ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 23.02                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      І-ви административен състав

На двадесет и трети февруари                             две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

Секретар: Г.Ф.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Вълков

Административно дело номер 34  по описа за 2010 година.

 

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Държавата чрез Министър на регионалното развитие и благоустройство, редовно призован, не изпраща представител

Постъпило е писмено становище от главния юрисконсулт от същото министерство.

За ОТВЕТНИКЪТ – Община Царево, редовно призован, се явява адвокат М.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – Г.И.П. се явява лично, нередовно призован. Призовката до него е върната с отбелязването, че такова лице никога не е живяло на този адрес.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – Държавно лесничейство Царево, редовно призована, не се представляват.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – „Ривер плей” ООД, редовно призована, не изпращат представител.

 

Становище по хода на делото:

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.П. – Уведомен съм за делото и нямам претенции то да се гледа, но твърдя, че съм просто съдружник в „Ривер плейс” ООД и нямам лични вещни права в този или съседни имоти и по този начин считам, че не съм заинтересовано лице.

 АВОКАТ М – Моля да заличите неправилно посоченият от администрацията в първоначалният списък лицето Г.П., тъй като той няма вещни права. В съпроводително писмо администрацията на общината  е посочила като заинтересована страна „Ривер плейс” ООД и управител Б Г. Моля да се даде ход на делото.

 

Съдът по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЗАЛИЧАВА като заинтересована страна Г.И.П. *** като ПРЕКРАТЯВА по отношение на него производството на административно дело № 34/2010 г. по описа на Административен съд гр. Бургас.

Определението за прекратяване е обжалваемо с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд на Р България.

 

                                               СЪДИЯ:

                                                            /Атанас Вълков/

 

ДОКЛАДВА ДЕЛОТО:

Постъпила е жалба от Министерство на регионалното развитие и благоустройство против  заповеди № РД 01-558/16.07.2009 г. и № РД 01-763/26.09.2009 г. на кмета на Община Царево.

Заповед № РД 01-558/16.07.2009 г. се одобрява ПУП-ПРЗ за ПИ 44094.2.4 в м. Караагач по кадастралната карта на с. Лозенец, община Царево, като се обособяват седем броя УПИ, които се урегулират с посочени градоустройствени показатели.

Заповед № РД 01-763/26.09.2009 г. – се допуска поправка на очевидна фактическа грешка в горепосочената вече заповед, в частта относно УПИ ІV-4.

 

АДВОКАТ М – Аз ще Ви моля на основание чл.159 от АПК, приложим  във връзка с чл.219 от ЗУТ да оставите без разглеждане и частично да прекратите производството по отношение на първата оспорена заповед от страна на министъра на МРРБ № РД 01-558/16.07.2009 г. -  същата е била съобщена от администрацията на Община Царево със приложено по делото известие за доставяне изходящо от Община Царево на 18.07.2009 г и получено от администрацията на министъра на 20.07.2009 г.. На следващият ден е започнал да тече 14-дневният срок за оспорване като в този срок няма постъпила жалба и кметът на общината е подписал Акт, установяващ липсата на постъпили жалби и възражения. Настоящата жалба е постъпила в администрацията на Кметство Царево на 02 ноември 2009 г.  и в този смисъл е и просрочена. Актът вече е бил влязъл в сила. За това спрямо тази заповед на основание чл.159, т.5 от АПК, считаме, че производството следва да бъде прекратено. Относно втората оспорена заповед, същата е такава по чл.62 от АПК и отстранява констатирана фактическа грешка, посочване на разминаване между графичната и текстова част, действително подлежи на обжалване, но в самата жалба на нейното основание няма никакъв довод. Относно Становището на министъра на МРРБ, то изхожда от главния юрисконсулт и то не съдържа конкретни оплаквания по втората заповед, тази за поправка на фактическа грешка. Отделно от това, самата жалба визира текста на съобщението, но не и разпоредителната част на самата заповед. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът по направеното искане относно допустимостта на жалбата против първата заповед № РД 01-558/16.07.2009 г. съдът намира следното:

Заповед № РД 01-558 /16.07.2009 г. на кмета на Община Царево е съобщена на жалбоподателя на 20.07.2009 г., видно от отбелязването върху известието за доставяне с обратна разписка, като е получено от лицето Милушева. Срокът за обжалване започва да тече от следващият ден и изтича на 03 август 2009 г.,  който ден е присъствен. Жалбата сезираща съда е подадена чрез административния орган – Община Царево на 02 ноември 2009 година, като е излязла от МРРБ на 30 октомври 2009 г. Всичко това е видно от отбелязването на входящият номер в Община Царево и изходящият номер от МРРБ. По този начин жалбата против заповед № РД 01-558/16.07.2009 г. се явява просрочена и за това на основание чл. 159, т.5 от АПК производството по отношение на нея трябва да се прекрати, поради което съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАГЛЕЖДАНЕ жалбата на МРРБ против заповед № РД 01-558/16.07.2009 г. на кмета на Община Царево.

ПРЕКРЯТЯВА частично производството по административно дело № 34/2010 г. по описа на Административен съд гр. Бургас.

Определението е обжалваемо с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването на жалбоподателя, пред Върховен административен съд  на Р България.

Производството продължава по оспорване на заповед № РД 01-763/26.09.2009 г. на кмета на Община Царево.

 

                                               СЪДИЯ:

                                                            /Атанас Вълков/

 

Съдът намира, че с оглед на развоя на делото трябва да даде възможност на страните да ангажират доказателства и становища, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ЗАДЪЛЖАВА Община Царево в 7-дневен срок да представи пълен подробен списък на заинтересованите лица с техните адреси за уведомяване.

ДАВА възможност на страните да ангажират доказателства и становища.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 23.03.2010 г. от 13:40 ч., за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

 

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: