ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 23.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и трети март                          две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 81 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15.45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.М.П., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адв. Т., надлежно упълномощена, с представено  пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Териториално поделение „Национален осигурителен институт” гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява и не изпраща процесуален представител.

 

По хода на делото:

АДВ. Т.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид обстоятелството, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото в днешно съдебно заседание

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Адв.Т.- Поради това, че решение  №405/11.09.2015 на НЕЛК,  въз основа  на което  е извършено   пенсионирането на жалбопоподателя страда от недостатъци, липсва крайна дата и  период на  пенсиониране, ние отправихме молба до НЕЛК. Представям  писмо № І-826/02.03.2016 г.,  в което те казват, че тяхното експертно  решение  е правилно и не се налагат корекции по него.В отговора си НОИ казват, че крайната дата се определя от НЕЛК, но такава  дата няма.Считам, че отговора не е издържан.Други  доказателства  няма да соча.

 Съдът счита, че представеното  доказателство  е относимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ПРИЕМА  представеното  доказателство – отговор до жалбоподателя от НЕЛК с изх.№ І-826/02.03.2016 г

  Съдът, намира че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене

Дава ход на делото  по същество

АДВ.Т. – Моля да отмените атакуваното решение, като недопустимо и незаконосъобразно, тъй като  е извършено  пенсиониране на жалбоподателя с решение, на което липсват  основни реквизити. Ще представя  писмена защита в указан от Вас срок.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна и обяви, че ще се произнесе  с решение в законния срок.

Съдът предоставя на страните 10-дневен  срок за представяне на  писмени бележки.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 15:52 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: