ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 21.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи март                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 48 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕН УАЙ ЕКСПЪРТ ПРОПЪРТИС ЕООД Н.Х., редовно  и своевременно призован, изпраща за представител  адв.Х.Х.Д.П. редовно  упълномощена по делото.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ПРИХОДИ – МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ-ПОМОРИЕ  не се  явява  и не изпраща представител.

адв.Д.П. - Да са даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради  на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото.

Производството е образувано по жалба  от „ЕН УАЙ ЕКСПЪРТ ПРОПЪРТИС” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София ЕИК *** представлявано от Н.Х., чрез адв.Х.Х.Д.П. против Акт за установяване  на задължения №АУ000108/04.11.2015г. издаден  от главен експерт в Дирекция „Приходи, местни данъци и такси” при  община Поморие, потвърден с решение №АУ000108#/ 15.12.2015 г. на директора на  Дирекция „Приходи, местни данъци и такси” при община Поморие.

 Иска се отмяна на  оспорения административен акт  като незаконосъобразен.

 

Съдът посочва, че в тежест на административния  орган е да докаже съществуването   на фактическите  и правни основания за издаване на оспорената заповед, а в тежест на жалбоподателя е да докаже съществуването на  някои от основанията предвидени в разпоредбата на чл.146 от АПК, обосноваващи незаконосъобразността  на   оспорения административен акт.

Съдът  дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

 

Адв.Димитрова Принджо – Нямам нови доказателствени  искания. Не съм запозната с документи, които следваше да представи общинската  администрация гр.Поморие.

Съдът установи, че част от представените  по делото документи от преписката по издаване  на административния  акт са приети от съда с определение №113/22.01.2016 г., както и представените  документи с жалбата. По делото са представени и допълнителни  писмени доказателства от Община Поморие с писмо изх. Рег.№11-079-01.02.2016г. , които имат отношение към предмета на делото, породи което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА изпратените  с изх. Рег.№11-079-01.02.2016 г. по описа на Община Поморие.

         Адв.Д.П. –Моля, за възможност  да се запозная с представените  документи и да взема отношение по тях.

Съдът  счита,  че направеното искане  от процесуалния  представител на жалбоподателя  да  му се даде възможност да се запознае с материалите по делото, с оглед на преценка дали да поиска извършването  на ССЕ, както е отразено и в жалбата, за основателно, поради което съдът дава  5- дневен  срок, в който да се запознае  с материалите  поделото и да излезе със становище. В случай, че направи искане за назначаване на експертиза, съдът определя депозит  в размер на  300  лева за възнаграждение на вещо лице, който да бъде внесен в посочения срок,  за което жалбоподателят  да представи документ за внасянето му по сметка на Административен съд гр.Бургас.

 

Съдът счита, че делото не е изяснено от фактическа  страна, поради което

               О П Р Е Д Е Л И:

        

ОТЛАГА   делото и НАСРОЧВА делото за 09.05.2016 г. от 14:00 часа, за която  дата и час страните са уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

  Заседанието приключи в  14:15 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: