ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 41                           08 януари 2020 година                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, осми състав, в закрито заседание на  осми януари, две хиляди и двадесета година, в състав:

                                             

                                                                                   Съдия Златина Бъчварова

 

като разгледа административно дело номер 3022  по описа за 2020 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на О.А.А., гражданин на Руска Федерация, с постоянен адрес ***, в качеството му на председател на управителния съвет/УС/ на етажната собственост/ЕС/ в бл.В - сграда „Мадрас“ с идентификатор  61056.502.569.4, с.Равда, община Несебър, обл.Бургас, ул. „Македония“№ 61, к-с „Емералд ризорт бийч енд спа“, против отказ, изх.№Н2-УТ-4029-02 от 22.11.2019 г. на кмета на община Несебър да определи прилежаща площ към сградата.

Административен съд Бургас намира, че не е компетентен да разгледа спора по същество по следните съображения:

Съобразно нормата на чл.133, ал.1 АПК, ред. ДВ, бр.77/2018 г., в сила от 01.01.219 г., делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по постоянен адрес или седалището на посочения в акта адресат, съответно адресати. Когато посоченият в акта адресат има постоянен адрес или седалище в чужбина, споровете се разглеждат от Административния съд град София.

При положение, че постоянният адрес на посочения в акта адресат е в гр.София, то делото, съобразно правилата за местна подсъдност, следва да се разгледа от Административен съд София град, на  когото да се изпрати.

Предвид изложеното, производството по делото следва да се прекрати и делото да се изпрати на компетентния за произнасяне административен съд.

По тези съображения и на основание чл.135, ал.2 АПК, Административен съд Бургас, осми състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело номер 2295/2019 г. по описа на Адмнистративен съд Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд София град.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

 

         

                                                             СЪДИЯ :