Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1182             05.07.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на седми юни две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Павлина Стойчева

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Галина Колева като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 81 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на директора на „Държавно ловно стопанство” – гр. Несебър против решение № 464/16.12.2011г., постановено по НАХД № 553/2011г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е отменено наказателно постановление № 48/11.02.2011г. на Директора на Държавно ловно стопанство– гр. Несебър, с коeто на основание чл. 84, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) на Б.С.Б. е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и да потвърди наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – Б.С.Б., ЕГН **********;*** в съдебно заседание лично оспорва касационната жалба и иска съдът да потвърди решението на районния съд, с което е отменена наложената му глоба.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр. Несебър е образувано по жалба на Б.С.Б. против наказателно постановление № 48/11.02.2011г. на Директора на Държавно ловно стопанство – гр. Несебър, с която на основание чл. 84, ал. 1 от ЗЛОД на Б.С.Б. е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – гр.Несебър е отменил наказателното постановление, като е приел, че от страна на наказващият орган не се доказва по безспорен начин, че жалбоподателят е извършил посоченото в акта и в наказателното постановление нарушение, тъй като от събраните в хода на съдебното дирене доказателства не се установява какво точно по вид нарушение е извършил Б. и как същото следва да бъде квалифицирано. В оспореното решение първоинстанционния съд е изложил мотиви по всички възражения на жалбоподателя.

 

Решението на Районен съд – Несебър е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

В хода на касационното производство не се доказаха твърденията на касатора за незаконосъобразност и неправилност на оспорения съдебен акт поради нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила.

Неоснователно е касационното възражение за неправилност на обжалваното съдебно решение поради непълно разглеждане на събраните по делото доказателства. Тази инстанция счита, че пред районния съд е проведено пълно съдебно дирене, като са събрани всички доказателства, включително са разпитани актосъставителя и свидетелите по акта. Безспорно се установява от техните свидетелски показания, че актосъставителя К. е съставил акта по показания на свидетелите. Свидетелят М. твърди, че е свидетел само по връчването на АУАН, а свидетелят С. твърди, че Б. не е бил с пушка при установяването на нарушението.

Нормата на чл. 43, ал. 2 от ЗЛОД предвижда, че ловуване е убиване, улавяне, преследване и нараняване на дивеч, както и вземане, пренасяне, укриване, съхраняване, обработване, превозване на намерен, ранен и убит дивеч или на разпознаваеми части от него, събиране и вземане на яйца от птици - обект на лов. Съгласно ал. 3 на същата правна разпоредба, ловуване е и престой или движение на лица извън населените места със: 1. извадено от калъф и сглобено ловно оръжие, независимо дали е заредено или не; 2. стъпни капани, примки с метално въже и електрически звуковъзпроизвеждащи прибори за привличане на дивеча. На Б. е наложена санкция по реда на чл. 84, ал. 1 във връзка с чл. 43, ал. 3, т. 1 от ЗЛОД за ловуване посредством извадено от калъф и сглобено ловно оръжие, независимо дали е заредено или не. След като нито едно от длъжностните лица не е възприело Б. с оръжие, то на практика нарушението е недоказано. Нещо повече, в съдебно заседание свидетелят С. е заявил категорично, че жалбоподателят не е бил с пушка.

Предвид гореизложеното, жалбата се явява неоснователна и следва да се остави без уважение, а първоинстанционното решение като валидно, допустимо и правилно – да се остави в сила

Мотивиран от това, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 464/16.12.2011г., постановено по НАХД № 553/2011г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е отменено наказателно постановление № 48/11.02.2011г. на Директора на Държавно ловно стопанство– гр. Несебър, с кое то на основание чл. 84, ал. 1 от ЗЛОД на Б.С.Б., ЕГН **********;*** е наложено административно наказание  глоба в размер на 200 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                 2.