Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

гр. Бургас, 10 юли  2012г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в съдебно заседание на единадесети април, през две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                                                                          СЪДИЯ: Г. РАДИКОВА

              

При секретар Г.Д., като разгледа  докладваното от съдия Г. РАДИКОВА  АХД № 47 по описа за 2012 година и за да се произнесе, съобрази:

            Производството е по реда на чл.54 ал.2 ЗКИР във  вр. чл. 145 и сл. АПК.

Образувано е по жалба на Д.Ж.Г. и Д.П.Д.,***, против отказ за изменение на кадастралната карта и регистъра към нея за гр. Приморско, постановен на 02.12.2011 година по заявление № 94-18082/02.08.2011 година по регистъра на СГКК гр. Бургас, по отношение на ПИ с идентификатори: 58356.503.92, 58356.503.93, 58356.503.99, 58356.501.480 и 58356.503.92.1.

С жалбата се иска отмяна на акта, като се навеждат доводи за материална незаконосъобразност.

Жалбоподателите в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител адв. Костадинов, поддържат жалбата, претендират присъждане на съдебни разноски и излагат допълнителни аргументи в писмена защита.

Ответникът по оспорването – не взема становище по жалбата.

Заинтересованата страна – Община Приморско – чрез процесуалния си представител адвокат Радулов изразява становище за законосъобразност на оспорения акт.

Жалбата е допустима. Подадена е  от лица, имащи право на такава и в предвидения от закона срок.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и прецени представените по делото доказателства, приема от фактическа и правна страна следното:

Със заявление вх. № 94-18082/02.08.2011 година Д.Ж.Г. е поискал да бъде променена, одобрената със Заповед № РД-18-106/09.12.2008 година на изпълнителен директор на АГКК кадастрална карта и регистъра към нея на гр. Приморско по отношение на поземлени имоти с идентификатори: 58356.503.92, 58356.503.93, 58356.503.99, 58356.501.480 и 58356.503.92.1, съгласно приложена към документите обяснителна записка и скица проект, изготвена от лицензирано по ЗКИР лице – инж. Д.П..

Освен посочената записка и скица, към заявлението е бил представен нотариален акт № 34, том VІІІ, д. № 3807 от 13.06.1995 година на Бургаски районен съд; Решение № 54/01.04.2003 година на Царевски районен съд; Решение на Окръжен съд Бургас от 31.10.2006 година по гр.дело № 15/2006 година и Решение на ВКС № 160/19.05.2008 година.

Исканото изменение, касае горепосочените поземлени имоти и се състои в нанасяне на нови имоти 58356.503.458 с площ 5 822 кв.м. и 58356.501.640 с площ 178 кв.м., които да бъдат записани в кадастралния регистър на името на Д.Ж.Г. и Д.П.Д. на основание представените документи за собственост и съдебните решения. Поисканата промяна, според обяснителната записка и скицата-проект, води до заличаване на ПИ 58356.503.92 и сграда 58356.503.92.1 и промяна на границите на ПИ 58356.503.93, 58356.503.99 и 58356.501.480.

Според влязлата в сила КККР на гр. Приморско ПИ 58356.503.92 е записан в КР с вид територия – урбанизирана, средно застрояване, площ 4 551 кв.м. без данни за собственици; 58356.503.93 е записан в КР с вид територия – урбанизирана, за второстепенна улица, с площ 1546 кв.м., записан като собственост на Община Приморско без документ за собственост, ПИ 58356.503.99 е записан в КР с вид територия – урбанизирана, средно застрояване, площ 970 кв.м., собственост на Община Приморско по АОС № 130/14.09.1998 година, а ПИ 58356.501.480 е записан в КР с вид територия – урбанизирана, за второстепенна улица, с площ 2322 кв.м., собственост на Община Приморско, без документ за собственост.

Съобразно така констатираните обстоятелства, касаещи собствеността на поземлените имоти, по отношение на които се иска изменение на кадастралната карта и регистрите към нея, на 04.08.2011 година административният орган е изпратил уведомление на основание чл. 26 от АПК до Община Приморско, в което е посочил параметрите на исканото изменение и е указал възможността на тази заинтересована страна в 7-дневен срок от получаване на уведомлението да изрази писмено становище по преписката. Уведомлението е връчено на адресата на 12.08.2011 година.

На 26.08.2011 година до Началника на СГКК гр. Бургас е подадено писмено становище от Община Приморско, с което се възразява да бъде извършено изменението на кадастралната карта и регистъра така, както е поискано от Д.Ж.Г.. Възражението е аргументирано с липса на основание да бъде извършено такова изменение, като на практика се заявяват права на собственост по отношение на засегнатите имоти.

На 21.09.2011 година административният орган е изпратил уведомление за съставяне на акт за непълноти и грешки в одобрената КККР на гр. Приморско до Община Приморско, Д.Ж.Г. и Д.П.Д., в което уведомление е посочил, че на 21.10.2011 година от 11:00 часа следва да се явят на място – посочените в уведомлението имоти за съставяне и подписване на акт за непълноти и грешки. Това уведомление редовно е било връчено на адресатите му.

Със заявление от 11.10.2011 година Д.Ж.Г. е поискал да бъде променена датата за съставяне на акт за непълноти и грешки поради отсъствието му от страната на тази датата, която е посочена в уведомлението. Искането е било уважено и на 20.10.2011 година до страните в това административно производство е изпратено ново съобщение, в което като датата за съставяне на акта е посочена 29.11.2011 година от 11:00 часа. Последното уведомление е било връчено на страните.

На 29.11.2011 година е съставен Акт № 193 за непълноти и грешки в ПИ с идентификатори 58356.503.92, 58356.503.93, 58356.503.99, 58356.501.480 и сграда с идентификатор 58356.503.92.1 по КК на гр.Приморско. Актът е съставен в присъствието на Д.Ж.Г. и Д.П.Д., които са го подписали без възражение. При съставяне на акта не е присъствал представител на Община Приморско.

Поради липсата на съгласие от страна на заинтересована страна в производството – Община Приморско, с исканото изменение на кадастралната карта и депозираното от тази страна възражение по допустимостта на това искане, административният орган е постановил отказ да измени КККР по начин, посочен с обяснителната записка и скицата-проект към нея, представени от Д.Ж.Г..

Административният орган е приел, че в случая е налице спор за материално право по отношение на засегнатите с изменението имоти и до разрешаването му по съдебен ред изменението не може да бъде допуснато. Наред с това издателят на оспорения акт е обсъдил и представените съдебни решения и е приел, че те установяват със сила на присъдено нещо допуснати непълноти и грешки в кадастралната основа на плана на гр. Приморско от 1998 година. Поради това е намерил, че не може да бъде постановено изменение на кадастралната карта и регистъра към нея, одобрени на 09.12.2008 година, въз основа на съдебните решения при хипотезата на чл.62, ал.5 от Наредба № 3 от 28.04.2005 година за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, тъй като съдебните актове не са относими към предмета на спора, развил се пред административния орган.

Съдът намира, при така изложените факти, че оспореният акт е постановен при съблюдаване на процесуалните норми за издаването му и при правилно приложение на материалния закон.

Според чл. 53, ал. 1 от ЗКИР одобрените КККР могат да се изменят когато съдържат непълноти или грешки; когато са одобрени при нарушение на закона и когато се нанасят допълнителни кадастрални данни по реда на чл. 34, ал.1.

Очевидно е в случая, че се касае до поискано изменение при първата хипотеза, тъй като заявителят и заинтересованата страна се позовават на налични, преди датата на одобряване на кадастралния план и кадастрален регистър документи, удостоверяващи правото им на собственост по отношение на съответните поземлени имоти.

Съгласно разпоредбата на чл. 53, ал. 3 от ЗКИР, която разпоредба е императивна, непълнотите и грешките по ал. 1, т. 1 се установяват на самото място от службата по геодезия, картография и кадастър с акт, който се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересованите собственици. Аналогична на тази норма е и разпоредбата на чл. 62, ал. 3 от Наредба № 3 (заглавието изцяло изписано  по-горе). Последният текст обаче изрично посочва, че при неподписване на акта от заинтересованото лице,  това обстоятелство се отбелязва от съставителя и службата по геодезия, картография и кадастър издава отказ за отстраняване на непълнотата или грешката в кадастралната карта и кадастралните регистри, за което уведомява заявителя. В случая е налице именно такава хипотеза – едно от заинтересуваните лица – Община Приморско с нарочно писмено становище изрично е заявила несъгласието си с исканото изменение и не се е явила за подписване на акта за отстраняване на непълноти и грешки. Наред с това с писменото становище общината е представила и акт за общинска собственост, което очевидно навежда на наличието на материалноправен спор за собственост между страните по отношение на имотите, за които се отнася изменението.

Законосъобразно административният орган е преценил, че в случая не е налице и хипотезата на чл. 62, ал. 5 от наредбата, който изключва съставянето на акт за непълноти и грешки тогава, когато изменението на картата и регистъра следва да се извърши в изпълнение на влязло в сила съдебно решение.

Действително жалбоподателите са представили пред СГКК съдебни актове, с които е разрешен спор между жалбоподателите и заинтересованата страна по отношение на имотни граници на имоти, отразени по плана на гр.Приморско от 1995 година. Тези съдебни актове по никакъв начин не разрешават възникналия спор за собственост между страните в настоящото производство, а и в административното такова по отношение на имоти, отразени в кадастралната карта и регистъра, одобрени със Заповед № РД-18-106/09.12.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК.

Тук следва да се посочи, че въз основа на съдебните актове за жалбоподателя е съществувала възможност да оспори законосъобразността на последната заповед в предвидения от закона срок. След като не е сторил това, правата си на собственост с оглед възраженията на една от заинтересованите страни, следва да доказва в отделно съдебно производство. Едва след приключване на последното в зависимост от крайния резултат по този спор би могло да се иска изменение на КККР по отношение на посочените имоти при хипотезата на чл. 62, ал. 5 от наредбата без съставяне на акт за непълноти и грешки.

По изложените съображения, съдът намира, че оспореният акт е законосъобразен, затова направеното оспорване следва да бъде отхвърлено като неоснователно.

Воден от изложените мотиви и на основание чл. 172, ал. 2 АПК, Административен съд гр. Бургас, четвърти състав,

 

Р  Е  Ш  И   :

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на Д.Ж.Г. и Д.П.Д.,***, против отказ за изменение на кадастралната карта и регистъра към нея за гр. Приморско, постановен на 02.12.2011 година по заявление № 94-18082/02.08.2011 година по регистъра на СГКК гр. Бургас, по отношение на ПИ с идентификатори: 58356.503.92, 58356.503.93, 58356.503.99, 58356.501.480 и 58356.503.92.1.

Решението подлежи на обжалване  пред Върховен административен съд гр. София  в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 

 

                                                            СЪДИЯ: