ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 23.03.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и трети март през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2066 по описа за 2014 година.                  

 

На именното повикване в 15:02 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Сдружение на ловците и риболовците „Хан Крум” - Сунгурларе, редовно призован, се представляват от адвокат С., от Адвокатска колегия Ямбол, с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ - директор на Държавно горско стопанство- Карнобат, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Н., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Сдружение на ловците и риболовците под наименование „Български ловец”, редовно призована, се представлява от адвокат К.К. ***, с пълномощно по делото.

Не се явява ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.Л..

 

АДВОКАТ С.: Да не се дава ход, с оглед обстоятелството че не е изготвено заключението по допуснатата експертиза. Извинявам се че доста късно представихме документ за внесен депозит, въпреки че той е внесен още на 06.01.2016година-

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                                О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№299/13.01.2016година от директора на Държавно горско стопанство- Карнобат, с искане за представяне на документи от трето неучастващо по чл.192 от ГПК.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№1267/09.02.2016година от трето неучастващо лице РД по горите Бургас, във връзка с молбата по чл.192 от ГПК, към която са приложени два броя разпечатки от интернет информационната система на Изпълнителна агенция по горите, модул „Ловна статистика”, относно имената и броя на ловците, членуващи в РЛД „Съединение” през 2013г. и 2014година. Информацията е предоставена по години- л.210 до 221.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх. № 1665/18.02.2016 година от пълномощника на заинтересованата страна СЛР”Български ловец”Сунгурларе, във връзка с постъпилите доказателства от трето неучастващо лице.

 

По делото е ПОСТЪПИЛ документ за внесен депозит по допуснатата  съдебно-счетоводна експертиза на 22.03.2016година и вещото лице не е работило по нея към настоящия момент.

 

АДВОКАТ С.: Запозната съм с докладваните документи. Оспорвам представените доказателства по чл.192 от ГПК от трето неучастващо лице. Считам, че те са неверни. От приетите по-рано документи -  съдебно решение на КРС на л.76 по делото, е посочено че  към 31.12.2013 година броя на ловците в дружина „Съединение” е 41 човека, а в посочената справка от информационния масив на  Изпълнителна агенция по горите са посочени  ми вади 92 човека. Считам, че не е вярно съдържанието на документите представени по чл.192 от ГПК и същите не следва да бъдат присъединявани към доказателството по делото, в който смисъл ги оспорвам. Явно е че данните в информационния масив не  отговаря на събраните до момента доказателства. Веднъж членовете са 82,  след това 92, а за 2014 година 112. Явно системата не се подържа коректно. Поддържам искането за експертиза. Депозитът е внесен на 06.01.2016година, но заявявам още веднъж че се извинявам за късното представяне на доказателство за това по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Да се приемат представените доказателства по чл.192 от ГПК от РДГ Бургас.

 

АДВОКАТ К.: Становището ни е, че като разпечатки от информационния масив от ИАГ, те не притежават качеството на документи и не може да се открие каквото и да е производство по оспорването им, това първо. Що се касае до становището по самите документи, същите са изложени  в молбата ни от 18.02.2016година. Макар и да не бъдат меродавни тези документи дотолкова, доколкото масивът няма възможност да посочи конкретната бройка към точно определена дата, според мен са с важна информация, бих казал персонална с поименния списък и би следвало съда да ги приеме поне за сведение по делото.

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети като доказателства представените с молба вх. молба вх.№1267/09.02.2016година от трето неучастващо лице РД по горите Бургас документи, като по отношение на тяхната относимост и доказателствена тежест, съдът ще се произнесе с окончателния съдебен акт след преценка на всички доказателства в тяхната съвкупност. В този смисъл съдът счита, че следва да се предостави и възможност на вещото лице Л. да изготви заключението по допуснатата експертиза, като се съобрази и с днес приетите доказателства по делото.

Същевременно съдът констатира, че поради процесуален пропуск на жалбоподателя в настоящото производство да представи документ за внесен депозит по допуснатата експертиза, делото следва да бъде отсрочено за друго съдебно заседание, като последното е предпоставка за налагане на глоба по чл.92а, във вр. с чл. 91 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК.

По изложените съображения, съдът

                         

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСЪЖДА Сдружение на ловците и риболовците „Хан Крум – Сунгурларе”, ЕИК: 102686734, с адрес на управление гр.Сунгурларе, ул.Г.Димитров №22, представлявано от С.Г.А., с адрес да заплати по сметка на Административен съд Бургас глоба в размер на 100 (сто) лева.

 

Срещу наложената глоба може да бъде подадена молба за отмяната и в едноседмичен срок от днес пред Административен съд Бургас.

 

 

СЪДИЯ:

 

 

АДВОКАТ С.: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Нямам доказателствени искания към момента.

 

АДВОКАТ К.: Нямам доказателствени искания към настоящия момент.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с молба вх.№1267/09.02.2016година от РД по горите Бургас, два броя разпечатки от интернет информационната система на Изпълнителна агенция по горите, модул „Ловна статистика” като писмени доказателства по делото.

 

За изготвяне на заключението по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 11.05.2016година от 14.30 часа, страните са уведомени от днес.

 

 

Да се призове ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.Л..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:12часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: