Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1071              15.06.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на седемнадесети май две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 31 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Началника на Митница Бургас (същият и ответник по касация) против Решение № 2747/07.12.2011г., постановено по НАХД № 2762/2011г. на Районен съд - Бургас в частта му, в която е отменено наказателно постановление № 94/24.06.2011г., издадено от Началника на Митница гр.Бургас, за частта относно разпореждането ЕТ “Халер - В.Д.” да заплати сумата от 3 345,59 лева, представляващи 100% от равностойността по митническа стойност на стоката-предмет на нарушението. Твърди се, че първоинстанционното решение в тази му част е неправилно и постановено при неспазване на материалния закон, като не е обсъден в цялост събрания доказателствен материал, излагат се подробни разсъждения в тази насока. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен в обжалваната част и да го потвърди в останалата част. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание не се явява и не се представлява

Производството е образувано и по касационна жалба на ЕТ“Халер - В.Д.” (същият и ответник по касация), ЕИК ***; със седалище и адрес на управление в гр. ***, представлявано от В.К.Д. против Решение № 2747/07.12.2011г., постановено по НАХД № 2762/2011г. на Районен съд - Бургас в частта му, в която е потвърдено наказателно постановление № 94/24.06.2011г., издадено от Началника на Митница гр.Бургас относно наложената на дружеството имуществена санкция в размер на 401,45 лева, представляващи 100% от размера на избегнатите публични държавни вземания за нарушение на чл. 234, ал. 1, т. 1 от Закона за митниците (ЗМ) на основание чл. 234, ал. 2, т. 1 от ЗМ. В жалбата се прави възражение, че оспореното решение в тази му част е неправилно, тъй като районният съд не е обсъдил прилагането на принципите, залегнали в НПК, че всяко съмнение, възникнало относно елементите на осъщественото деяние, неговото авторство, формата на вината и целта на нарушителя, следва да се тълкува в полза на уличеното лице. В този смисъл е налице недоказаност на обвинителната теза по несъмнен начин. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание чрез процесуалния си представител адв. К. Кв от БАК, поддържа жалбата и  представя писмени бележки по делото.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за основателност на жалбата на търговеца, поради което твърди, че същият не следва да бъде санкциониран.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационните жалби са подадени в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежни страни и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което са процесуално допустими.

Разгледани по същество са неоснователни.

Производството пред Районен съд – гр. Бургас е образувано по жалба на ЕТ “Халер - В.Д.” против наказателно постановление № 94/24.06.2011г., издадено от Началника на Митница гр.Бургас, с което за нарушение по чл. 234, ал. 1, т. 1 от ЗМ, на основание чл. 234, ал. 2, т. 1 от ЗМ на търговеца е наложена имуществена санкция в размер на 401,45 лева и на основание чл. 234, ал. 4 от ЗМ е постановено то да заплати сумата от 3 345,59 лева, представляваща 100% от равностойността по митническа стойност на стоката - предмет на нарушението. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – гр.Бургас е потвърдил частично атакуваното постановление като е приел, че същото отговаря на изискванията за форма и реквизити, издадено е от компетентен орган при напълно изяснена фактическа обстановка и правилно приложение на материалния закон относно частта, с която за нарушение на чл. 234, ал. 1, т. 1 от ЗМ на основание чл.234, ал. 2, т. 1 от ЗМ на ЕТ “Халер - В.Д.” е наложена имуществена санкция в размер на 401,45 лева, представляващи 100% от размера на избегнатите публични държавни вземания. В частта, с която на дружеството е вменено задължение да заплати сумата от 3 345,59 лева, представляващи 100% от равностойността по митническа стойност на стоката - предмет на нарушението, първата инстанция е отменила наказателното постановление като незаконосъобразно поради липса на доказателства, събрани от административния орган и обосноваващи подобно задължение.

 

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на БРС само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в двете касационни жалби доводи са неоснователни.

Настоящата инстанция намира, че съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, като изложените от решаващия съд мотиви относно ангажирането на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя са обстойни и се споделят и от настоящия касационен състав. Обсъдени са всички приложени по делото доказателства. Правилно е отменено атакуваното постановление в частта за присъдената равностойност на стоката-предмет на нарушението.

Възраженията на Началника на Митница Бургас относно отменената част от наказателното постановление са неоснователни. Безспорно, нормата на чл. 234, ал. 4 от ЗМ предвижда прилагането на разпоредбите на чл. 233, ал. 4, съгласно която стоките - предмет на митническа контрабанда, се отнемат в полза на държавата независимо от това чия собственост са, а ако липсват или са отчуждени, присъжда се тяхната равностойност, представляваща митническата им стойност. Касаторът неправилно е възприел мотивите на районния съд, който изрично подчертава, че е налице такава възможност, но административният орган не е събрал доказателства, от които да е видно, че автомобилът, внесен на територията на страната липсва или е отчужден, за да се прибегне до втората алтернатива на ал. 4 на чл. 233 от ЗМ - присъждане на левовата му равностойност. Фактът, че стоките не са под митнически контрол не означава, че същите не могат да бъдат отнети. Несъстоятелно е твърдението, че митническите органи не са имали правомощия да издирват стоките - предмет на нарушението. Напротив, всеки административно наказващ орган има задължение по реда на чл. 52, ал. 4 от ЗАНН да разследва спорните обстоятелства. В случая митническите органи не са сторили това и са постановили незаконосъобразно налагане на 100 % равностойност на стоката. Съдът напълно възприема мотивите на първоинстанционния съд в тази му част. Административният орган не е изпълнил  задължението си за събиране на доказателства в тази насока. Отделно от това, съгласно разпоредбата на чл. 16, ал. 1, т. 3 от ЗМ, при изпълнение на служебните си задължения митническите органи имат право да изискват представянето или предаването на стоки, документи, сведения и други носители на информация, свързани с митническия надзор и контрол, т.е. законодателят не изисква стоките и др. да са пряко поставени под митнически контрол и надзор, каквато теза защитава този касатор, а само да са свързани с тези функции на митническата администрация.

Неоснователни са доводите на ЕТ “Халер - В.Д.” в касационната жалба. Тази инстанция счита, че отговорът на швейцарските митнически власти е пълен и обективен и не нарушава основни принципи на НПК. Твърдението на едноличния търговец, че има съмнение в авторството на нарушението, формата на вината и целта на нарушителя, са неоснователни. От събрания по делото доказателствен материал се оборва твърдението на дружеството –касатор, че административния орган неправилно е приложил материалния закон. Следва да се отбележи, че административния орган е посочил като приложимо право нормата на чл. 35 от Протокол 3 към посоченото споразумение, който изрично предвижда, че санкции се прилагат спрямо всяко лице, което изготвя или става причина да бъде изготвен документ, който съдържа неточна информация с цел получаване на преференциално третиране на продукти. Безспорно, в настоящия казус ЕТ “Халер - В.Д.” е лице, което е станало причина да бъде изготвен неистински документ. С оглед непредставянето от страна на износителите на годни доказателства за произхода на автомобилите, търговецът не може да се ползва от установеното преференциално тарифно третиране при внос в Република България на стоки с произход от Швейцария.

Предвид събраните доказателства не може да бъде споделено твърдението на едноличният търговец, че оспореното решение почива на предположения, на съмнителни и колебливи обстоятелства относно обективните и субективни признаци на деянието, квалифицирано като административно нарушение.

Касационната инстанция счита, че административнонаказващия орган е доказал по безспорен и несъмнен начин нарушението. В този смисъл първоинстанционното решение като валидно, допустимо и правилно следва да се остави в сила, а касационните жалби като неоснователни да се оставят без уважение.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2747/07.12.2011г., постановено по НАХД № 2762/2011г. на Районен съд - Бургас с което е отменено наказателно постановление № 94/24.06.2011г., издадено от Началника на Митница гр.Бургас, в частта му, с която е присъдено ЕТ “Халер - В.Д.” (същият и ответник по касация), ЕИК ***; със седалище и адрес на управление в гр. ***, представлявано от В.К.Д. да заплати сумата от 3 345,59 лева, представляващи 100% от равностойността на стоката-предмет на нарушението по митническа стойност и е потвърдено наказателно постановление № 94/24.06.2011г., издадено от Началника на Митница гр.Бургас в частта му относно наложената на посочения търговец имуществена санкция в размер на 401,45 лева, представляващи 100% от размера на избегнатите публични държавни вземания за нарушение на чл. 234, ал. 1, т. 1 от ЗМ на основание чл. 234, ал. 2, т. 1 от ЗМ.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                 2.