РЕШЕНИЕ

№ 84

гр.Бургас, 17.01.2020г.

В  ИМЕТО  НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, тринадесети касационен състав, в открито заседание на 19 декември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Румен Йосифов

       ЧЛЕНОВЕ : 1. Павлина Стойчева

            2. Веселин Белев

 

при участието на секретаря С. А., в присъствието на прокурора Дарин Христов, като разгледа докладваното от съдията докладчик Белев КАНД № 2659 по описа на съда за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Касатор е ЕТ А.Ш. ЕИК:102106327 с адрес гр.Поморие ул.Захари Стоянов 2. Касаторът участва в производството лично.

Ответник по касация е Главна дирекция Надзор на пазара (ГДНП) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор София. Ответникът не взема участие в касационното производство, редовно призован.

Жалбата е насочена срещу решение № 76/03.10.2019г. по АНД № 92/2019г. на Районен съд Поморие. С обжалваното решение е потвърдено наказателно постановление № ДГР-03/18.03.2019г. на главния директор на ГДНП, с което на ЕТ А.Ш. са наложени три имуществени санкции от по 250лв. за извършени три административни нарушения съответно по чл.52г, чл.52б и чл.52д от Закона за техническите изисквания към продуктите.

В обстоятелствената част на наказателното постановление административнонаказващият орган е приел за установено, че при извършена проверка на 11.12.2018г. ЕТ А.Ш. извършвал търговска дейност чрез магазин Д. с адрес гр.Поморие, ул.Княз Борис І № 118, като предлагал за продажба в магазина светеща гирлянда (подробно описана в постановлението): 1. без име и адрес на производител и вносител върху продукта или върху опаковката или върху придружаващ документ; 2. без нанесена маркировка за съответствие СЕ върху продукта, върху опаковката или върху придружаващ документ; 3. без инструкция и/или указание за употреба на български език.

В мотивите си първоинстанционният съд е приел за установена фактическата обстановка по акта и постановлението. Приел е, че АНО е дал правилна квалификация на нарушенията. Констатирал липсата на допуснати съществени процесуални нарушения при съставянето на акта и издаването на постановлението. Обсъдил приложимостта на чл.28 от ЗАНН, като изложил мотиви, че случаят не е маловажен, при което потвърдил наказателното постановление.

В касационната жалба привлеченото към отговорност лице се излагат доводи за допуснати съществени процесуални нарушения, за неправилно установена фактическа обстановка и за неправилно приложение на материалния закон. Прави се оплакване, че не е установено описаният в НП продукт да е предлаган за продажба, като се поддържа версията, че гирляндата била закупена от търговеца за лично ползване и била сложена за временно съхранение зад вратата на магазина. Неправилно съдът приел, че проверката е извършена на дата, различна от посочената в НП. Правят се доводи за маловажност на случая, налагаща прилагане на чл.28 от ЗАНН. Прави се оплакване, че АУАН бил изпратен на касатора по пощата, което напрактика го лишило от възможността да депозира в срок възраженията си. Иска се отмяна на първоинстанционното решение и постановяване на ново по същество, с което да се отмени наказателното постановление. Не се сочат нови доказателства.

Участващият в производството прокурор излага немотивирано становище за неоснователност на жалбата. Иска първоинстанционното решение да бъде оставено в сила. Не сочи нови доказателства.

Жалбата е допустима – подадена е в 14-дневния срок по чл.211 от АПК, от страна, за която решението е неблагоприятно.

За да се произнесе по законосъобразността на обжалваното наказателно постановление съдът взе предвид следното.

По делото липсват оплаквания на страните, отнасящи се до валидността и допустимостта на обжалваното решение. При извършена служебна проверка в тази насока на основание чл.218 ал.2 АПК съдът прие, че първоинстанционния съдебен акт е валиден и допустим.

За да прецени правилното приложение на материалния закон, като взе предвид направените от касатора оплаквания, съдът взе предвид следното.

Фактите по делото са правилно установени, а направените в тази насока оплаквания са неоснователни. В приложения протокол за извършена проверка е посочено, че същата е била реализирана от компетентния инспектор Деян Р. на 11.12.2018г. Същата дата на констатиране на нарушенията е посочена в АУАН и НП. В мотивите си първоинстанционния съд е приел за установена изцяло фактическата по акта и постановлението, поради което и с оглед цялостния смисъл на съдебния акт, посоченото в мотивите, че проверката е извършена на 01.02.2019г. е резултат от техническа грешка.

В съдебно заседание на 13.05.2019г. като свидетели са разпитани извършилия проверката инспектор Р. и продавача в магазина Д.А.Ш.а, присъствала при проверката. Според Р. гирляндата се е предлагала за продажба на щанд пред магазина с поставена върху стоката цена. Според Ш.а гирляндата е била в кашон зад вратата на магазина. В мотивите си първоинстанционният съд обосновано е приел извод, че показанията на св.Ш.а не опровергават посоченото в НП, че гирляндата е била изложена за продажба.

Отделно от горното, по делото не се спори, че спрямо този продукт не са били изпълнение описаните по-горе изисквания – липсват твърдения и доказателства, сочещи невярно отразяване на обстоятелствата в съставения констативен протокол за извършена проверка № 9046/11.12.2018г.

При така установените факти първоинстанционният съд правилно ги е квалифицирал като три  самостоятелни административни нарушения, съответно по чл. 52г, чл.52б и чл.52д от Закона за техническите изисквания към продуктите. Настоящата инстанция не намира за необходимо да преповтаря правните изводи на районния съд, поради което на основание чл.221 ал.2 от АПК препраща към мотивите на обжалваното решение в тази им част, включително и към мотивите, отнасящи се до липсата на маловажност на случая, съответно предпоставки за прилагане на чл.28 от ЗАНН.

Във връзка са направените в касационната жалба оплаквания настоящата инстанция отбелязва и следното.

Неоснователно е оплакването на касатора, че за един продукт са наложени три имуществени санкции, тъй като последните се налагат поотделно за всяко извършено административно нарушение, съгласно чл.18 от ЗАНН.

Неоснователни са оплакванията на касатора, касаещи ограничаване на правото му на защита в рамките на проведената пред АНО процедура по съставяне на акта за установяване на административно нарушение и издаването на наказателното постановление. В съдебното производство пред първоинстанционния съд на привлеченото към административнонаказателна отговорност лице е била осигурена пълна възможност за реализиране правото му на защита – както по фактите, така и по правото.

Предвид горните изводи на настоящия съдебен състав касационната жалба се явява неоснователна, поради което и на основание чл.221 ал.2 АПК обжалваното съдебно решение следва да се остави в сила.

Мотивиран от изложеното Административен съд Бургас

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 76/03.10.2019г. по АНД № 92/2019г. на Районен съд Поморие.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

       ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

            2.