ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 123                       21 януари 2020  година                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, осми състав, в закрито заседание на двадесет и първи януари, две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                                                                   Съдия Златина Бъчварова

                                                                                                          

като разгледа административно дело номер 2647 по описа за  2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по искова молба на П.М. ***, к-с „**“, ул. „***“ №*, ет.*, против Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи/ОД МВР/ Бургас, за присъждане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 2 000.00/две хиляди/ лева и неимуществени вреди в размер на 177.98/сто седемдесет и седем лева и деветдесет и осем ст./ лева, в резултата на незаконосъобразни действия на полицейски орган.

Исковата молба е недопустима за разглеждане по същество, при следните съображения:

Според нормата на чл.204, ал.1 АПК, регламентираща допустимост на иска, иск може да се предяви след отмяната на административния акт по съответния ред.

Ищецът твърди, че без причина е задържан от полицейски орган, който му е издал заповед, рег. №434зз-105 от 07.04.2019 г., на основание чл.72, ал.1, т.2 ЗМВР. Твърди също, че при задържането е бил малтретиран. Изрично сочи, че не е обжалвал пред съда заповедта за задържане. Сочи още, че наред с последната му е съставен акт за установяване на административно нарушение, а впоследствие и наказателно постановление, което е оспорено и е отменено от съда.  От една страна, претендира „обезщетение за понесените от незаконосъобразните действия на служител на ОД МВР Бургас, издал срещу мен отмененото от съда наказателно постановление, ведно с дължимата законна лихва, считано от деня на влизане в сила на съдебния акт-18.10.2019 г., ведно с направените по настоящото производство разноски“, а от друга, иска ОД МВР Бургас да му изплати претендираното обезщетение за имуществени вреди в размер на 271.09 лева, представляващи разходи за лечение на причиненото му увреждане на глезена; 500.00 лева обезщетение за неоснователното му принудително отвеждане във Второ РУ, ОД МВР Бургас и задържането му там, което е било два часа, ведно със законната лихва върху тези суми, считано от 04.11.2019 г. до окончателното им изплащане, както и направените по делото разноски.

При констатирана неяснота относно исковата претенция, съдът е указал на ищеца да уточни от кой административен акт-заповед за задържане или наказателно постановление, претендира обезщетението. Уточнено е, че претенцията се основава на нарушение на чл.5, т.1 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи/КЗПЧОС/, независимо, че заповедта за задържане не е отменена като незаконосъобразна.

Императивната норма на чл.204, ал.1 АПК изрично сочи условията за допустимост на иска за обезщетение. Абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на иска за обезщетение е отмяна на административния акт по съответния ред, каквато в случая не е налице.

При това положение, исковата молба следва да се остави без разглеждане като недопустима и да се върне на ищеца, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран така, Административен съд Бургас, осми състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВРЪЩА исковата молба на П.М. ***, к-с „**“, ул. „***“ №*, ет.*, против Областна дирекция на министерство на вътрешните работи/ОД МВР/ Бургас, за присъждане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 2000.00/две хиляди/ лева и неимуществени вреди в размер на 177.98/сто седемдесет и седем лева и деветдесет и осем ст./ лева, в резултата на незаконосъобразни действия на полицейски орган.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно  дело номер 2647/2019 г. по описа на Административен съд  Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба, в 7- седем дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му, пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

                                                         СЪДИЯ: