ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 21.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи март                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 55 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Г.Г. редовно и своевременно  призована, се явява лично и с адв.Д.К.. 

ЗА ОТВЕТНИКАКМЕТ  на ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно  и своевременно  призован,  се явява ю.к.Д.Н., надлежно упълномощена.

          адв.Д.К. –Да се даде ход на делото.

ю.к.Д.Н.- Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради  на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Докладва се жалбата на основание  чл.145, ал.3 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК.

 Производството е образувано по жалба  от М.Г.Г.,  ЕГН **********,*** против Заповед №1894 / 30.11.2015 г. на кмета на общ.Несебър, с която е наредено да бъде премахнат извършеният от жалбоподателката  незаконен строеж: „Масивна ограда”, находяща се между  на границите на имот с идентификатор 53822.501.404 и имот с  идентификатор № 53822.501.405  по КККР /Кадастралната карта и Кадастралният регистър/ на с.Оризаре  общ.Несебър, обл.Бургас.

С жалбата се иска отмяна на оспорения административен  акт.

Съдът посочва, че в тежест на административния  орган е да докаже съществуването на фактическите  и правни основания за издаването на оспорената заповед, а в тежест на жалбоподателя е да докаже съществуваването на  някои от основанията предвидени в разпоредбата на чл.146 от АПК, обосноваващи незаконосъобразността  на   оспорения административен акт.

Съдът  дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с направения доклад и дадените указания,  като напомня на същите, ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

 адв.Д.К.- Нямам възражения по доклада.От името на доверителката ми заявявам, че  поддържам жалбата, с изложените  в нея съображения. Твърдя  незаконосъобразност  на атакуваната  заповед. Налице не е незаконен  строеж по смисъла на закона, а стена  на съществуваща ограда, което се явява като ограда на двата цитирани  имота. Разрешение  на строеж не се изисква по  чл.151 ал.1 т.4 от ЗУТ. Твърдим, че в заповедта се съдържат неверни фактически констатации,от  които са направен и неверни правни изводи, че е налице незаконен строеж. Моля съда да назначи  съдебно-техническа експертиза /СТЕ/, със  задачи, които съм формулирала в нарочна писмена молба, която представям. Допълнително за да улесня вещото лице и  това е във връзка   с поставените задачи заверено копие на архитектурен проект на жилищна сграда. Представям и моля съда да  приема една снимка от „Гугъл стрийт” – това е разрушаваща се постройка.Тази постройка е била изградена в груб строеж, тухления зид се събори, но изградената  от северната част  и представлява  ограда между двата  имота, като  тази  стена умишлено се е разрушава от собственика  на съседния имот. Наложи се  да бъде извършен   ремонт, за да не доведе  това до нещастен случай. Приложено представям  Ви  молба с  поставени  задачи за СТЕ, която моля да бъде извършена,  след като вещото лице  се запознае с приложените по делото материали и оглед на място.

ю.к.Д.Н. –Считам, че жалбата е неоснователна. Моля да приемете като доказателство  по делото административната  преписка, която сме представили и която е в пълнота.  По повод твърденията  в жалбата, че   заповедта  е издадена  от некомпетентен  орган сме приложили  в преписката копие на заповед и болничен лист, видно от тази заповед зам.кмета Виктор Борисов  е бил оправомощен да разписва за кмет на Община Несебър. Констатирано е, че въпросната ограда е изградена без разрешение за строеж. Оградата е V-та  категория. По отношение на СТЕ моля, за  подходящ срок  за становище и допълнителни въпроси. Доказателствени  искания нямам на този етап. По отношение  на снимковия материал,  колегите са констатирали друг период на строителството. Ние твърдим, че това е масивна ограда, колегите  са констатирали това на място. Моля съда да обърне внимание, че в хода на административното производство, след получаване на акта  е постъпило възражение, с което твърди че масивната ограда е на мястото си т.е., тя признава, че е масивна постройка.

адв.Д.К.- Жалбоподателката е тук и може да  каже, че  това  не е писано от нея, възражението не е писано от нея.

 С оглед направените от страните доказателствени искания   и изложените от тях съображения  в тази насока  съдът намира, че същите са основателни,  тъй като са относими към предмета на разглеждане на настоящето дело, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 

 ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените   с административната преписка  по издаване на оспорения административен  акт документи, изпратени с придружително писмо  № 163 /08.01.2016 г. от  административния  орган.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представения в днешното  съдебно заседание Архитектурен проект на пристройка на жилищна сграда, находяща се в с.Оризаре на Велика М.Г. и М. Г.Г..

ДОПУСКА  по делото   извършването на съдебно- техническа експертиза /СТЕ/, която да даде отговор на  въпросите  посочени в представената в дн.с.з. молба от името на процесуалния представител на жалбоподателя, като определя 5-дневен срок за жалбоподателят да представи по делото документ за внесен депозит  в размер на 200 лева  по сметка на Административен съд гр.Бургас, за възнаграждение на вещото лице.

Определя  5-дневен  срок за ответната  страна, в  който същата да  посочи евентуално допълнителни въпроси, на които следва да отговори допусната по делото СТЕ, като в случай, че такива бъдат поставени следва  да представи  в посочения срок документ  за внесен депозит в размер на 100 лева. След внасяне на депозита  в определения от съда срок ще бъде назначен специалист- вещо лице, което  след запознаван с материалите  по делото и посещение на място на обекта да отговори на поставените  въпроси.

 НЕ ПРИЕМА като доказателство по делото  представената в днешно  съдебно заседание снимка от процесуалният представител на жалбоподателя. Прилага снимката по делото за  сведение.

 

ю.к.Д.Н. -На този етап  нямаме други  доказателствени искания.

адв.Д.К. - Поддържаме искането си за ангажиране на гласни доказателства по дело и в тази връзка  моля да бъдат допуснати до разпит свидетели, които да разкрият  обстоятелства за постройката, кое в последствие е наложило извършването  на ремонт.

ю.к.Д.Н. -Това е въпрос за експертизата- т.4 от Вашата молба

адв.Д.К. – Свидетелските показания ще установят  факти, посочени в жалбата.

Съдът намира за основателно   искането за допускане до разпит  на един свидетел от страна на жалбоподателя, при режим на довеждане, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит при режим на довеждане  един свидетел от страна на жалбоподателя, който да удостовери обстоятелства, посочени от процесуалния представител на оспорващия.

Съдът счита, че делото не е изяснено от фактическа  страна, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

        

ОТЛАГА   делото и НАСРОЧВА делото за 09.05.2016 г. от 13:30 часа, за която  дата и час страните са уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

  Заседанието приключи в  13:25 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: