О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №44

град Бургас, 08.01.2020 година

 

Административен съд Бургас, четвърти състав, на четвърти декември през две хиляди и деветнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                    СЪДИЯ: Галина Радикова

при секретаря Стоянка Атанасова, като разгледа докладваното от съдия Радикова административно дело № 2306 по описа за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл. 171, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), във  вр. чл.145 и сл. АПК.

Образувано е по жалба, подадена от А.В.М., ЕГН **********, с адрес: ***, против Заповед рег. № КВ-252/14.05.2019 г., издадена от Министъра на отбраната на Република България. Със заповедта на осн. чл.146, т.2, чл. 161, т. 2 и чл. 163 от ЗОВСРБ, е прекратен договорът на жалбоподателя за кадрова военна служба и последният е освободен от длъжност, от военна служба и е зачислен в запаса, считано от 22.06.2019г.

С  определение, постановено в съдебно заседание на 4.12.2019г., е приключено съдебното дирене и е даден ход на устните състезания.

Съдът установи, процесуална недопустимост на производството, при хипотезата на чл. 159,т.5 от АПК, което предпоставя прекратяването му.

Според чл. чл. 171, ал. 1 от ЗОВСРБ, военнослужещите могат да обжалват заповедта за прекратяване на договора за военна служба и освобождаване от военна служба по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Нормата на чл.149, ал.1 от АПК предвижда срок за оспорване на административните актове- 14 дни от съобщаването им, който срок е преклузивен.

В случая този срок не е спазен.

Оспорената заповед е съобщена на жалбоподателя на 3.06.2016г. (л.58). Факт, който е удостоверен с подписа му.

При това положение правото на жалба може да бъде упражнено в срок до 17.06.2019г. (понеделник, работен ден), включително.

Жалбата против заповедта е подадена чрез Министъра на отбраната до ВАС гр. София на 20.06.2019г.

Ирелевантна по отношение преценката за просрочие е датата, на която жалбоподателят е получил препис от акта- 21.06.2019г., защото срокът за обжалване започва да тече от неговото първо по време съобщаване на адресата по реда на чл.170, ал.2  от ЗОВСРБ.

Този ред е реализиран с връчване на акта срещу подпис на 3.06.2016г.

Поради изложеното и на осн. чл. 144 АПК във вр. с чл. 253 ГПК, чл. 159, т.5 и чл.160 от АПК, Административен съд Бургас, ІV състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение от 04.12.2019г., с което е приключено съдебното дирене и е даден ход на устните състезания по АХД № 2306/2019г. по описа на Административен съд  гр.Бургас.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от  А.В.М., ЕГН **********, с адрес: ***, против Заповед рег. № КВ-252/14.05.2019 г., издадена от Министъра на отбраната на Република България.

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2306/2019г. по описа на Административен съд  гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в 7 дневен срок от съобщаването му, пред Върховен административен съд гр. София.

 

 

СЪДИЯ: