото лице. Така поставените . въпроси са недопустими.На първо място  няма основание да се иска пълен отчет на вещото лице как е взела пробите, като е видно, че пробите са взети от митницата.Същата  е следвала да взема пробите и да ги предаде на лабораториите.Видно  по методи  и по показатели допуснати с определение на съда задачата е изпълнена и следва да даде заключение с поставените задачи. С оглед на възражението за ВХТИ – беше извършено  проучване от наша страна  и беше установено, че липсва акредитирана лаборатория  по този метод изобщо в България. Моля резултатите да бъдат приети.Това е била единствената  възможност да бъде извършена.Да се представи метода на изпитване АSТМ D 2007 на български, считам че е недопустимо, това е абсурдно да се изисква от вещото лице да се ангажира с това. Именно такава е ролята на вещото лице, да разясни на страните какви анализи са извършени и какъв е извода от получените резултати.Вещото лице не е длъжно да разполага с актуална версия на този метод.Тя самата няма регистрирана лаборатория, за да е длъжно да разполага с този метод.По повод искането да бъдат представени  първични записи по извършените изпитвания, тези документи са абсолютно излишни, представени  са протоколи от извършените изпитвания. Митническата лабораторна експертиза,  на която се позовават ответниците  не е  акредитирана и е обвързана с митническата  администрация,  която е издала обжалваното решение.

Ю.к.Т. -В представеното   приложение към заключението са налице технически  грешки.  В протокол  от изпитване №6387 от 17.11.2015 в т.5 е описан протокол за взимане на проба №686/08.10.2013 г., а в протокола от „НИСИ” №1036-3-381/30.11.2015 година е налице протокол за вземане на проба №686 /8.10.2012 година, дали е техническа  грешка може да установи само издателя на този документ.По отношение  на първичните записи предвид факта, че по идентични дела вещото лице заяви, че ВХТИ не разполага, няма акредитация и използва метод разработен от тях считам, че това противоречи на допусната експертиза по американски стандарт АSТМ D 2007. В тази връзка, в случая изпълнителя на заявката  на изследването е извършен по американски стандарт или разработен от ВХТИ стандарт или метод.Предвид стандарта процентното тегловното съотношение  не следва да надвишава 97 %, а в конкретния случай е 102%,  а максимума  е до 100% . В същият стандарт т.9- изчисления са посочени три вида анализи -т.9.1, т.9.2 , и т.9.3.В резултати на ВХТИ е записано т.9.3, който според нас се прилага по изключение. Какво поражда да се използва  т.9.3? Точка 9.3 се използва в случай, че ароматиката не бъде десорбирана, използвайки съдържанието на неразтворимите в нормален пентан, наситените полярни съединения.За това искаме да разберем, както е указано в т.9  какъв е резултата и какво е породило използването.Има ли запис, обясняващ, че се  е получило такова изключение да не се използва т.9.1, а се отива на изключението по т.9.3.Предвид тези различия считаме искането ни за основателно  и моля да не се изслушва експертизата.

Ю.к.М.- Моля да се изслуша вещото лице и даде съответните  отговори .

Съдът, като взе предвид становищата на двете страни намери,че оспорените от ответния  орган обстоятелства  засягат действията на трето неучастващо в съдебното производство лице.В тази връзка следва да се напомни, че заключението на вещото  лице е изготвено на база резултатите от изпитванията, представено е своевременно и в тази връзка  липсват процесуални  пречки за изслушването му днешното съдебно заседание.  Доколкото ответната  страна повдига въпроси за достоверност на акредитацията на лабораториите по използваните методи, за допуснати фактически или технически  грешки при работата с представения материал от страна на използваните лаборатории и др., Съдът ще предостави възможност, след представяне на писмено заявление на основание чл.192 ГПК  ответния орган да изиска информация  от трето  неучастващо в спора  лице. Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което снема самоличност, както следва:

 Д.В.Л.- 63 година, българка, български гражданин,  неосъждана, инженер-химик, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

         Вещото лице Л.-  Представила съм заключение в срок, което поддържам

Въпрос на ю.к.М. – Коя  от двете позиции 2707 или 2710 на комбинираната номенклатура описва най-пълно и точно продукт с характеристиките на процесния? Коя според Вас, предвид извършените  анализи  и проучванията е водеща и специфична  характеристика на продукта- нефтения произход.

Вещото лице Л. – От материалите  по делото и от изпитването на същия продукт  категорично бих заявила, че това е нефтен продукт, тежко нефтено масло, фракция  мазут  получена при първична дестилация на нефта.Това, че е нефтен продукт считам, че е водещата характеристика внася се дълги година за допълнителна преработка, чрез дълбочинни крекинги в „Лукойл Нефтохим” Бургас.Съгласно обяснителните бележки на комбинираната  номенклатура има два класа – за нефтените продукти - 2710 и 2707, допълнително в обстоятелствените  бележки в хармонизираната система се упоменават, че ако  ароматните преобладават над неароматните  независимо какъв е произхода продукта трябва да отида в клас 2707, от каменовъглен произход. В предходните части на експертизата   сме изследвали  какви продукти се класират във всеки един от подкласовете от 2707  и сме сравнявали конкретния продукт с всеки от тези подкласове.Отделно са направени изпитвания на процесния  продукт,  за да се покаже   къде той може в някой от тези класове да се класира. Предмет е бил именно това да се установи, че процесния продукт има качествен състав, елементен и групов въглеводороден състав, еднакъв със състава на високотемпературните фракции от каменовъглените  катрани, както и  бяха направени изпитвания на процесния продукт по показатели уточнени от подточка от А до Г на код 2707 9999.От последните изпитвания се вижда,че продукта не отговаря на изискванията на показателите от подточка от А до Г и чрез своите характеристики може да бъде отнесен към 2710  т.е. тежки нефтени масла.От друга страна считам, че съдържанието на ароматни съставки не е водещо предвид  последваща употреба се използва за дълбочинно преработване с каталитични и др. методи.По-високо ароматно  съдържание не  е от значение, тъй като при правилно настройване на процесите,  при допълнителни каталитични процеси няма значение колко  е ароматиката.

Въпрос на ю.к.М. - На база извършените анализи  и проучвания може ли да се направи извод за качествения състав на продукта?

Вещото лице Л.-Коментирахме как се получават каменовъглените катрани, кои са фракциите, които се получават, чрез дестилация. В настоящата експертиза, изхождайки от определението  за качествен състав и какво дефинира той  и използвайки качествения състав (елемент  и   групов въглеводорен ) е изпитан продукта и резултатите  го  в подреждат по състав с висококипящи фракции-  каменовъглените катрани.

Въпрос на ю.к.М. - Наситените  „парафино-нафтенови” въглеводороди дали попадат сред неароматните съставки?

Вещото лице Л. - В групата на наситените се включват парафиновите и нафтеновите въглеводороди, това са тази които не съдържат в структурата  си ароматно ядро т.е. те не са ароматни, нямат ароматно ядро.

Въпрос на ю.к.М. – Полярните съединения съдържат  ли неароматна  част?

Вещото лице Л. - В стр.4 от експертизата съм отделила достатъчно внимание на т.нар. полярни съединения, както и по данни от научни изследвания се установява,  че една част от полярните съединения имат ароматен характер, друга част от тях са наситени, не съдържат ароматно ядро.Посочени са производни.

Въпрос на ю.к.М.-При така отразените резултати по метода АSТМ D 2007 може ли да кажете,  дали продукта се определя като такъв в който неароматните  преобладават над ароматните или обратно?

Вещото лице Л. - Целта на настоящата експертиза  беше да  докажем  качествения елементен и качествения  въглеводороден  състав на процесния продукт  и за това е приложен метода АSТМ D 2007, съгласно който от масла какъвто е процесния продукт се извличат следните характеристични групи въглеводороди - наситени  въглеводороди, ароматни въглеводороди, полярни съединения и асфалтени.От полученият резултат в протокол №469/14.12.2015 г, с прилагане на метод АSТМ D 2007 се вижда, че съдържанието на наситените въглеводороди преобладава над 50 %- 50,91. За наситените въглеводороди, както казахме вече те нямат ароматно ядро и те не са  ароматни въглеводороди. 50 % от общото съдържание  са наситени въглеводороди.

Въпрос на ю.к.Т. - Предвид факта, че ВХТИ нямат акредитация какъв метод са използвали в настоящото дело, тъй като в протокола е записан метод АSТМ D 2007, който е американски стандарт?

Вещото лице Л. - В протоколът   е записан това е метода АSТМ D 2007 версия 2011 година  за който действително, по принцип нито една от лабораториите в България няма акредитация.

Ю.к.М.-Възразявам.

Ю.к.Г.- ВХТИ нямат изобщо акредитация.

Вещото лице Л. - Аз съм питала дали имат апаратура да извършат изследване по този метод, въпреки че нямат акредитация.

Въпрос на ю.к.Т.  – Знаете ли какъв метод са използвали  в лабораторията?

Вещото лице Л. - Да, знам АSТМ D 2007, версия 2011 г. в Университет „Проф.Д-р Асен Златаров”

Въпрос на ю.к.Т. – Присъствахте  ли по време на извършване на анализите?

Вещото лице Л. –Да, присъствах.

          Въпрос на ю.к.Т.- Извършвани  ли са  първични записи по конкретното дело,  по конкретните изследвания по метода АSТМ D 2007

          Ю.к.М.- възразавям

Вещото лице Л. -Да, как се прилага  метода  беше обект на наблюдение, по това дело нямаше представители, но по други дела присъстваха представители, които да следят всеки едни от първичните запаси от лабораторния дневник. 

Въпрос на ю.к.Т. –Съгласно  терминологията в методи АSТМ D 2007 е записано в т.3.1.1.3 „полярна ароматика”   е синоним на полярни съединения, следва ли от тези термини, че полярните съединения се причисляват към ароматните  съединения и същите ще отговарят ли на определението за ароматни  съединения, посочена в гл.27 в общите разпоредби  в ОК  ОБХС. От къде вещото лице черпи тези твърдение, които са различни?

Ю.к.М. - Моля ответника  да преформулира  въпрос си. Счита, че ответника се опитва да насочва вещото лице.Моля за ясен въпрос без да използвате  цитати.Отговор на този въпрос беше даден.

Ю.к.Т. - Предвид разминаване в заключението на вещото  лице и легалните дефиниции, представяме легални дефиниции.

Вещото лице Л. - В т.4 съм посочила от къде съм  черпила информацията която съм представила.

Ю.к.Т.-Предвид заключението  вещото лице на стр.3., където  вещото лице прави  обща схема на разделяне  на нефтени  фракции,  на асфалтени, полярни съединения, ароматни въглеводороди  и наситени  вегловодороди. Казвате, че това е метод за разделяни съгласно стандартния метод АSТМ D 2007, в протокола за изпитване на ВХТИ, моля   да дадете разяснение – характеристични групи, съдържание на наситени  въглеводороди,  какво са фракции или групи.Вещото  лице да каже какво е определено.Таблицата се разминава от резултатите, които са посочени.

Ю.к.М. - Няма разминаване.

Ю.к.Т. - 4 групи, в протокола най –отгоре  пише ,че тези числа са групи „характеристични групи”, като това считам, че е различно от въглеводороди  или съединения. Синоними ли са понятията полярна ароматика и полярни съединения като вземе предвид т.3.1.1.3.

Вещото лице Л. - Предвид достатъчните  факти, които съм цитирала, че част от полярните съединения съдържат ароматно ядро и ще се причислят към полярните ароматни съединения, но друга част нямат ароматно ядро, тъй като освен хетероатоми имат парафинови или нафтенови и те са неароматни въглеводороди. Самият методи не разделя полярните съединения на двете им основни част, за това се използват  допълнителни  инструментални методи. По повод възражението на ответната  страна, че в графа резултати от изпитването сбора на % съдържание  от първите три групи, наситени ароматни и полярни, в протокол  №469 от 14.12.2015  е над 100. Съгласно  този метод  асфалтените предварително се отделят и тяхното количество се определя  на база първоначално претеглена  проба, съгласно приложението част от самия стандарт. След като бъдат отделени асфалтените това количество е деасфалтизирана проба и тя се подлага на абсорбционна колонна  хроматография в резултат, на което са изолирани  наситените въглеводороди.Желая да обясня защо  е използвана т.9.3 за изчисляване   на съдържанието на ароматни въглеводороди. Определянето  на ароматните въглеводороди   се определя по два начина-  чрез десорбция и екстракиция,  а другият е по разликата. След като бъде определено съдържанието на наситените въглаеводороди  и на полярните съединения по разликата до 100 % се определя  и съдържанието на ароматните въглевороди. Процента 97 се прилага когато  ароматните се извличат с десорбция и екстракция.Използвали сме вторият начин. В самото начало на стандарта  е казано, че  ароматните въглеводори може да бъдат определени по два начина, чрез  екстракция или десорбция или по разликата.Допускат се двата метода за определяне на аромат.Не мога да дам обяснение защо процентното съдържание е повече от сто, възможно  е някаква грешка, по-скоро изчислителна.Методът не десорбиране не беше използван, тъй като в България нито една лаборатория не притежава такава акредитация, но стандарта  допуска и този способ по 9.3.

Ю.к.Т. – Предвид отговорите  на вещото лице, от къде черпи информация,  че следва  да преобладават ароматните съставки над 50%.,защото имаме определяне на четири компонента..

Вещото лице Л. - Когато ароматните преобладават над неароматните   продукта отива в клас 2707, от тези 4- само тези, които имат наситен характер се вижда, че те са над 50% , без да необходимо да се изследва какво част от полярните са наситени и каква част са ароматни, асфалтените са  с ароматни съставки, те  имат ароматни цикли.

Ю.к.Т. – Вещото лице не отговори на  въпроса 50,91 в протокол 469 / от 14.12.2015 г.  какво са? 

Вещото лице Л. - това е процентното съдържание на въглеводороди, дори да се приеме, че всички останали са полярни съставки, то преобладава над тях. По същия начин  числото 20.48 % е процентно тегловно съдържание на ароматни въглеводороди.29.69 % е процентно съдържание на полярни съединения, като една част от тях имат ароматно ядро и ароматни съставки, а др.част са наситени и  нямат ароматно ядро. Асфалтените - 2.81% , съгласно определението на хармонизираната система се  причисляват към ароматните съставки.

Ю.к.Т. -На база извършените  анализи  и получените резултати в обсъждания протокол на Университет „Проф.Д-р Асен Златаров”, какво е  в тегловно отношение количеството,  съответно  в цифри  между ароматни неароматните,   което е предмет на спора.Вещото лице препоръча този метод.

Вещото лице Л..- В  настоящата  експертиза съм имала за цел да докажа еднаквия състав.

Ю.к.Т. – Вещото лице си противоречи, защото тя каза, че метода АSТМ D 2007 ще определи процента на ароматни съставки. Дословно съм го цитирала защото го има във  всички заключения на вещото лице. Оспорвам експертизата, предвид изложените възражения от наша страна, оспорваме  и  моля да ни бъде дадена възможност   да се снабдим с първичните записи и стандартизираните материали, дали въобще ВХТИ е използвал такива,  в случай, че не е използвал,  какво е използвал  за извършване  на допуснато от съда  изпитване,  за да се удостовери, че същите са достоверни.Моля да не се приключва събирането на доказателства. Подробни  въпроси  ще представим  в писмен вид, в даден от Вас срок.

Ю.к.М. М.-Да се охвърли.

Съдът като взе предвид становището на страните, счита че заключението на вещото лице  следва  да бъде прието, доколко същото се базира на резултати  от изпитвания, като прилага специфични,  непритежавани от съдебния състав знания, без последното да е в състояние да влияе на самите изпитвания.

Доколко от страна на ответния  орган се оспорват резултатите от лабораторните  изпитвания съдът, счита за допустимо и относимо към предмета на спора в съответствие  с чл.192 ГПК да предостави възможност на ответния орган възможност с допълнителна писмена молба събиране на доказателства от трето неучастващо в спора лице, като уточни  съдържащите се у третото неучастващо в спора  лице  документи, които органът желае да бъдат събрани.

         Горното ответната  страна следва да направи в 7 дневен   срок от днес.

На вещото лице Д.Л. да бъде изплатено  възнаграждение в размер на 350.00 лева,  от  внесения депозит, като ЗАДЪЛЖАВА „Лукойл Нефтохим Бургас” АД  в 7 дневен  срок да довнесат 150 лв, за изплащане на пълното възнаграждение на вещото лице.

Ю.к.М.- Представям  и моля да приемете  становище за уточнение на твърденията ни, относно фактическата обстановка и на доводите ни за отмяна на обжалваното решение.Представям  становището  с копие за ответника.Представа документи за анализ на  високотемпературен  каменовъглен катран за неговата дестилация  по методи за определяне на  елементен и групов въглеводороден  състав.тези документи още веднъж потвърждават, че качествения състав на процесния продукт е еднакъв с  качествения  състав на продукти получени от първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани. Представям и моля да приемете  молба-опис на допълнително направените разноски, които моля да бъдат присъдени.

Ю.к.Т. –Моля да не бъдат приети документите,касаещи каменовъглените катрани.Моля да приемете представен с превод на български език  на стандартен метод  на изпитване на характеристични групи при масла за обработка на каучук и други масла получени от базата на нефт по абсорбционен хроматографски метод с  глина  и гел,   уговорка  че това е  вариант АSТМ D 2007-98 , а не 2007-2011.

Съдът счита, че представените в днешното съдебно заседание становище  и молба от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД   следва  да бъдат  приети, но що се отнася до протоколи от изпитване на каменовъглени катрани, същите са ирелевантни за предмета на спора, съдебния състав не притежава специални знания необходими  за оценката им,поради което  намира че  не следва да бъдат приети.

Следва да бъде приет превода за послужване на Стандарт на изпитване на характеристични групи при масла за обработка на каучук и други масла получени от базата на нефт по абсорбционен хроматографски метод с  глина  и гел  АСТМ 2007-98, с уговорката че този вариант не е актуалния,  по който се сочи да е изготвен протокола  от експертизата в настоящето съдебно производство.Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА СТАНОВИЩЕ на „*** АД, жалбоподател в настоящето дело.  

ПРИЕМА списък с разноските,  представени  от жалбоподателя.

ПРИЕМА превод на  Стандартения метод  на изпитване на характеристични групи при масла за обработка на каучук и други масла получени от базата на нефт по абсорбционен хроматографски метод с  глина  и гел  АСТМ 2007-98 от английски  на български език

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  искането за прилагането по настоящето  дело протоколи за изпитване на каменовъглени катрани.

Отлага делото и го насрочва за 11.05.2016 година  от 14:00 часа, за която дата и час страните са уведомени.

 

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 16:30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: