Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1180              05.07.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на седми юни две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Павлина Стойчева

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Галина Колева като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 84 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „Бари 2010 ООД, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление гр.***; представлявано от З.Г.Х. - управител чрез процесуалния си представител адв. Г. М., БАК, против решение № 2801/20.12.2011г., постановено по НАХД № 3957/2011г. по описа на Районен съд гр. Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 02780/30.09.2011г. на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържища (ДКСБТ), с което за нарушение на чл. 57, ал. 2 , във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за стоковите борси и тържища (ЗСБТ) и на основание чл. 65, ал. 2 от ЗСБТ на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 3500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт и да отмени процесното наказателно постановление.  Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание не се явява и не се представлява, не ангажира нови доказателства.

Ответникът по касация - Председател на ДКСБТ - не се явява, не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр.Бургас е образувано по жалба на „Бари 2010 ООД против наказателно постановление № 02780/30.09.2011г. на Председателя на ДКСБТ, с което за нарушение на чл. 57, ал. 2 , във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗСБТ и на основание чл. 65, ал. 2 от ЗСБТ на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 3500 лева. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на районния съд е потвърдил атакуваното постановление като е приел, че нарушението е доказано, дружеството правилно е санкционирано и размерът на глобата е справедлив. Правно значимите обстоятелства са установени чрез събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства.

 

Решението на Районен съд Бургас е правилно и следва да бъде оставено в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Възраженията на жалбоподателя са неоснователни.

Съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

С оспореното наказателно постановление на касатора е вменено нарушение по смисъла на чл. 57, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3  от ЗСБТ, съгласно който продавачът на стоково тържище и на пазар на производителите е длъжен да съхранява и предоставя документите по ал. 1 на мястото на извършване на продажбите, в този смисъл т. 1 - описание на стоката и документи за нейните качествени характеристики; съгласно т. 2 - нормативно изискуемите документи, които придружават стоката, относно нейната безопасност или декларация от производителя, когато такива документи не се издават и т. 3 - документи за произхода и собствеността на стоката. Действително,  в сила от 03.06.2011г. е отменен §2, т. 11 от Допълнителните разпоредби на ЗСБТ, съгласно който „продавач на стоково тържище" е всяко лице, дружество, търговско дружество, едноличен търговец, земеделски производител, който извършва продажби на територията, обявена като стоково тържище от комисията. Позоваването на тази правна норма от страна на районния съд не води до неправилност на обжалваното решение, тъй като това качество на дружеството се установява безспорно от събраните доказателства. В този смисъл като търговец, който извършва продажби на територията, обявена като стоково тържище от комисията за стокови борси и тържища, „Бари 2010” ООД е адресат на всички задължения, които ЗСБТ предвижда за продавачите на стоково тържище и носи отговорност за неизпълнението на всяко едно от тях. Следователно, с несъхраняването на мястото на извършване на продажбите и непредставянето на който и да е от визираните в ал. 1 на чл. 57 от ЗСБТ документи, касаторът е осъществил състава на вмененото му нарушение. Възраженията на касатора, че същият не дължи представяне на изискуемите документи на проверяващите длъжностни лица, а само на потребителите извършващи покупка, касационният състав на съда намира за неоснователни, не само не намират законова опора за предлаганото тълкуване, при което всъщност се игнорира контролния орган, но дори и да се възприеме поддържаната от касатора теза, при установена категорична липса на съответните документи обективно няма как те да бъдат представени и на всеки един евентуален клиент-потребител. Доказателство в тази насока е и представеното на л. 18 от първоинстанционното дело възражение и обяснение от дружеството вх. № РД-22-1510/26.09.2011г.

Що се отнася до доводите на касатора, че в конкретния случай са налице няколко нарушения, за които е следвало да бъдат образувани отделни административно-наказателни производство, тази инстанция счита, че не е налице подобна хипотеза. При правилно установената фактическа обстановка е видно, че не са налице нито един от изискуемите документи. Именно защото е налице бездействие, на практика е извършено едно деяние – така както твърди и касатора, но неясно защо последният иска да му бъде влошено положението и наложени множество санкции. Тъй като е неясно за всеки от продуктите какъв документ следва да се представи, правилно наказанието е наложено като едно единно за всички липсващи документи. Ако органът беше разделил производствата, касаторът би възразил, че е налице едно-единно нарушение, но се утежнява положението му чрез налагане на отделни санкции.

Районният съд е обсъдил представените писмени доказателства в подробности, което противоречи на твърдението на касатора за липсата на подобно обсъждане. Тази инстанция напълно споделя съображенията, изложени от районния съдия относно показанията на свидетелката Ж..

Съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗСБТ за нарушения на чл. 57 на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 3 500 лева до 12 500 лева, с оглед на което съдът намира, че правилно е определена с оглед субекта на отговорността наложената имуществена санкция по чл. 65 от ЗСБТ, като размерът на наказанието е изцяло съобразен с изискванията на чл. 27 от ЗАНН и е наложен в минималния, предвиден от закона размер.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2801/20.122011г., постановено по НАХД № 3957/2011г. по описа на Районен съд гр.Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 02780/30.09.2011г. на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържища, с което за нарушение на чл. 57, ал. 2 , във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за стоковите борси и тържища и на основание чл. 65, ал. 2 от ЗСБТ на „Бари 2010 ООД, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление гр.***; представлявано от З.Г.Х. - управител е наложена имуществена санкция в размер на 3500 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                              2.