Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер1067              15.06.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на седемнадесети май две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 34 описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на З.М.Х., ЕГН ********** в качеството й на ЕТ „ХЮС-АЧЕ - З.Х.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, против Решение № 2585/18.11.2011г., постановено по НАХД № 3372/2011г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 19719/30.05.2011г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция Контрол на пазара при Комисията за защита на потребителите, с което за нарушение на чл. 63, т. 3 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и на основание чл. 233, ал. 2 от ЗЗП на жалбоподателя е била наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. От касационната инстанция се иска отмяна на оспореното решение като незаконосъобразно и съответно отмяна на процесното наказателно постановление.

Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касаторът  чрез процесуалния си представител адв. Х. Т. от БАК, поддържа жалбата на основания, изложени в нея..

Ответникът по касация – директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция Контрол на пазара при Комисията за защита на потребителите - не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването

Представителят на Окръжна прокуратура–гр.Бургас дава заключение за основателност на жалбата, като иска от съда да отмени обжалваното решение тъй като е налице маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр.Бургас е образувано по жалба на ЕТ „ХЮС-АЧЕ - З.Х.” против наказателно постановление № 19719/30.05.2011г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция Контрол на пазара при Комисията за защита на потребителите, с което за нарушение на чл. 63, т. 3 от ЗЗП и на основание чл. 233, ал. 2 от ЗЗП на жалбоподателя е била наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – гр.Бургас е потвърдил атакуваното постановление като е приел, че същото отговаря на изискванията за форма и реквизити, издадено е от компетентен орган при напълно изяснена фактическа обстановка и правилно приложение на материалния закон.

 

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на БРС само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Настоящата инстанция намира, че съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, като изложените от решаващия съд мотиви относно ангажирането на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя са обстойни и се споделят и от настоящия касационен състав. Обсъдени са всички приложени по делото доказателства.

Възраженията на касатора относно неприлагането на чл. 28 от ЗАНН както от наказващия орган, така и от районния съд са неоснователни. Съгласно чл. 63, т. 3 от ЗЗП всяко съобщение за намаление на цените трябва да посочва срока, през който стоките и услугите се продават с намалени цени. Не се спори между страните, че подобно посочване не е сторено от касатора. В този смисъл нарушението по посочената правна норма е формално, на просто извършване и не е необходимо то да е резултатно и от него да са настъпили вредни последици. Отделно от това районният съд е изложил, макар и оскъдни мотиви във връзка с маловажността на деянието, поради което на практика същият е реализирал контрол за законосъобразност и се е съобразил с изискванията на ТР 1/12.12.2007г. но ОСНК на ВКС.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2585/18.11.2011г., постановено по НАХД № 3372/2011г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 19719/ 30.05.2011г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция Контрол на пазара при Комисията за защита на потребителите, с което за нарушение на чл. 63, т. 3 от ЗЗП и на основание чл. 233, ал. 2 от ЗЗП на ЕТ ”ХЮС-АЧЕ - З.Х.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.*** е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                 2.