О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №94

 

гр.Бургас , 15.01.2020г.

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на петнадесети януари две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №3106 по описа за 2019г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е образувано по жалба, подадена от „КЛИМА ГРУП 2“ ООД, ЕИК 200247068, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Христо Ботев“№87, представлявано от С.Х.Т.против Решение № 64/05.12.2019г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД гр. Бургас.

            Съдът намира жалбата за недопустима при хипотезата на чл.159, т.1 от АПК.

            С оспореното решение, на осн. чл.73, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, въз основа на констатациите, съдържащи се в протокол №1/19.06.2019г. на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти при Община Бургас и резултатите от проведен търг, обявен с Решение № 42/29.08.2019г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД гр. Бургас, са класирани участниците в проведената процедура на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: „ Едноетажна административна сграда (Дискотека „Плаза“), с идентификатор 07079.618.3.29 по КККР на гр. Бургас, находящ се в Приморски парк, гр. Бургас, с площ от 309 кв.м.“ за срок от 5 години; определено е дружеството, спечелило търга и същото е поканено за сключване на договор при конкретно, посочени условия.

Няма спор, че издателят на оспорения акт действа като представител на търговско дружество, чийто едноличен собственик на капитала е Община Бургас- „Благоустройствени строежи“ ЕООД гр. Бургас.

Поради това същият няма качеството на административен орган по см. на §1, т.1  от ДР на АПК и издаденото от него решение № 64/05.12.2019г., няма характер на административен акт по см на чл.21 от АПК.

Следва да се посочи и че обекта, предмет на проведения търг с тайно наддаване, е собственост на търговското дружество „Благоустройствени строежи“ ЕООД гр. Бургас, а не на Община Бургас. Факт, удостоверен с решение по т. 23, взето по протокол № 54/26.02.2019 г. на Общински съвет-Бургас.

            Т.е. при постановяване на оспореното решение управителят на „Благоустройствени строежи“ ЕООД гр. Бургас действа като представител на частноправен субект в развилото се преддоговорно правоотношение.

В тази връзка следва да се посочи и  ТР № 3 от 27.06.2016 г., по т. д. № 5/2015 г. на Общото събрание на колегиите на Върховния административен съд, според което при провеждане на търг или конкурс по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, органите на търговските дружества с държавно участие в капитала не действат като административни органи и съответно издадените от тях актове във връзка с търга или конкурса нямат административен характер и не подлежат на съдебен контрол по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тълкуването, както се сочи и в определение № 9152 от 17.06.2019 г. на ВАС по адм. д. № 6584/2019 г., IV о., е относимо и към търговските дружества, образувани с решение на съответния общински съвет, с общинско имущество, какъвто е настоящия случай.

Затова и на осн. чл. 159, т.1 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът,

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

       Оставя без разглеждане жалба, подадена от „КЛИМА ГРУП 2“ ООД, ЕИК 200247068, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Христо Ботев“№87, представлявано от С.Х.Т.против Решение № 64/05.12.2019г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД гр. Бургас.

Прекратява производството по адм. дело № 3106/2019г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София,  в  седмодневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                        СЪДИЯ: