О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

128/21.01.2020 година, град Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на двадесет и първи януари две хиляди и двадесета година, в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

разгледа докладваното от съдия Енчев адм. дело № 3191/2019 година.

 

Производството е образувано по жалба от Н.Й.К. с ЕГН ********** и съдебен адрес ***, чрез адвокат М.А., против експертно решение (ЕР) № 2617 от заседание № 226/28.11.2019 година на Специализиран състав по хирургични и ортопедични болести на НЕЛК.

С оспореното решение (лист 7 - 9) е отменено ЕР № 1176/15.05.2019 година на Втори състав на ТЕЛК – Бургас, с което е отменен (по обжалване на работодател) болничен лист № Е 20182067857, издаден на жалбоподателя, а цялото производство е върнато на ТЕЛК за ново освидетелстване на К..

Съставът на НЕЛК е констатирал, че медицинската документация, изпратена от ТЕЛК, представлява незаверени копия и е непълна, като не са представени никакви документи, обективизиращи провеждано лечение след дехоспитализацията на пациента, проследяване на състоянието му от хирург, резултати от лабораторни и инструментални изследвания през периода на временната неработоспособност, което е обусловило липса на съществени мотиви в решението на ТЕЛК.

След като съпостави приложимото право и съдържанието на оспореното решение на НЕЛК, съдът приема, че жалбата е недопустима поради липса на правен интерес от обжалването.

Действително, законът предвижда възможност за обжалване на решенията на НЕЛК, но тази възможност съществува само при актове, с които комисията се произнася по съществото на спор във връзка с установяването на неработоспособност, защото само тогава за адресата на ЕР възникват непосредствени неблагоприятни последици, засягащи неговите права и законни интереси.

В конкретния случай с решението на НЕЛК е констатирана незаконосъобразност на ЕР на ТЕЛК, което е неблагоприятно за жалбоподателя К., но липсва произнасяне по съществото на спорното правоотношение, поради липса на част от административната преписка. Разглеждането на спора непосредствено по съдебен ред, така както се иска, първо - би лишило жалбоподателя от възможността да защити правата си пред особената юрисдикция (ТЕЛК и НЕЛК) и второ - съдът би следвало да преценява акт на НЕЛК, с който спорът не е разрешен по същество, а това е недопустимо.

При тези факти, на основание чл. 159 т. 4 от АПК, настоящият съдебен състав

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Н.Й.К. с ЕГН ********** и съдебен адрес ***, чрез адвокат М.А., против експертно решение (ЕР) № 2617 от заседание № 226/28.11.2019 година на Специализиран състав по хирургични и ортопедични болести на НЕЛК.

 

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 3191/2019 година.

 

Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд - в седемдневен срок от съобщаването му.

 

СЪДИЯ: