Р Е Ш Е Н И Е

 

     Номер1131             Година 02.07.2012            град Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХV състав, четиринадесети юни две хиляди и дванадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимир ХРИСТОВ

                                                                ЧЛЕНОВЕ:  1.Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                          2.Чавдар ДИМИТРОВ

 

Секретаря: Г.Ф.

Прокурор: Желязко Георгиев

Като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 28 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по две касационни жалби срещу решение № 2142/2011г., постановено по н.а.х.д. № 2558 по описа за 2011г. на Районен съд гр.Бургас.

Първата касационна жалба е подадена от „ ЕТ „Халер – В.Д.”, гр.*** с ЕИК ***, като със нея се иска от съда да отмени първоинстанционното решение, в частта с която е потвърдено наказателно постановление № 91/23.06.2011г. издадено от началника на Митница Бургас. Счита решението в обжалваната му част за неправилно, като счита, че съдът не е обсъдил всички изложени доводи и по-точно доводите, че твърдението, че не е заплатил по-високата цена и не е сключвал такъв договор представляват отрицателен факт , който не е обвързан от задължение той да докаже. В съдебно заседание, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител поддържа подадената жалба и оспорва касационната жалба подадена от другата страна.

Втората касационна жалба е подадена от Началника на Митница Бургас и с нея се иска да се отмени оспореното решение, в частта, в която е отменено наказателно постановление № 91/23.06.2011г. издадено от началника на Митница Бургас. Счита решението в обжалваната му част за неправилно и необосновано и моли да бъде отменено. Не изразява становище по касационната жалба подадена от другата страна. В съдебно заседание, редовно уведомен не се явява и представлява.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение, че и двете касационни жалби са неоснователни, а обжалваното решение като правилно и законосъобразно следва да се остави в сила.

Административен съд Бургас намира, че касационните жалби са процесуално допустими като подадени в срока по чл.211 от АПК, от надлежни страни, имащи право и интерес от обжалването. Разгледани по същество същите са неоснователни.

С обжалваното решение Районен съд Бургас е отменил наказателно постановление № 91/23.06.2011г. издадено от началника на Митница Бургас, в частта, в която е присъдено „ ЕТ „Халер – В.Д.” да заплати сумата от 8 906,32 лева, представляваща 100 % от равностойността на стоката-предмет на нарушението по митническа стойност и е потвърдил наказателното постановление в останалата му част.

За да постанови решението си, съдът е приел, че при съставяне на АУАН и НП не са допуснати съществени процесуални нарушения, ограничаващи правата на дружеството. В обстоятелствената част на АУАН подробно са описани всички факти, имащи отношение към доказване на нарушението, като извода на представителите на митническата администрация е формулиран след прецизен и задълбочен анализ на събраните писмени документи и материали. Дружеството е реализирало от обективна страна признаците от състава на деянието по чл.234 ал.1 т.1 от ЗМ, като посредством представяне на неистински документ – фактура за покупко-продажба на лек автомобил e въвело в заблуждение представителите на митническата администрация относно факта на закупуване на леката кола, именно от посочената във фактурата швейцарска фирма и относно автентичността на депозирания документ, като по този начин формирало неверни представи в контролните органи за действителната митническа облагаема стойност, съответно избегнало частично заплащането на дължимите към бюджета публични държавни вземания- мито и ДДС. Административнонаказващият орган е дал правилна и законосъобразна правна квалификация, а дружеството е извършило нарушението посочено в АУАН и НП, като имуществената санкция е определена в минималния посочен от чл.234 ал.2 т.1 от ЗМ размер, поради което е потвърдил наказателното постановление в тази му част.

По отношение на наказателното постановление в частта на присъденото заплащане на 100% от равностойността на стоките-предмет на нарушението по митническа стойност, съдът е намерил същото за незаконосъобразно и го е отменил. В тази част съдът е приел, че нарушението се изразява в избягване на плащане на част от дължимите към държавата митни сборове и представлява митническа измама в първата форма на изпълнителното деяние, посочено в чл.234 ал.1 т.1 от ЗМ, като неправилно е прието, че стоката е предмет на нарушението. Нарушението се изразява в частично незаплащане на дължимите към държавата сборове, а не в недеклариране на стоката пред митницата или неплащане на дължимите митни сборове по повод внос на лек автомобил. Само във втората проявна форма на изпълнителното деяние на митническата измама се говори за внос или износ на стоки, докато първата такава, към която безспорно спада и извършеното нарушение е свързана с незаплащане на митни сборове. Ето защо, след като нарушението се изразява в незаплащане на част от митните сборове, дължими от вносителя към държавата, нормата на чл.234 ал.4 от ЗМ не би следвало да намери приложение в случая. Също така е посочено, че по делото няма представени доказателства от които да е видно, че автомобилът, внесен на територията на страната липсва или е отчужден, за да се прибегне до втората алтернатива на ал.4 на чл.233 от ЗМ, присъждане на левовата му равностойност.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

По касационната жалба на „„ ЕТ „Халер – В.Д.”:

Съгласно чл.234, ал.1 от Закона за митниците, който избегне или направи опит да избегне: 1. пълно или частично заплащане или обезпечаване на митните сборове или на другите публични държавни вземания, събирани от митническите органи, или 2. забрани или ограничения за внос или износ на стоки, или прилагането на мерки на търговската политика, се наказва за митническа измама. В ал.2 на чл.234 от ЗМ е предвидено, че за митническа измама наказанието е глоба - за физическите лица, или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, от 100 до 200 на сто от: 1. размера на избегнатите публични държавни вземания - за нарушение по ал. 1, т. 1; 2. митническата стойност на стоките, предмет на нарушението по ал. 1, т. 2.

В конкретния случай правилно на дружеството е наложено административно наказание на основание чл.234, ал.2, т.1 от ЗМ, след като от събраните по делото доказателства безспорно се установява, че във връзка с извършен внос на лек автомобил марка „мазда”, модел „6” е избегнал частично заплащане на дължими публични държавни вземания /мито и ДДС/, като е представил неистинка фактура и е осъществил състава на административно нарушение по смисъла на чл.234, ал.1, т.1 от ЗМ. Ето защо, правилно е била ангажирана неговата административнонаказателна отговорност, като наложеното ме наказание по вид и размер съответства на предвиденото от законодателя.

Правилно първоинстанционния съд е приел, че при съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения, който да са довели до нарушаване на правото на защита на санкционираното дружество и те съдържат всички предвидените от законодателя реквизити. 

Неоснователно е направеното в касационната жалба възражение, че се касае за отрицателен факт. Именно с дадените обяснения и представените писмени документи се установява неистинността на представените пред митническите власти фактури. Освен възраженията си, жалбоподателят не се е възползвал от възможност да събере оборващи тези обстоятелства доказателствени средства, а събраните са достатъчни, за направения от АНО и първоинстанционния съд извод.

Следва да се има в предвид, че в случая с наказателното постановление е ангажирана административнонаказателната отговорност на юридическо лице, на което е наложено административно наказание “имуществена санкция”. Отговорността на юридическите лица е безвиновна и за да бъде ангажирана е достатъчно само обективно да бъде констатирано неизпълнение на определеното задължение, поради което правилно от наказващия орган и първоинстанционния съд не е изследван въпроса за вината на касатора.

   По касационната жалба на Началника на Митница Бургас:

Не е налице спор по делото, че отговорността на дружеството е ангажирана за нарушението изразяващо се в частично незаплащане на дължимите към държавата митни сборове. Административнонаказващия орган в наказателното постановление освен предвиденото наказание е разпоредил и дружеството да заплати “100% от равностойността на стоките предмет на нарушението”. В случая неправилно от наказващия орган прието, че стоката предмет на нарушението е внесения лек автомобил и е присъдил неговата равностойността. Както правилно е приел първоинстанционния съд в случая е налице незаплащане на дължимите към държавата сборове и разпоредбата на чл.234, ал.4 от ЗМ не следва да намери приложение. Освен така изложеното следва да се има в предвид и това, че дори хипотетично да се приеме становището административнонаказващия орган, той  може да присъди равностойността на стоките алтернативно, ако стоката липсва или е отчуждена. В хода на административното производство тези обстоятелства не са изследвани и административния орган без да изложи мотиви е наложил принудителната административна мярка. Ето защо, правилно първоинстанционния съд е отменил като незаконосъобразно наказателното постановление в тази му част.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, ХV-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2142/2011г., постановено по н.а.х.д. № 2558 по описа за 2011г. на Районен съд гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          

 

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: 1.       

 

 

 

                                                                 2.