Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

       524                              25.03.2016 година                                      гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесет и пети февруари, две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря С.К., в присъствието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 67 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от „Българска телекомуникационна компания” ЕАД с ЕИК 831642181, против решение № 1729 от 09.12.2015 г. по АНД № 4558/2015 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи за допуснато нарушение на закона и съществени нарушения на процесуални правила, съставляващи касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК.  По същество се иска отмяна на постановеното от първоинстанционния съд решение и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора. Не са ангажирани нови доказателства.

Ответникът не изпраща представител в съдебното заседание. Не е заявил становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е подадена от надлежна страна в законоустановения срок, но е частично недопустима. С обжалваното решение е отменено наказателното постановление в частта, с която е наложено на касатора административно наказание- имуществена санкция в размер на 500 лева. Жалбата срещу решението в тази му част е недопустима и следва да се остави без разглеждане, доколкото за касатора не е налице правен интерес от оспорването. В останалата част тя е допустима, а разгледана по същество, е неоснователна, поради следното:

С обжалваното решение е потвърдено наказателно постановление № 36835 от 20.04.2015 г., издадено от директора на КЗП, РД- Бургас, с което на основание чл. 230 от ЗЗП е наложена на касатора „БТК” ЕАД имуществена санкция в размер на 200 лева.

От фактическа страна по делото е установено, че на 02.10.2014г. по повод потребителска жалба е била извършена от служители на КЗП, РД- Бургас проверка в обект на касатора, находящ се на ул. „Сан Стефано“ № 66 в гр. Бургас. В хода на проверката било установено, че закупено от потребителя мобилно устройство е прието в сервиз на 26.08.2014 г. по повод направена от последния рекламация, с описание на повредата „не може да се включи, стартира до първоначален екран и се изключва сам“. Установено било също така, че повредата не е отстранена от продавача, поради което, след проверка на представените документи, са били дадени на същия предписания за привеждане в срок до 04.11.2014 г. на потребителската стока в съответствие с договора за продажба. На 10.12.2014г., след констатация, че предписанията не са изпълнени, бил съставен акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който било издадено обжалваното наказателно постановление.

Решението е валидно, допустимо и правилно.

В нормата на чл. 230 от ЗЗП е предвидена санкция за неизпълнение на задължително предписание, дадено от контролен орган за защита на потребителите за отстраняване на несъответствия и нарушения на закона. В случая по делото не е спорно, че на касатора са дадени предписания за привеждане на потребителска стока в съответствие със сключения договор за продажба. Не се спори също така, че тези предписания не са изпълнени от последния. Следователно, налице са елементите от състава на нарушението, за което той е санкциониран. С оглед доводите на касатора за незаконосъобразност на даденото предписание следва да се отбележи, че предписанието не е оспорено в законоустановения срок и е влязло в сила, а съдът не може да осъществява инцидентен контрол за законосъобразност на същото- такава проверка излиза извън процесуалното предназначение на настоящото производство. Като стабилен административен акт, то е задължително за адресата и с неизпълнението му последният е осъществил елементите от състава на нарушението, поради което законосъобразно е бил санкциониран.

Съдът намира за неоснователни доводите на касатора за допуснато нарушение на административнопроизводствените правила. Нарушението и обстоятелствата, при които е то извършено, са описани в АУАН и в НП с всички индивидуализиращи признаци, в т.ч. датата и мястото на извършването му. Действително, в НП е допусната известна неяснота, като допълнително е посочена и датата на съставяне на протокола от проверката в обекта, но съдът счита, че тя не се отразява на правото на защита на санкционираното лице, поради което и нарушението не е съществено. Ето защо, доколкото не са налице сочените в жалбата касационни основания, първоинстанционното решение в частта, с която е потвърдено наказателното постановление, като постановено в съответствие с материалния закон, следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД с ЕИК 831642181, против решение № 1729 от 09.12.2015 г. по АНД № 4558/2015 г. по описа на Районен съд- Бургас, в частта му, с която е отменено наказателно постановление № 36835 от 20.04.2015 г., издадено от директора на КЗП, РД- Бургас.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1729 от 09.12.2015 г. по АНД № 4558/2015 г. по описа на Районен съд- Бургас в останалата му част.

Решението в частта, с която се оставя без разглеждане жалбата на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД, може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението, а в останалата част е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

 

                                

2.