Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер              01.06.2012Г.           град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на трети май две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Галина Радикова

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Галина Колева като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 6 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „Аква системс”АД, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление гр.***, представлявано от П.Ж.Г.– изпълнителен директор и съдебен адрес ***, апартамент среден; против решение №2526/05.12.2011г., постановено по НАХД №3737/2011г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление №02-0201587/22.08.2011 г. издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на касатора за нарушаване на чл.128,  т.2 от Кодекса на труда (КТ) и на основание чл.416, ал.5 във връзка с чл.414, ал.1 от КТ е наложена имуществена санкция в размер от 5000 лева. Иска се от съда да отмени оспорваното решение и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание. В съдебно заседание касаторът чрез процесуалния си представител адв. К.Р., ХАК, поддържа жалбата на основания, изложени в нея.

Ответникът - директора на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, редовно уведомен, чрез надлежно упълномощеният си представител юрисконсулт Николова оспорва жалбата, като иска от съда да потвърди първоинстанционното решение.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, като иска от съда да потвърди обжалваното решение.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна, но по мотиви различни от изложените.

 Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на „Аква системс”АД против наказателно постановление №02-0201587/22.08.2011 г. издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на касатора за нарушаване на чл.128,  т.2 от Кодекса на труда (КТ) и на основание чл.416, ал.5 във връзка с чл.414, ал.1 от КТ е наложена имуществена санкция в размер от 5000 лева. Приема за установено от фактическа страна, че при извършена проверка от служители на дирекция „Инспекция по труда” е констатирано, че дружеството – жалбоподател, в качеството си на работодател, не е изпълнил даденото задължително предписание от Дирекция „Инспекция по труда” гр.Бургас с Протокол №1285/03.06.2011г. по т.1, а именно работодателят да изплати трудовите възнаграждения на Г.Д.Л. на длъжност главен счетоводител за периода месец октомври 2010 г. – месец април 2011г. със срок на изпълнение 30.07.2011г. Съставен е акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който е издадено атакуваното наказателно постановление. Правно значимите обстоятелства са установени чрез събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства.

 

 Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

В настоящия случай съдът констатира съществено нарушение на процесуалните правила, като в касационната жалба липсва подобно възражение.

Съгласно чл.128, ал.2, т.2 от КТ работодателят е длъжен в установените срокове да плаща уговореното трудово възнаграждение за извършената работа. Нормата на чл.270, ал.2 от КТ предвижда, че трудовото възнаграждение се изплаща авансово или окончателно всеки месец на два пъти, доколкото не е уговорено друго. По делото липсват данни да е уговорен друг начин на заплащане на възнаграждението на Л., поради което дружеството – жалбоподател в качеството на неин работодател е следвало да заплаща уговореното възнаграждение ежемесечно. Следователно, като не е заплатило трудовите възнаграждения за период от 7 календарни месеца, на практика „Аква системс” АД е реализирало седем нарушения на трудовото законодателство. Съгласно нормата на чл.18 от ЗАНН, когато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях. Следователно, като е наложил едно единствено наказание – имуществена санкция в размер на 5000 лева за множество нарушения административнонаказващия орган е постановил незаконосъобразно наказателно постановление. Решението на районния съд, с което това постановление е оставено в сила е неправилно.

 

 

 

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за неправилно, поради което същото следва да се отмени.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение №2526/05.12.2011г., постановено по НАХД №3737/2011г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление №02-0201587/ 22.08.2011г. издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на ”Аква системс”АД, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление гр.***, представлявано от П.Ж.Г.– изпълнителен директор; за нарушаване на чл.128,  т.2 от КТ и на основание чл.416, ал.5 във връзка с чл.414, ал.1 от КТ е наложена имуществена санкция в размер от 5000 лева И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:

ОТМЕНЯ наказателно постановление №02-0201587/22.08.2011 г. издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                 2.