Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 15 юни  2012 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на седемнадесети май, през две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ГАЛИНА РАДИКОВА

 ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

СТАНИМИРА ДРУМЕВА

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 26/2012 Г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е  по касационна жалба на Дирекция „Инспекция по труда” Бургас, подадена от процесуален представител В. И., против Решение №2068/2011 година, постановено по н.а.х.д. №1573 по описа за 2011 година на Районен съд – гр. Бургас. С решението е отменено наказателно постановление №02-0201389/11.04.2011 година, издадено от Директор на дирекция „Инспекция по труда” Бургас, с което за нарушение по чл. 103а, ал. 2 от Кодекса на труда на основание чл. 216, ал. 5 във връзка с чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда на „БАН ТИР” ООД гр. Бургас е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лева.

С касационната жалба се иска отмяна на съдебното решение като постановено в нарушение на материалния закон.

В съдебно заседание касаторът не взема становище по спора.

Ответникът по касационната жалба намира оспореното решение за неоснователно, каквото е и становището на представителя на Окръжна прокуратура гр. Бургас.

Административен съд – гр. Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

В съответствие с доказателствата по делото първоинстанционният съд е приел, че не е извършено нарушение на чл. 403а ал. 2 от Кодекса на труда, така както твърди административнонаказващият орган.

Пред този съд не са били представени никакви доказателства, че от санкционираното лице е изискано представяне на заповед, с която е определено длъжностно лице, което да го представлява пред контролните органи на Инспекция по труда в офиса на дружеството.

Отделно от това, такава заповед е била представена в хода на първоинстанционното съдебно дирене и съдът е изложил аргументи защо приема същата като годно да установи съответните факти доказателство.

Настоящият състав на съда намира за неоснователно възражението в касационната жалба, че самият факт на наличие в офиса на дружеството, в който е извършена проверка на служители, които оказват поради липса на правомощия да приемат книжа от Инспекцията по труда, сочи на извод за липса на упълномощено да представлява дружеството лице пред същите  тези контролни органи.

Решението на първоинстанционния съд е подробно аргументирано в съответствие с установените по спора факти и въз основа на събраните доказателства, поради което този съд не намира за необходимо да го преповтаря в настоящото решение.

Поради това и на основание чл. 221 АПК, ХІV състав на Административен съд – гр. Бургас

 

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2068/2011 година, постановено по н.а.х.д. №1573 по описа за 2011 година на Районен съд – гр. Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: