Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   519/24.03.2016            град Бургас

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на двадесет и пети февруари две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ:   1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

           2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретаря С.К. и прокурора Галя Маринова, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 28 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на началника на Митница - Бургас против решение № 1736/11.12.2015г., постановено по НАХД № 3819/2015г. по описа на Районен съд – гр.Бургас, с което е отменено издаденото от касатора наказателно постановление № 42/07.07.2015г. и наложените на „Сис Карго“ ЕООД четири броя административни наказания „имуществена санкция”, всяко от които в размер на 500 лева. Дружеството е санкционирано на основание чл.126а, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове за нарушения на чл.33а, ал.2 от същия закон. Иска се от съда да отмени оспорваното решение и да потвърди наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът не се явява и не изпраща представител.

Ответникът – „Сис Карго“ ЕООД се представлява в процеса от адвокат П., който оспорва жалбата и представя писмени бележки.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, за която атакуваният съдебен акт е неблагоприятен. Подадена е в срока по чл.211 от АПК и отговаря на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна.

От фактическа страна по делото е установено, че на 23.01.2015г. е съставен акт за установяване на административно нарушение против „Сис Карго“ ЕООД за това, че в периода от 01.04.2013г. до 31.08.2014г. в качеството си на лице, което въвежда на територията на страната акцизни стоки с код по КН 27079999 и с кодове по КН от 27101971 до 27101999 от територията на друга държава - членка на ЕС, нарушило:

А. чл.33а, ал.2 от ЗАДС като не е подало уведомление по чл.76в, ал.4, т.1 от същия закон до Митница Бургас преди изпращането на стоката за доставка по Протокол Интрастат №1059548/2013г. – код на стоката по КН 27101983 – държава на изпращане Испания – регион на потребление България/Сливен – количество 10,00 кг – стойност 69,00 лева.

Б. чл.33а, ал.2 от ЗАДС като не е подало уведомление по чл.76в, ал.4, т.1 от същия закон до Митница Бургас преди изпращането на стоката за доставка по Протокол Интрастат №1073912/2013г. – код на стоката по КН 27111211 – държава на изпращане Германия – регион на потребление България/Сливен – количество 5 680,00 кг – стойност 15 411,00 лева.

В. чл.33а, ал.2 от ЗАДС като не е подало уведомление по чл.76в, ал.4, т.1 от същия закон до Митница Бургас преди изпращането на стоката за доставка по Протокол Интрастат №49378/2014г. – код на стоката по КН 27102011 – държава на изпращане Германия – регион на потребление България/Сливен – количество 4 603,00 кг – стойност 11 252,00 лева.

Г. чл.33а, ал.2 от ЗАДС като не е подало уведомление по чл.76в, ал.4, т.1 от същия закон до Митница Бургас преди изпращането на стоката за доставка по Протокол Интрастат №49378/2014г. – код на стоката по КН 27102011 – държава на изпращане Германия – регион на потребление България/Сливен – количество 6 050,00 кг – стойност 12 023,00 лева.

Въз основа на акта е издадено наказателно постановление № 42/07.07.2015г., с което на „Сис Карго“ ЕООД са наложени четири имуществени санкция от по 500 лева всяка една. Постановлението е обжалвано пред Районен съд – Бургас, който е обсъдил представения по делото доказателствен материал и възраженията на страните и е отменил санкцията, като е приел, че „Сис Карго“ ЕООД не е осъществил състава на нарушението по чл.33а, ал.2 от ЗАДС.

Решението е правилно.

Разпоредбата на чл.76в, ал.4, т.1 от ЗАДС задължава лицата, които получават на територията на страната акцизни стоки, освободени за потребление в друга държава – членка да уведомят писмено митническото учреждение по седалището си, че възнамеряват да получат акцизни стоки. Уведомлението трябва да се извърши преди изпращането на акцизните стоки от другата държава - членка на Европейския съюз. В настоящия случай не се спори между страните, че касаторът притежава качеството на лице по чл.3, ал.1, т.6 от ЗАДС и процесните стоки попадат в обхвата на чл.33а, ал.1 от ЗАДС. Не е безспорно установено, обаче, че тези стоки са въведени на територията на страната. В хода на съдебното производство от „Сис Карго“ ЕООД са извършени счетоводна и техническа експертизи, от които се установява, че процесните масла са използвани за собствените на дружеството автомобили в други страни членки на ЕС и не са въведени на територията на Република България. След като дружеството не е въвело на територията на Република България процесните стоки, за него не съществува задължение да подава интрастат декларации за тях. Като е достигнал до аналогичен правен извод, Районният съд е постановил правилно решение, по отношение на което не са налице основанията за касиране.

Предвид гореизложеното, жалбата се явява неоснователна.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение №1736/11.12.2015г., постановено по НАХД №3819/2015г. по описа на Районен съд – гр.Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ: