ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 21.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи март                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 47 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕН УАЙ ЕКСПЪРТ ПРОПЪРТИС ЕООД Н.Х., редовно  и своевременно призован, изпраща за представител  адв.Х.Х.Д.П. редовно  упълномощена по делото.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ПРИХОДИ – МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ-ПОМОРИЕ  не се  явява  и не изпраща представител.

Адв. Д.-П. - Да са даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради  на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото.

Производството е образувано по жалба  от „ЕН УАЙ ЕКСПЪРТ ПРОПЪРТИС” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София ЕИК ***** представлявано  от Н.Х., чрез адв.Х.Х.Д.  П. против Акт за установяване  на задължения №АУ00065/12.08.2015г. издаден  от главен експерт в Дирекция „Приходи, местни данъци и такси” при  община Поморие, потвърден с решение №АУ000658#/15.12.2015 г. на директора на  Дирекция „Приходи, местни данъци и такси” при община Поморие.

 Иска се отмяна на  оспорения административен акт  като незоконосъобразен.

 

Съдът посочва, че в тежест на административния  орган е да докаже съществуването   на фактическите  и правни основания за издаване на оспорената заповед, а в тежест на жалбоподателя е да докаже съществуването на  някои от основанията предвидени в разпоредбата на чл.146 от АПК, обосноваващи незаконосъобразността  на   оспорения административен акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат съображенията във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

Съдът установи, че с депозираната жалба са представени писмени  документи, заверени от процесуалния представител на жалбоподателя адв.Д.П.. Установи, че административния орган не е представил преписката  по издаване на оспорения административен акт, които имат отношение  към предмета на разглеждане на настоящето дело, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените  с жалбата писмени  документи.

ЗАДЪЛЖАВА административния  орган да представи  в 7- дневен  срок от днес заверено копие  на административната  преписка по издаване  на оспорения административен  акт, а именно:    Акт за установяване  на задължения №АУ00065/12.08.2015г. издаден  от главен експерт в Дирекция „Приходи, местни данъци и такси” при  община Поморие, потвърден с решение №АУ000658#/15.12.2015 г. на директора на  Дирекция „Приходи, местни данъци и такси” при община Поморие.

 

Съдът счита, че делото не е изяснено от фактическа  страна, поради което

               О П Р Е Д Е Л И:

        

ОТЛАГА   делото и НАСРОЧВА делото за 11.04.2016 г. от 13:00 часа, за която  дата и час страните са уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

  Заседанието приключи в  14:38 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ