О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 2               от  02.01.2020г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на втори януари две хиляди и двадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 2932 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Образувано е по жалба на С.Ц.Д. с адрес ***, в която е формулирано искане за спиране и отмяна на Заповед № 1048/30.04.2015 год. на директора на Дирекция „Строителство“ при Община Бургас, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж „Основен ремонт на част от покрив, разширяване на съществуващата капандура с приобщаването й към самостоятелен обект с идентификатор 07079.610.27.1.5 по КККР на гр.Бургас“,  находящ се в УПИ VІ-1451, кв. 85 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, с административен адрес гр. Бургас, ул. „Силистра“ № 6 и възстановяване конструкцията на съществуващия покрив по одобрен проект. В жалбата е заявено, че по силата на Нотариален акт № 107, том І, рег.№ 2983, дело № 91 от 2009 год. и Удостоверение за граждански брак № 066784 от 26.12.1981 год., жалбоподателката, като съпруга на В.Й.Д.се легитимира като собственик на ½ ид.част от жилището на етаж 4 в сградата на ул. „Силистра“ № 6 в гр. Бургас. На 27.11.2019 год. в 17.30 часа, служители на МВР Бургас са връчили на жалбоподателката писмо изх. № 94-01-30695/ 3/15.11.2019 год. от Зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развития“ („СИРР“) при Община Бургас, с което я уведомява, че на същия ден – 27.11.2019 год. в 10.00 часа е започнало принудително изпълнение на Заповед № 1048/30.04.2015 год. При последващ оглед на място, жалбоподателката е установила, че жилището й на етаж 4 в сградата на ул. „Силистра“ № 6 в гр. Бургас е разрушено, като е увредено и унищожено нейно имущество, като са нанесени значителни материални щети върху стоманобетонната конструкция на сградата, подовите покрития, стените и тавана на жилището. В жалбата си, С.Д. твърди, че не е цитирана като страна във въпросната заповед и не е привличана като страна в последвалите производства по обжалване на този административен акт, като е заявено и категоричното противопоставяне срещу извършеното посегателство върху собствеността й. В жалбата е заявено и противопоставяне срещу изпълнението на заповедта, поради това, че незаконосъобразно са нанесени значителни материални и морални щети в нарушение на Конституцията на Република България, основни принципи от АПК и конкретни текстове от ЗУТ. В заключение е формулирано искане да бъде задължена Община Бургас да възстанови незабавно нанесените щети върху жилището, имуществото на жалбоподателката и сградата като цяло във вида, който е посочен в депозиран през 2014 год. в Община Бургас Проект заснемане на съществуващото положение на сградата на ул. „Силистра“ № 6 гр. Бургас, изготвен от арх. Кирилов.

След анализ на заявените в жалбата твърдения и приложените по административната преписка писмени доказателства, настоящия съдебен състав намира искането за спиране и отмяна на Заповед № 1048/30.04.2015 год. на директора на Дирекция „Строителство“ при Община Бургас за процесуално недопустими по следните съображения:

По отношение искането за отмяна на Заповед № 1048/30.04.2015 год. на директора на Дирекция „Строителство“ при Община Бургас, съда намира за установено следното: Със Заповед № 1048/30.04.2015 год., Директора на дирекция „Строителство“ при Община Бургас е разпоредил на В.Й.Д.с адрес гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бл. 28, вх. Д, ет. 1 да премахне изпълнения незаконен строеж: „Основен ремонт на част от покрив, разширяване на съществуващата капандура с приобщаването й към самостоятелен обект с идентификатор 07079.610.27.1.5 по КККР на гр.Бургас“,  находящ се в УПИ VІ-1451, кв. 85 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, с административен адрес гр. Бургас, ул. „Силистра“ № 6 и да изпълни възстановяване конструкцията на съществуващия покрив по одобрен проект. Така постановената заповед е била оспорена от адресата на същата - В.Д.пред Административен съд гр. Бургас. По повод оспорването е било образувано административно дело № 994/2015 год., по което с Решение № 1207/23.06.2016 год. жалбата на Д. е била отхвърлена. След проведено касационно оспорване, с Решение № 3435/21.03.2017 год., постановено по адм. дело № 9933/2016 год. състав на Върховен административен съд е оставил в сила Решение № 1207/23.06.2016 год. по адм. дело № 994/2015 год. на Административен съд Бургас.

След влизане в сила на заповедта за премахване на установения незаконен строеж, с покана за доброволно изпълнение по чл. 277, ал. 1 от АПК с изх. № 94-01-8781/14/02.06.2017 год., Началник на отдел „Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация“ („КСВЕ“) при Община Бургас е поканил В.Д.в 14-дневен срок от получаване на поканата да изпълни доброволно разпореденото в Заповед № 1048/30.04.2015 год.  на Директора на дирекция „Строителство“ при Община Бургас премахване. Във връзка с получената покана за доброволно изпълнение, В.Д.е депозирал до Началника на отдел „КСВЕ“ при Община Бургас молба с правно основание чл. 278, ал. 1 от АПК за отсрочване на изпълнението. По административната преписка липсват доказателства за произнасяне от страна на административния орган по искането за отсрочване на изпълнението.

Със Заповед № 1490/06.06.2018 год., Зам.-кмета по „СИРР“ при Община Бургас е задължил В.Д.в 9.00 часа на 28.06.2018 год. (четвъртък) да осигури за периода от 9.00 часа до 13.00 часа свободен достъп на служители от отдел „КСВЕ“ при Община Бургас до собствения му самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.610.27.1.5 с административен адрес гр. Бургас, ул. „Силистра“ № 6 за извършване на вътрешен оглед с цел предварително проучване на място, относно начина за изпълнение на принудителното премахване, срока за изпълнение и необходимите средства за премахване на незаконния строеж, предмет на Заповед № 1048/30.04.2015 год.  на Директора на дирекция „Строителство“ при Община Бургас, както и за изясняване на обстоятелства по постъпила жалба от 12.07.2017 год. В.Д.е бил уведомен за така постановената заповед, но в телефонен разговор със служител от отдел „КСВЕ“ е заявил, че няма да осигури достъп до имота си. От приложения по делото Констативен протокол от 28.06.2018 год. се установява, че в определения период от 09.00 до 13.00 часа на 28.06.2018 год. В.Й.Д.не е намерен на адрес гр. Бургас, ул. „Силистра“ № 6 и не е осигурил достъп до самостоятелния си обект в сградата.

Предвид горното, с Искане № 94-01-8781/22/03.10.2018 год. Зам.-кмета по „СИРР“ при Община Бургас, в качеството му на орган по изпълнението е сезирал Административен съд гр. Бургас за даване на разрешение по реда на чл. 272, ал. 2, във вр. с чл. 271, ал. 1 и ал. 4 от АПК за влизане и оставане в самостоятелен обект с идентификатор 07079.610.27.1.5 по КККР на гр. Бургас с административен адрес гр. Бургас, ул. „Силистра“ № 6 с цел осъществяване на принудително изпълнение на влязлата в сила Заповед № 1048/30.04.2015 год.  на Директора на дирекция „Строителство“ при Община Бургас. По повод така отправеното искане, с Определение № 2670/06.11.2018 год., постановено по адм. дело № 2830/2018 год. състав на Административен съд Бургас е дал поисканото разрешение за влизане и оставане в самостоятелния обект, с цел осъществяване на принудителното изпълнение на заповедта за премахване. Така постановеното определение е било оспорено пред Върховен административен съд, който с Определение № 2749/25.02.2019 год. по адм. дело № 14936/2018 год. е оставил в сила Определение № 2670/06.11.2018 год. по адм. дело № 2830/2018 год. на Административен съд Бургас.

Във връзка с горното, до В.Д.отново е била изпратена покана за доброволно изпълнение по чл. 277, ал. 1 от АПК с изх. № 94-01-30695/10.09.2019 год., с която лицето е приканено в 14-дневен срок от получаването й доброволно да изпълни разпореденото премахване на установения незаконен строеж. От приложеното известие за доставяне се установява, че поредната покана за доброволно изпълнение е получена лично от Д. на 12.09.2019 год. С констативен протокол от 07.10.2019 год., служители от отдел „КСВЕ“ при Община Бургас са установили, че в указания срок за доброволно изпълнение, заповедта не е изпълнена.

Във връзка с горното, на 21.10.2019 год. е съгласуван инвестиционен проект за обект: премахване на част от покрив в обема на самостоятелен обект с идентификатор 07079.610.27.1.5 по КК на гр. Бургас, УПИ VІ-1451, кв. 85 по плана на ЦГЧ. Съставени са и съответните протоколи № 1 и № 2 (приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 и № 2 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на община Бургас). На 12.11.2019 год. е сключен договор между Община Бургас, като възложител и „Чистота“ ЕООД, като изпълнител с предмет – извършване на строително-монтажни работи по премахване чрез разрушаване на незаконния строеж. С писмо изх. № 94-01-30695/3/15.11.2019 год., Зам.-кмета по „СИРР“ при Община Бургас е уведомил управителя на „Чистота“ ЕООД, В.Д., С.Д.,***, Началника на Първо РУ Бургас, Районния прокурор на Районна прокуратура гр. Бургас, Директора на Дирекция „УКОРС“ при Община Бургас и ръководителя КЕЦ Бургас – център при „ЕВН България ЕР“ ЕАД, че изпълнението на премахването на незаконния обект следва да се извърши от 10.00 часа на 27.11.2019 год. до 17.00 часа на 29.11.2019 год., а при евентуално обжалване на действията на органа по изпълнение и при евентуалното им спиране от съда на основание чл. 280, т. 1 от АПК, принудителното премахване следва да бъде осъществено в 3-дневен срок, считано от датата на потвърждаването им от съда. От приложения по делото Протокол № 3 за установяване състоянието на строежа и строителната площадка при започване на принудителното изпълнение се установява, че на 27.11.2019 год. в 10.30 часа е пристъпено към принудително изпълнение на заповедта за премахване на незаконния строеж. От приложения Протокол № 4 за установяване състоянието на строежа и строителната площадка след приключване на принудителното изпълнение се установява, че на 02.12.2019 год. в 15.00 часа е приключило премахването на незаконния строеж и е удостоверено, че Заповед № 1048/30.04.2015 год. на Директора на дирекция „Строителство“ при Община Бургас е изпълнена.

При така установената фактическа обстановка, съда намира искането за отмяна на Заповед № 1048/30.04.2015 год. на Директора на дирекция „Строителство“ при Община Бургас за процесуално недопустима по следните съображения:

Производствата по чл. 225а от ЗУТ за издаването на заповед за премахване на незаконен строеж, се развиват само между извършителя на строежа и административния орган – кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице. Жалбоподателката С.Д. не е заинтересована страна нито в административното, нито в съдебно-административното производство, по издаване и оспорване на заповедта, тъй като не е неин адресат. „Адресат/адресати на заповедта“ по чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ, каквато е процесната, съгласно § 3 от ДР на Наредбата за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на община Бургас са физически или юридически лица, които могат да бъдат собственика на терена, лице с ограничено вещно право или извършителят на незаконния строеж, спрямо които се създава задължение за премахване на незаконния строеж със заповедта по чл. 225а, ал. 1 ЗУТ и се определя срок за доброволно изпълнение. В случая такъв адресат се явява съпруга на жалбоподателката – В.Д., спрямо когото заповедта е влязла в сила. С.Ц.Д. не фигурира в оспорената заповед като неин адресат и не може да се приеме като такъв само поради това, че е съпруга на адресата. Д. не е и сред изчерпателно очертания кръг от адресати на заповеди за премахване на незаконни строежи съгласно цитирания § 3 от ДР на Наредбата. За жалбоподателката липсва правен интерес от обжалването на заповедта, като такъв не може да се извлече от наведените в жалбата доводи, че е съсобственик на идеална част от разпоредения за премахване строеж.

На следващо място, дори и да се приеме, че жалбоподателката е придобила правото на собственост върху сградата в условията на семейна имуществена общност, то това обстоятелство не обосновава наличието на надлежна процесуална легитимация за оспорване на административния акт. Обстоятелството, че е налице съпружеска имуществена общност по отношение на строежа, не води до придобиване дори на качеството на заинтересована страна в административното и съдебното производство от другия съпруг. Този извод се налага, тъй като с обжалването на заповедта за премахването на строежа, В.Й.Д.е упражнил правото на обикновено управление на общо имущество - съобразно нормата на чл. 24 ал. 2 от СК, с което на практика са защитени и интересите на съпругата му.

Обстоятелството, че Решение № 1207/23.06.2016 год. на Административен съд гр. Бургас е влязло в сила на 21.03.2017 год. налага извод, че от тази дата оспорената заповед се явява стабилен административен акт. С оглед предмета на съдебната проверка по чл. 168 от АПК и разпоредбата на чл. 177 ал. 3 от АПК, решението, с което е отхвърлено оспорването на Заповед № 1048/30.04.2015 год. на Директора на дирекция „Строителство“ при Община Бургас, имаща за предмет незаконен строеж: „Основен ремонт на част от покрив, разширяване на съществуващата капандура с приобщаването й към самостоятелен обект с идентификатор 07079.610.27.1.5 по КККР на гр.Бургас“,  находящ се в УПИ VІ-1451, кв. 85 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, с административен адрес гр. Бургас, ул. „Силистра“ № 6 и възстановяване конструкцията на съществуващия покрив по одобрен проект, представлява пречка за обжалването на същата заповед. Налице е и основание по чл. 159, т. 6 от АПК за недопустимост на подадената от С.Ц.Д. жалба, доколкото по оспорването на същия административен акт има влязло в сила съдебно решение.

Анализът на горните факти и обстоятелства определя подадената жалба в частта й относно искането за отмяна на заповедта, като процесуално недопустима, поради което следва същата да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

По отношение на формулираното искане с правно основание чл. 280, т. 1 от АПК за спиране на изпълнението, съда намира същото за недопустимо. Както се посочи, в случая жалбоподателката С.Д. не е адресат на заповедта за премахване, поради което същата не е страна в развилото се производство по установяване и премахване на незаконен строеж. В този смисъл, същата няма правен интерес от оспорване на действията по изпълнение на влязлата в сила заповед за премахване. На следващо място следва да се отчете и обстоятелството, че жалбата на Д. с формулираното искане за спиране на изпълнението е постъпила в Административен съд гр. Бургас на 03.12.2019 год., към който момент е образувано и настоящото административно дело. От цитираните по-горе писмени доказателства се установява, че принудителното изпълнение е осъществено и заповедта е изпълнена към 15.00 часа на 02.12.2019 год. В този смисъл, към момента на постъпване на жалбата в съда, принудителното изпълнение вече е било осъществено, поради което не съществува процесуална възможност за постановяване на разпореждане за спиране на действия по приключило вече принудително изпълнение. Към момента на постъпване на жалбата в съда, предмета на искането – спиране на принудителното изпълнение липсва, тъй като изпълнението вече е осъществено. В този смисъл и поради липса на предмет, жалбата в тази й част се явява процесуално недопустима. По аналогичен начин не съществува и процесуална възможност за задължаване на Община Бургас да възстанови първоначалното фактическо положение, в какъвто смисъл е и последното формулирано от жалбоподателката искане.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Ц.Д. с адрес ***, в която е формулирано искане за спиране и отмяна на Заповед № 1048/30.04.2015 год. на директора на Дирекция „Строителство“ при Община Бургас, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж „Основен ремонт на част от покрив, разширяване на съществуващата капандура с приобщаването й към самостоятелен обект с идентификатор 07079.610.27.1.5 по КККР на гр. Бургас“,  находящ се в УПИ VІ-1451, кв. 85 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, с административен адрес гр. Бургас, ул. „Силистра“ № 6 и възстановяване конструкцията на съществуващия покрив по одобрен проект.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2932/2019 год. по описа на Административен съд гр. Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: