ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 16.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На шестнадесети март                               две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2051 по описа за 2014 година

На именното повикване в 16:30 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „***” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА Н.***”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт Т. и юрисконсулт К.-Г., надлежно упълномощени.

            Явява се вещото лице Д.Л.

        

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата допълнителна съдебно-химическа експертиза, като заключението е депозирано на 08.03.2016 г. – т.е., в законоустановения 7-дневен срок.

 

СТРАНИТЕ: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИСТЪПВА към снемане    на самоличност на вещото лице

Д.В.Л.- 63 година, българка, български гражданин,  неосъждана, инженер-химик, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

Вещо лице- изготвила съм заключението което поддържам

Въпрос на ю.к.М. – Коя  от двете позиции 2707 или 2710 на комбинираната номенклатура описва най-пълно и точно продукт с характеристиките на процесния? Коя според Вас, предвид извършените  анализи  и проучванията е водеща и специфична  характеристика на продукта- нефтения произход.

Вещото лице Л. – От материалите  по делото и от изпитването на същия продукт  категорично бих заявила, че това е нефтен продукт, тежко нефтено масло, фракция  мазут  получена при първична дестилация на нефта.Това, че е нефтен продукт считам, че е водещата характеристика внася се дълги година за допълнителна преработка, чрез дълбочинни крекинги в „Лукойл Нефтохим” Бургас.Съгласно обяснителните бележки на комбинираната  номенклатура има два класа – за нефтените продукти - 2710 и 2707, допълнително в обстоятелствените  бележки в хармонизираната система се упоменават, че ако  ароматните преобладават над неароматните  независимо какъв е произхода продукта трябва да отида в клас 2707, от каменовъглен произход. В предходните части на експертизата   сме изследвали  какви продукти се класират във всеки един от подкласовете от 2707  и сме сравнявали конкретния продукт с всеки от тези подкласове.Отделно са направени изпитвания на процесния  продукт,  за да се покаже   къде той може в някой от тези класове да се класира. Предмет е бил именно това да се установи, че процесния продукт има качествен състав, елементен и групов въглеводороден състав, еднакъв със състава на високотемпературните фракции от каменовъглените  катрани, както и  бяха направени изпитвания на процесния продукт по показатели уточнени от подточка от А до Г на код 2707 9999.От последните изпитвания се вижда,че продукта не отговаря на изискванията на показателите от подточка от А до Г и чрез своите характеристики може да бъде отнесен към 2710  т.е. тежки нефтени масла.От друга страна считам, че съдържанието на ароматни съставки не е водещо предвид  последваща употреба се използва за дълбочинно преработване с каталитични и др. методи.По-високо ароматно  съдържание не  е от значение, тъй като при правилно настройване на процесите,  при допълнителни каталитични процеси няма значение колко  е ароматиката.

Въпрос на ю.к.М. - На база извършените анализи  и проучвания може ли да се направи извод за качествения състав на продукта?

Вещото лице Л.-Коментирахме как се получават каменовъглените катрани, кои са фракциите, които се получават, чрез дестилация. В настоящата експертиза, изхождайки от определението  за качествен състав и какво дефинира той  и използвайки качествения състав (елемент  и   групов въглеводорен ) е изпитан продукта и резултатите  го  в подреждат по състав с висококипящи фракции-  каменовъглените катрани.

Въпрос на ю.к.М. - Наситените  „парафино-нафтенови” въглеводороди дали попадат сред неароматните съставки?

Вещото лице Л. - В групата на наситените се включват парафиновите и нафтеновите въглеводороди, това са тази които не съдържат в структурата  си ароматно ядро т.е. те не са ароматни, нямат ароматно ядро.

Въпрос на ю.к.М. – Полярните съединения съдържат  ли неароматна  част?

Вещото лице Л. - В стр.4 от експертизата съм отделила достатъчно внимание на т.нар. полярни съединения, както и по данни от научни изследвания се установява,  че една част от полярните съединения имат ароматен характер, друга част от тях са наситени, не съдържат ароматно ядро.Посочени са производни.

Въпрос на ю.к.М.-При така отразените резултати по метода АSТМ D 2007 може ли да кажете,  дали продукта се определя като такъв, в който неароматните  преобладават над ароматните или обратно?

Вещото лице Л. - Целта на настоящата експертиза  беше да  докажем  качествения елементен и качествения  въглеводороден  състав на процесния продукт  и за това е приложен метода АSТМ D 2007, съгласно който от масла какъвто е процесния продукт се извличат следните характеристични групи въглеводороди - наситени  въглеводороди, ароматни въглеводороди, полярни съединения и асфалтени.От полученият резултат в протокол №469/14.12.2015 г, с прилагане на метод АSТМ D 2007 се вижда, че съдържанието на наситените въглеводороди преобладава над 50 %- 50,91. За наситените въглеводороди, както казахме вече те нямат ароматно ядро и те не са  ароматни въглеводороди. 50 % от общото съдържание  са наситени въглеводороди.

Въпрос на ю.к.М. – Има ли разлика между фракция и съставки?

Вещото лице Л.- Понятието фракция е по-широко, фракцията е смес от въглеводороди, която има определен температурен  интервал на кипене, напр.бензиновата фракция кипи до 240 градуса, дизеловата до 360 градуса, мазута е фракция, състояща се от въглеводороди, която кипи над 360 градуса, измежду тези въглеводороди може да има въглеводороди от различни класове на парафиновите, нафтеновите, на араматите и на неароматните.Въглеводородите, основно  съдържат   въглерод  и водород, но  съдържат и хетероатоми на  азот, сяра и кислород.Като съставки, ако анализираме дефиницията съгласно обяснителната  бележка към хармонизираната  система, въглеводороди, които съдържат в структурата си ароматно ядро, се причисляват към ароматните съставки от дадена фракция. Фракцията  е по широко понятие. То се дефинира с ароматно съдържание.Изхождайки от понятията на хармонизираната  система на ароматните  съставки към тях ще се причислят ароматни въглеводороди , част от полярните съединения които имат в структурата си ароматно  ядро плюс хетероатоми, но те се отделят в една група на полярните съединения, а асфалтените, които съдържат полиароматна структура  имат ароматно ядро.Фракцията  е сбор от химични  съединения.Фракцията е по- широкото понятие,спрямо съставка.

Ю.к.М.- В съдържанието на ароматната  фракция от процесния продукт, съгласно протокол №5988 от 29.10. 2015 г. на Изпитвателната  лаборатория на SGS  България  ЕООД,  по метод  АSТМ  2549  дали се съдържат полярни съединения?

Вещото лице Л.- Съгласно методиката в този стандарт  продукта се подлага  на абсорбционна хроматография с различни разтворители,  които извличат – първо н-пентана,който извлича наситената част  или  така  наречаната неароматна фракция, в нея се  съдържат парафинови въглеаводороди, които нямат ароматни ядра. След това с диетилов  етер се извличат ароматните въглеводороди, после се пропуска в колонна смес от два разтворителя хлороформ и етилов алкохол, която смес от разтворителя извлича именно полярните съединения, а асфалтените предварително  са били отделени от продукта,чрез използване на стандарт АSТМ 6560-00. В ароматната фракция  има полярни съединения.  Що се отнася до неароматните-полярните съединения, без ароматен цикъл  те попадат в последващия елюент –двойния разтворител на по-късен етап.

Ю.к.М.- може ли да се направи извода, че остават в  неполярната фракция?

Вещото лице Л.–Не, защото те са в неароматна фракция, тъй като са по-високо молекулни  и са концентрирани в по-тежката част на фракцията,  тази която се извлича с двойния разтворител.  Единият разтворител извлича ароматни  полярни съединения,  това е  диетиловия етер, който извлича  ароматните полярни, а етиловият алкохол  извлича полярните, които нямат ароматна структура в ядрата си.

Ю.к.М.- Тава значи ли,  че в ароматната  фракция по метода  АSТМ  2549  се включват  полярни.

Ю.к.Т.- Вазразявам  на въпроса?

Вещото лице Л. - Тази фракция наречена  полярна, която  е извлечена с алкохола няма ароматно ядро.

Ю.к.М. - Нямам повече въпроси към вещото лице,  да се приеме заключението.

Ю.к.Т. –Предвид това, че в настоящето  дело са  използва  друг метод, а именно АSТМ  2549, съгласно  този метод колко компонента се определят?

Вещото лице Л.- Съгласно  този метод  се десорбират  и отделят два компонента,съдържащи се в протокол за изпитване под наименованието ароматна и неароматна фракция, в която влизат  полярните съедиения плюс асфалтените, които се извличат предварително по друг метод.

Ю.к.Т. – Съгласно  метода и протокола фигурират два компонента, а във вашето заключение казвате на стр. 6, че се определят  4 групи, и Вие сочите в заключението си, че метода АСТМ 2007 и по АСТМ 6560-12 е напълно идентичен , това техническа грешка ли е.

Вещото лице Л.- След това със  стандарта  АSТМ 2549 са отделени тези групи. Аз тълкувам  какво е извлечено.

Ю.к.Т. - Говорим за два показателя.

Вещото лице Л. -Приложила съм протокола, по който се рапортува.

Ю.к.Т.-В този метод предвижда ли се деасфалтизация за отделяне на асфалтените?

Вещото лице Л.- В метода АSТМ D 2007  е приложен.В този метод няма такова приложение, за това е използван  другия стандарт  АSТМ  65 60 – 00,  за извличане на асфалтените.

Ю.к.Т. - Тази схема е посочена като обяснение от Вас по АSТМ D 2007 и по АSТМ 2549, нали?

Вещото лице Л.- Уточнявам, че в този стандарт няма регламентирано приложение за отделяне на асфалтените.

Ю.к.Т.- Асфалтените определени в протокол №5987/29.10.2015 г. следва ли да бъдат причислени към някой от двата компонента  по протокол №5988/29.10.2015 г. и ако да, към коя от двете  фракции да бъдат причислени.

Вещото лице Л. -Асфалтените предварително  са отделени, тяхното процентно съдържание е на база предварително претеглена  проба. Тя е подложена на хроматографски аналази. Асфалтените се отделят, включват се към ароматната фракция.

Ю.к.Т. –Следва ли, че ароматните преобладават над неароматните съставки.

Ю.к М.- Считам, че този въпрос  е некоректен. Вещото лице обясни, че ароматна  фракция и ароматна  съставка са различни понятия.

Вещото лице Л. - В  ароматната   фракция се съдържат всички полярни съединения, но една част нямат ароматно  ядро, поради  което от двете рапортувани фракции не може да се направи извод за преобладаване на ароматни  или неароматни съставки.

Ю.к.Т. - В конкретният  случай е налице над 15 %  разлика в ароматната  и неароматната  фракция. Възможно ли е  полярните съединения с ароматна ядра да са 1/3 от всички ароматни фракции.

Вещото лице Л. —Предполагам, че може да се установи от първичните запаси, но какво е  процентното съотношение между двете групи полярни съединения, този метод не може да определи.

Ю.к.Т. - Искаме първичните записи.Моля да не се приключва събирането на доказателства, предвид факта, че този метод не е под акредитация и с оглед на обстоятелството, че от протоколите за изпитване не може да се установи дали ароматните или неароматните съставки преобладават в тегловно отношение. 

          Ю.к М. – Представям писмено становище и списък с разноските. Оспорвам разултатите  от митническата  лабораторна експертиза, в точа число съотношението  на ароматни  и неароматни съставки. Считаме, че в настоящето  производство  не установи по категоричен начин твърдението на органа, мотивирало го  да издаде решението, че  ароматните  преобладават тегловно над неароматните.                      

          Ю.к.Т. - оспорвам заключението.

          Съдът като взе предвид становището на страните, счита че заключението на вещото лице  следва  да бъде прието, доколко същото се базира на резултати  от изпитвания, като прилага специфични,  непритежавани от съдебния състав знания, без последното да е в състояние да влияе на самите изпитвания.

          Доколко от страна на ответния  орган се оспорват резултатите от лабораторните  изпитвания съдът, счита за допустимо и относимо към предмета на спора в съответствие  с чл.192 ГПК да предостави възможност на ответния орган възможност с допълнителна писмена молба събиране на доказателства от трето неучастващо в спора лице, като уточни  съдържащите се у третото неучастващо в спора  лице  документи, които органът желае да бъдат събрани. Горното ответната  страна следва да направи в 7 дневен   срок от днес.

           На вещото лице Д.Л. да бъде изплатено  възнаграждение в размер на 350.00 лева,  от  внесения депозит, като ЗАДЪЛЖАВА „Лукойл Нефтохим Бургас” АД  в 7 дневен  срок да довнесат 150 лв, за изплащане на пълното възнаграждение на вещото лице.

           Ю.к.М.- Представям  и моля да приемете  становище за уточнение на твърденията ни, относно фактическата обстановка и на доводите ни за отмяна на обжалваното решение.Представям  становището  с копие за ответника.Представям документи за анализ на  високотемпературен  каменовъглен катран за неговата дестилация  по методи за определяне на  елементен и групов въглеводороден  състав.тези документи още веднъж потвърждават, че качествения състав на процесния продукт е еднакъв с  качествения  състав на продукти получени от първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани. Представям и моля да приемете  молба-опис на допълнително направените разноски, които моля да бъдат присъдени.

            Ю.к.Т. –Моля да не бъдат приети документите,касаещи каменовъглените катрани.Моля да приемете представен с превод на български език  на стандартен метод  на изпитване на характеристични групи при масла за обработка на каучук и други масла получени от базата на нефт по абсорбционен хроматографски метод с  глина  и гел,   уговорка  че това е  вариант АSТМ D 2007-98 , а не 2007-2011.

              Съдът счита, че представените в днешното съдебно заседание становище  и молба от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД   следва  да бъдат  приети, но що се отнася до протоколи от изпитване на каменовъглени катрани, същите са ирелевантни за предмета на спора, съдебния състав не притежава специални знания необходими  за оценката им,поради което  намира че  не следва да бъдат приети.

               Следва да бъде приет превода за послужване на Стандарт на изпитване на характеристични групи при масла за обработка на каучук и други масла получени от базата на нефт по абсорбционен хроматографски метод с  глина  и гел  АСТМ 2007-98, с уговорката че този вариант не е актуалния,  по който се сочи да е изготвен протокола  от експертизата в настоящето съдебно производство.Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

                ПРИЕМА СТАНОВИЩЕ на „***, жалбоподател в настоящето дело.  

                ПРИЕМА списък с разноските,  представени  от жалбоподателя.

                ПРИЕМА превод на  Стандартния  метод  на изпитване на характеристични групи при масла за обработка на каучук и други масла получени от базата на нефт по абсорбционен хроматографски метод с  глина  и гел  АСТМ 2007-98 от английски  на български език

                ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  искането за прилагането по настоящето  дело протоколи за изпитване на каменовъглени катрани.

                Отлага делото и го насрочва за 11.05.2016 година  от 14:30 часа , за която дата и час страните са уведомени.

 

 

                  Протоколът изготвен в съдебно заседание

                  Заседанието приключи в 17:30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: