О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№65                                       10.01.2020 година                                       гр. Бургас

 

Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на единадесети декември две хиляди и деветнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                              Председател: Атанаска Атанасова

 

при секретаря Стоянка Атанасова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 2550 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ и е образувано по повод жалбата на „СВ Консулт“ ООД с ЕИК ********, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. ********№ 9, ет. 7, ап. 21, представлявано от управителите С. А. Вълчев и А. С. Вълчев, против решение № ДК-19-Б-3 от 27.09.2019 г. на началника на РДНСК- Бургас, с което на основание чл. 62, ал. 1 от АПК е допълнена заповед № ДК-19-Б-1 от 13.09.2019 г. на началника на РДНСК- Бургас.

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради съществено нарушение на административнопроизводствени правила, противоречие с материалноправни разпоредби и несъответствие с целта на закона. Жалбоподателят счита, че административният орган незаконосъобразно е променил в производството по чл. 62, ал. 1 от АПК правното основание за издаване на първоначалната заповед за спиране на строително-монтажните работи. Моли за отмяна на обжалваното решение.

В съдебното заседание процесуалният представител на жалбоподателите поддържа жалбата. Моли за отмяна на обжалваното решение, като сочи, че с него се преквалифицира приетата от административния орган фактическа обстановка и се изменя същността на административното производство, а по този начин се засягат две самостоятелни производства. Подробни съображения излага в писмена защита.

Процесуалният представител на ответната страна излага становище за недопустимост на жалбата, алт.- за неоснователност на същата. Счита, че жалбоподателят не е процесуално легитимиран да оспори издаденото в производството по чл. 62, ал. 1 от АПК решение, тъй като не е адресат на първоначалната заповед, допълнена с него. Наред с това счита, че производството е лишено от предмет, доколкото с последващо решение на началника на РДНСК е разрешено продължаване на строителството. Представя писмени доказателства. Моли за прекратяване на съдебното производство, алт.- за отхвърляне на жалбата. Претендира разноски.

Съдът, след като се запозна с материалите по делото, намира жалбата за процесуално недопустима. Съображенията:

Със заповед № ДК-19-Б-1/13.09.2019 г. на началника на РДНСК- Бургас, издадена на основание чл. 8, ал. 2 от Наредба № 1 от 16.04.2007 г. за обследване на аварии в строителството, е спряно изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи на строеж: „Жилищна сграда с подземен гараж, ограда и домови ВиК отклонения“, с местонахождение ПИ с идентификатор 07079.621.102 по кадастралната карта на гр. Бургас, съставляващ УПИ VІ в кв. 33 по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, с изключение на СМР по възстановяване на срутена калканна стена на съществуваща жилищна сграда в УПИ V, кв. 33 по плана гр. Бургас, укрепване на изкопа, съобразно одобрения инвестиционен проект по част „Конструкция“ в чертеж „масов изкоп“, и СМР, които ще бъдат предписани от техническата експертна комисия.

В срока за оспорване на заповедта е издадено процесното решение № ДК-19-Б-3 от 27.09.2019 г. на началника на РДНСК- Бургас, с което на основание чл. 62, ал. 1 от АПК е допълнена издадената заповед, като е посочено правното основание за нейното издаване- чл. 224, ал. 1, т. 3 от ЗУТ. Допълнено е също, че с издадената заповед за спиране изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи не се засягат дейностите по премахване на компрометирания строеж.

В хода на съдебното производство е представено от ответната страна писмо с изх. № Б-1970-00-804 от 28.11.2019 г. от началника на РДНСК- Бургас, с което е разрешено продължаване изпълнението на всички СМР по одобрените инвестиционни проекти.

Заповедта, с която е спряно изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи, не е оспорена в законоустановения срок и е влязла в сила, а и с последващ акт на компетентния орган е разрешено продължаване на строителството, като този настъпил след депозиране на жалбата факт следва да бъде съобразен от съда на основание чл.235, ал.3 от ГПК, вр. чл. 144 от АПК. Понастоящем административният акт не препятства изпълнението на СМР и следователно съдържащото се в него разпореждане не засяга правата и интересите на участниците в строителството. Само по себе си обжалваното решение, с което е допълнен този акт, не поражда каквито и да било правни последици нито за неговите адресати, нито за жалбоподателя „СВ Консулт“ ООД (същият осъществява строителен надзор и не е адресат на заповедта, както и на решението, с което тя е допълнена), респ. такива последици не биха настъпили при благоприятен за дружеството изход на спора. Поради това съдът приема, че не е налице правен интерес от водене на настоящото производство. Обстоятелството, че във връзка с настъпилата авария са издадени срещу жалбоподателя наказателни постановления, не променя горния извод, доколкото се касае за отделни, независещи едно от друго производства, а и правното основание за издаване на заповедта за спиране изпълнението на СМР е ирелевантно за законосъобразността на наказателните постановления- в производството по обжалване на същите наказаното лице се защитава по фактите, приети за установени от наказващия орган.

Правният интерес е процесуална предпоставка от категорията на абсолютните, за която съдът следи служебно, като липсата му обуславя недопустимост на производството. Ето защо, жалбата следва да се остави без разглеждане на основание чл. 159, т.4 от АПК, а производството по делото да се прекрати, след отмяна на определението, с което е даден ход по същество.

Мотивиран от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ протоколното определение от 11.12.2019 г., с което е приключено събирането на доказателствата и е даден ход по същество.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „СВ Консулт“ ООД с ЕИК ********, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. ********№ 9, ет. 7, ап. 21, представлявано от управителите С.А. Вълчев и А. С. Вълчев, против решение № ДК-19-Б-3 от 27.09.2019 г. на началника на РДНСК- Бургас, с което на основание чл. 62, ал. 1 от АПК е допълнена заповед № ДК-19-Б-1 от 13.09.2019 г. на началника на РДНСК- Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 2550/2019 г. по описа на Административен съд- Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от връчване на съобщението.

 

                                                         Съдия: