РЕШЕНИЕ

 

№  70             15.01.2020 годинаград Бургас

 

       В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на деветнадесети декември, две хиляди и деветнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ 

ЧЛЕНОВЕ:   1.  ХРИСТО ХРИСТОВ

2. МАРИНА НИКОЛОВА

 

 

секретар: Й. Б.

прокурор: Христо Колев

сложи за разглеждане докладваното от съдия М.Николова КАНД номер 2840 по описа за 2019 година.

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба, подадена от Д.К.Н., ЕГН: **********, против решение № 1236/11.10.2019 година, постановено по н.а.х.д. № 2284 по описа за 2019 година на Районен съд гр. Бургас. С решението е потвърдено наказателно постановление (НП) № 22-0000133/21.05.2019 г., издадено от Началник областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Бургас, с което на Н. за нарушение на чл. 40, изр. 1 от Наредба № 34 от 06.12.1999г. на МТ, на основание чл. 105, ал. 1 от Закон за автомобилните превози, е наложено административно наказание „глоба“, в размер на 200 лева и за нарушение на чл. 178в, ал. 5, предл. 1 от Закон за движение по пътищата, на  основание чл. 178в, ал. 5, предл. 1 от ЗДвП, е наложено административно наказание „глоба“, в размер на 500 лева.

В касационната жалба са наведени твърдения, че автомобилът не е осъществявал в момента на проверката таксиметров превоз, както и че доводите и представените от Н. доказателства не са взети предвид от съда.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, се явява лично и поддържа жалбата си. Признава, че табелата „такси” е била закрепена и не е била закрита, като счита, че това обстоятелство не доказва факта на извършвана таксиметрова дейност.  Твърди, че апаратът не е бил включен, което се доказва от фискалния отчет.

Ответникът – Областен отдел на „Автомобилна администрация“ гр. Бургас, редовно призован не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита, че жалбата е неоснователна и решението на първоинстанционния съд следва да бъде потвърдено.

Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора и касатора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално ДОПУСТИМА като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК.

Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира жалбата за НЕОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

С наказателното постановление Д.К.Н. е санкциониран за извършени от него на 13.05.2019 г., около 14:40 ч. в гр. Бургас, на ул. „Индустриална“ № 17, като водач на лек таксиметров автомобил, марка „Шкода Фабия“, с рег.№ А 7697 КА от категория М1, стикиран с шахматни ленти от двете страни, с открита табела „такси“, включен ЕТАФП на режим „свободно“, по посока на движение гр. Бургас - к-с „Меден рудник“, две нарушения, а именно: водачът не е открил пътен лист за деня - 13.05.2019 г. в пътна книжка серия А № 0039 - пътен лист № 006; Водачът е без валидно удостоверение за психологическа годност, като представеното УПГ № 347393 е валидно до 09.03.2019г. За констатираните нарушения е съставен Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 257006 от 13.05.2019 г., въз основа на който е издадено процесното наказателно постановление.

За да постанови обжалваното решение,  РС - Бургас е приел, че както АУАН, така и издаденото въз основа на него НП, са съставени в предписаната от закона писмена форма и в сроковете по чл. 34 от ЗАНН. По същество, съдът е приел, че нарушенията са безспорно доказани и правилно квалифицирани от наказващия орган. Приел е, че НП е законосъобразно и обосновано и е потвърдил същото, като е обсъдил събраните по делото доказателства, поради което възраженията в касационната жалба за липса на извършен анализ на наличните доказателства, се явяват неоснователни.

Настоящият касационен състав намира съдебното решение за съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

Съдът намира за неоснователно възражението на касатора, че по време на проверката не е осъществявал „таксиметров превоз“, поради което не е извършил нарушенията, за които е санкциониран, като намира представените от касатора доказателства за недостатъчни да обосноват твърденията му, предвид следното: По определение от закона – пар.1, т.26 от ДР на Закона за автомобилните превози “таксиметрови превози” са превозите на пътници срещу заплащане, извършвани от регистрирани превозвачи или от водачи, извършващи дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка, с леки автомобили до пет места, които водачите държат в готовност, за да изпълнят пътуване до определена от клиента цел”. Водачът по време на проверката е бил сам, не е имало клиент. При това положение отговорът на въпроса дали е извършвал таксиметров превоз следва да се търси с оглед на други косвени обстоятелства. Обозначаването с табела “Не работи”, поставяна на предното стъкло на автомобила и свалянето или закриването с калъф на знака “Такси” е задължение на водача при преустановяване на работа, съгласно чл. 46, ал.1 от Наредба №34 от 6.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници. Нему, съгласно чл. 45, т. 5 от тази Наредба е забранено да престоява на таксиметрова стоянка с таксиметров автомобил, обозначен по описания начин – с табела “Не работи”, със закрит или свален знак “Такси” и/или изключен електронен апарат с фискална памет. При липсващо обозначаване на автомобила с табела “не работи” и липсващо закриване на знака такси /или свалянето му/ се счита, че водачът го държи в готовност, за да изпълни пътуване до определена от клиент цел. Именно, това са обстоятелства, въз основа на които в случая следва да се направи преценката дали касаторът е извършвал таксиметров превоз по смисъла на закона. Видно от описаната фактическа обстановка, както и от твърденията на Н., включително и пред настоящата съдебна инстанция, автомобилът на касатора е бил жълт на цвят и с шахматни ленти като таксиметров автомобил с обозначителна табелка „такси”, която е била закрепена и не е била закрита. По делото не се твърди да е имало и поставена табела „Не работи“. Следователно, касаторът е осъществявал „таксиметров превоз“ и е следвало да изпълнява изискванията на закона.

По изложените съображения и неоснователност на касационното оплакване, касационният съдебен състав приема, че обжалваното решение е постановено в съответствие с действащите правни норми и следва да се остави в сила.

Поради изложеното, на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1236/11.10.2019 година, постановено по н.а.х.д. № 2284 по описа за 2019 година на Районен съд гр. Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                      2.